Podnety k Návrhu nového územného plánu hl. m. SR Bratislavy

Mesto Bratislava pripravuje nový územný plán a Cyklokoalícia reagovala na výzvu a zaslala svoje podnety. Viac o nich si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

1. Zmeniť členenie kapitol o verejnom dopravnom vybavení

V kapitolách B.12 Návrh verejného dopravného vybavenia a C.7 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia zmeniť členenie kapitol nasledovne:

 • Komunikačná sieť a verejné priestory,
 • Pešia doprava,
 • Cyklistická doprava,
 • Mestská hromadná doprava,
 • Verejná autobusová doprava,
 • Železničná doprava,
 • Automobilová doprava,
 • Vodná doprava,
 • Letecká doprava,
 • Kombinovaná doprava.

Odôvodnenie: Ak chce mesto naozaj presadzovať trvalo udržateľné spôsoby dopravy pred IAD, prioritizácii by malo zodpovedať aj poradie kapitol v územnom pláne, podobne ako je to v západných mestách s vysokým podielom MHD a nemotorových druhov dopravy. Je neakceptovateľný súčasný stav, keď je pešia a cyklistická doprava zlúčená do jednej kapitoly. Pešej doprave je venovanej iba zlomok strany v porovnaní so siedmimi stranami pre automobilovú dopravu.

2. Zrušiť scenár A – nadmerný nárast automobilovej dopravy a stagnovanie alebo útlm verejnej dopravy

Odôvodnenie: Územný plán je plánom preto, že stanovuje smer, ktorým sa má mesto uberať. Ak mesto nedokáže presadiť opatrenia navrhnuté v územnom pláne, je zbytočné ich vôbec navrhovať. Scenár A slúži len na ospravedlňovanie opatrení na podporu automobilovej dopravy bez preferencie alebo vôbec zohľadnenia trvalo udržateľných druhov dopráv (napr. 9 pruhov na Košickej ulici, bez koľajovej dopravy, bus či cyklopruhov). Dôkazom doterajšieho vnútorne rozporného nastavenia scenárov dopravy je napríklad tvrdenie v návrhu ZaD 02 súčasného Územného plánu: “… je žiaduce aktualizovať jednak samotnú prognózu dopravy a jednak aj návrh komunikačnej siete tak, aby bolo preukázané pokrytie požiadaviek automobilovej dopravy na kapacitu komunikačnej siete”.

3. Doplniť pešie trasy

Navrhnúť hlavné pešie trasy v širšom centre mesta a definovať ich kritériá (šírka chodníkov, bezbariérovosť, dopravné riešenia s prioritou pešej dopravy). Definovať verejné priestranstvá, ktoré majú tieto trasy spájať. Navrhnúť možnosti rozšírenia peších zón a zriadenia zón alebo križovatiek s voľným pohybom chodcov (“shared space”).

Doplniť pešie (a cyklistické) prepojenie Lamača a Dúbravky ponad železničnú trať a diaľnicu medzi Vrančovičovou a Drobného ulicou.

4. Doplniť sieť hlavných cyklistických trás

Doplniť sieť hlavných cyklistických trás v zmysle koncepcie, ktorú navrhla Cyklokoalícia a zaviesť radiálno-okružný systém cyklotrás.
Odôvodnenie: Súčasný územný plán neobsahuje niektoré dôležité trasy celomestského významu, preto je potrebné ich doplnenie. Taktiež je vhodné sprehľadnenie členenia a označovania cyklotrás, napr. pod názvom Cyklotrasy centrum v súčasnom územnom pláne sa skrýva v skutočnosti niekoľko trás.

Nábrežné trasy

Vedú po brehoch Dunaja, Malého Dunaja a Moravy.

 • Pravobrežná dunajská cesta (Hraničný priechod Petržalka-Berg – pravobrežná hrádza Dunaja – Viedenská cesta – Čunovo).
 • Ľavobrežná moravsko-dunajská cesta (Devínske jazero – Devínska Nová Ves – Devín – Karlova Ves – Dvořákovo nábrežie – Nábrežie arm. gen. L. Svobodu – Rázusovo nábrežie – Fajnorovo nábrežie – nábrežie pri Eurovei – Košická – Prístavná – ľavobrežná hrádza Dunaja smer Hamuliakovo).
 • Malodunajská cesta (breh Malého Dunaja).

Radiály

Spájajú centrum mesta s ostatnými mestskými časťami.

 • Dúbravská radiála (Botanická záhrada – Svrčia – Líščie údolie – M. Sch. Trnavského – Saratovská – Lamačská brána – Volkswagen).
 • Karloveská radiála: Karloveská ulica.
 • Lamačská radiála (Hurbanovo námestie – Suché mýto – Hodžovo námestie – Banskobystrická – Námestie slobody – Štefanovičova – Šancová – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – Dúbravská cesta – Polianky – Harmincova – Pod Zečákom – Rácova – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská – Stupava).
 • Račianska radiála (Hurbanovo námestie – Obchodná – Radlinského – Račianska – Pekná cesta – Kadnárova – Kubačova – Rustaveliho – Pri Vinohradoch – Svätý Jur).
 • Vajnorská radiála (Kamenné námestie – Špitálska – Krížna – Vanorská – Vajnory – Čierna Voda).
 • Trnávska radiála (Račianske mýto – Račianska – Kominárska – Trnavské mýto – Trnavská cesta – Rožňavská).
 • Ružinovská radiála (Americké námestie – Záhradnícka – Ružinovská – Mlynské luhy – Na piesku – Priehradná – Brezová – Hradská – Dvojkrížna).
 • Prievozská radiála (Dunajská – Mlynské nivy – Gagarinova – Popradská).
 • Slovnaftská radiála (Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská).
 • Petržalská radiála (Štúrova – Starý most – Bosákova – Jantárova cesta).
 • Kopčianska radiála (Nový most – Petržalské korzo – Kopčianska – Kittsee).

Okruhy (a polokruhy)

Prepájajú jednotlivé radiály

 • Prvý (historický) (Rybné námestie – Hviezdoslavovo námestie – Jesenského – Štúrova – Kamenné námestie – Námestie SNP – Hurbanovo námestie – Kapucínska – Židovská – Rybné námestie).
 • Druhý (staromestský) (Šafárikovo námestie – Dostojevského rad – Karadžičova – Legionárska – Račianske mýto – Smrečianska – Dobšinského – Žabotova – Hlavná stanica).
 • Tretí (Nový most – Einsteinova – budúce pravobrežné celomestské centrum – Most Apollo – Košická – Jégého – Odbojárov – Vajnorská – Tehelná).
 • Štvrtý (ŽST Petržalka – Ševčenkova – Osuského – Haanova – Gettingova – Dolnozemská cesta – Prístavný most – Bajkalská – Jarošova).
 • Piaty – západná časť (Železná studienka – Mlynská dolina – Most Lafranconi – hrádza – Kapitulské polia – Bratská – Pajštúnska – Kutlíkova).
 • Piaty – východná časť (Vlčie hrdlo – Domové role – Parková – Kaštieľska – Tomášikova – Vajnorská – Odborárska – Račianska).
 • Šiesty – južná časť (Južné mesto – Slnečnice, osou územia).
 • Šiesty – východná časť (Mlynské luhy – Astronomická – Galvaniho – Bojnická – Račianska).
 • Šiesty – severná časť (Bagarova – ŽST Lamač – Lamačská cesta – Hodonínska).
 • Siedmy – východná časť (Vajnory – Rybničná – Rača).
 • Siedmy – severná časť (Rakúsko – Na mýte – Istrijská – Eisnerova – predĺženie Eisnerovej až po cestu I/2 medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou).

Spojky

 • Blumetálska – Kukučínova. Vytvára dve spojnice Račianskej a Vajnorskej radiály s druhým okruhom a medzi sebou navzájom. Prioritný je úsek od Karadžičovej poza tržnicu a po Kukučínovej, ktorým je možné rýchlo zrealizovať prvotnú spojnicu Rače s centrom mesta.
 • Autobusová stanica – Bajkalská (Autobusová stanica – Páričkova – Dulovo nám. – Trenčianska). Podľa aktuálneho územného plánu časť Ružinovskej radiály. V tomto návrhu zabezpečuje spojenie z Ružinova do južnej časti centra a oblasti Mlynských nív.
 • Priečna os (Štefanovičova – Žilinská – Floriánske námestie – Májkova – Sasinkova – Poľná – Karadžičova – Autobusová stanica – Chalupkova – Košická)
 • Prievozská
 • Patrónka – Dúbravka (Patrónka – Dúbravská cesta – Polianky – Harmincova). Spojka medzi Lamačskou a Dúbravskou radiálou. Umožňuje cyklistom dostať sa bezpečne do severnej časti centra a ďalej do východnej časti mesta bez obchádzky po nábreží. Do dostavby Lamačskej radiály v úseku Vojenská nemocnica – Lamač slúži aj ako jej náhradná trasa.
 • Dúbravský obchvat (Štadión ŠKP – Zimný štadión Harmincova – Lipského – Alexyho – Na vrátkach – Agátová). Trasa je vedená výškovo najnižším bodom Lamačskej brány, čím je vhodná pre tranzitujúcich cyklistov, ktorí nemajú cieľ v Dúbravke. Zároveň slúži na spojenie Lamača s centrom cez Líščie údolie.
 • Rača – Východné – Vajnory
 • Prokopa Veľkého – Kramáre (Prokopa Veľkého – Lesná – Gorazdova – Ďurgalova – Jahodová – Jakubíkova)
 • Univerzitný areál v Mlynskej doline. Spojka Dúbravskej radiály s univerzitným mestečkom v Mlynskej doline.
 • Od Prievozskej radiály: Spojka Plynárenská od križovatky s Košickou až po Bajkalskú
 • Slovnaft – Rovinka – Dunajská Lužná. Ponúka alternatívne spojenie bicyklom pre prímestské obce a odľahčuje cestu I/63.

5. Riešenie cyklodopravy na všetkých komunikáciách

Doplniť ustanovenie o povinnosti zlepšovať podmienky pre cyklistov na všetkých komunikáciách v pôsobnosti územného plánu, nielen na tých, ktoré sa nachádzajú v zozname hlavných trás.
Odôvodnenie: Súčasná prax v Bratislave je taká, že sa pri rekonštrukciách alebo výstavbe nových komunikácií v správe mesta ignoruje cyklistická doprava, pokiaľ trasa nie je v územnom pláne v zozname hlavných cyklotrás (a dosť často aj ak tam je). Ako argument sa používa práve to, že konkrétny úsek nie je v územnom pláne. Pritom cyklisti jazdia nielen po cyklotrasách ale aj po ostatných komunikáciách.

6. Riešiť statickú cyklistickú dopravu

Doplniť lokality pre umiestnenie garáže/parkovísk pre bicykle. Definovať ich minimálne parametre.
Veľkokapacitné:

 • Hlavná stanica
 • Filiálka
 • Mlynské nivy

Lokálne:

 • Petržalka
 • Vinohrady
 • Nové Mesto
 • Predmestie
 • Lamačská brána
 • Devínska Nová Ves – sídlisko
 • Rača

7. Doplniť rezervované koridory pre výstavbu nosného koľajového systému MHD

 • Hlavná stanica – Pražská – Brnianska – Lamačská – Polianky – Harmincova
 • Imricha Karvaša – Mlynské nivy – Slovnaft – Dolné hony (vrátane podzemného úseku Imricha Karvaša – Košická), so zriadením prestupného terminálu medzi električkami, trolejbusmi a prímestskou dopravou v okolí Podunajských Biskupíc
 • Šafárikovo námestie – Dostojevského rad – Karadžičova – Krížna (- Legionárska)
 • Račianska – Tomášikova – Kaštieľska – Slovnaftská (?)
 • Vajnorská – Žabí majer – Východné – Rača/Vajnory – Čierna voda

8. Zmeniť definíciu nosného systému MHD

Prehodnotiť efektívnosť a reálnosť plánovaných trás A a B ako samostatného nového systému MHD. Zahrnúť existujúce električkové trate ako súčasť NS MHD. Definovať opatrenia v územnom pláne (napríklad záchytné parkoviská, obmedzovanie IAD v centre mesta) vo vzťahu k systému verejnej dopravy ako celku (električky, trolejbusy, autobusy) a nepodmieňovať ich vybudovaním nového segregovaného “nosného systému”.

9. Doplniť sieť trolejbusových tratí

 • Dunajská – Kamenné námestie – Námestie SNP – Hurbanovo námestie – Hodžovo námestie (zlepšenie dostupnosti Kamenného námestia a obsluhy centra mesta MHD)
 • Nábrežie – Mlynská dolina – Patrónka (náhrada linky 32 trolejbusmi)
 • Vypustiť neaktuálne zámery tratí: Tichá – Jančova, Kollárovo nám. – Lazaretská, Stará Vinárska – Havlíčkova – Prokopa Veľkého

10. Doplniť Petržalský bulvár

Jantárovú cestu definovať ako kvalitný verejný priestor – mestskú triedu s vysokým podielom verejnej, pešej a cyklistickej dopravy; individuálnu dopravu obmedziť len na nevyhnutnú mieru. Zmeniť tranzitný a nemestotvorný charakter Jantárovej cesty medzi Starým mostom a Bosákovou na priestor priateľský chodcom a cyklistom vytvorením uličnej blokovej zástavby (aj vo vzťahu k centrálnej mestskej zóne medzi Starým mostom a Mostom Apollo a zmenou územného plánu tejto zóny).

11. Prehodnodiť vnútorný dopravný okruh

Zmeniť vedenie okruhu v jeho južnej časti, vypustiť nábrežný úsek Nový most – Mlynské nivy a preložiť ho za Dunaj cez Nový most, Einsteinovu, Most Apollo, Košickú a Mlynské nivy. Alternatívne vypustiť tento termín v územnom pláne úplne, ak má slúžiť ako argument na zvyšovanie kapacity komunikácií pre automobilovú dopravu.
Odôvodnenie: Dopravné okruhy slúžia na odvádzanie tranzitnej dopravy z územia nimi obkoleseného. Nábrežie však vo vyššie uvedenom úseku je súčasťou centra a lokalitou cennou pre možnosť prepojenia historického centra s Dunajom. Vedenie tranzitnej automobilovej dopravy a zvyšovanie kapacity komunikácií pre IAD je v tomto koridore nevhodné. Účelová argumentácia vnútorným dopravným okruhom bola napríklad jedným z dôvodov zamietnutia zriadenia BUS pruhu na Štefánikovej ulici smerom k SAV, s ktorým je aktuálne potrebné uvažovať okrem iného pre naplnenie cieľov preferencie MHD. Vnútorný okruh v dnešnej trase na viacerých miestach nespĺňa určenú kapacitu 2+2 pruhy a je možné predpokladať, že takýchto miest na trase dnešného okruhu nebude ubúdať, ale naopak pribúdať v dôsledku preferencie MHD.

12. Zmena trasovania stredného dopravného okruhu

Vypustiť napojenie Severnej tangenty na Račianske mýto. Alternatívne aj vypustiť celú Severnú tangentu a nahradiť ju prepojením Patrónka – Jarošova.
Odôvodnenie: Severná tangenta zvyšuje atraktivitu priľahlých lokalít pre IAD so všetkými negatívnymi javmi (zvýšenie hlučnosti, exhalátov, problémy so statickou dopravou, indukcia novej dopravnej záťaže, pro-automobilová urbanizácia ). Likviduje časť parku na Račianskom mýte a negatívne zasahuje do relatívne pokojného okolia Pionierske ulice. Takéto riešenia pokladáme z hľadiska urbanizmu mesta a životného prostredia za prekonané.

13. Aktualizovať základný komunikačný systém

Doplniť novú komunikáciu od križovania ulíc Vajnorskej a Odborárov cez Žabí majer a Východné do rozvojového územia medzi Vajnorami a Račou s predĺžením do oblasti Čiernej vody. Komunikáciu koncipovať ako rozvojovú os na revitalizáciu priľahlých “brownfields” s koľajovou dopravou a hlavnými pešími a cyklistickými trasami.
Vypustiť z Územného plánu prepojenie Kollárovo námestie – Lazaretská, ktoré by vyžadovalo zbúranie Hurbanových kasáraní.
Prehodnotiť výstavbu komunikácie Slávičie údolie – Tichá – Jančova, ktoré by zvýšilo najmä tranzitnú automobilovú dopravu a kde by prevádzka trolejbusovej dopravy nebola efektívna.
Prehodnotiť rozšírenie Harmincovej na 4-pruh pre automobilovú dopravu.

14. Prehodnotiť návrh riešenia statickej dopravy

Upraviť navrhované riešenia statickej dopravy v centre mesta v nadväznosti na deklarovanú politiku uprednostnenia MHD, cyklistickej a pešej dopravy v širšom centre.
Uvádzané zámery na výstavbu hromadných podzemných garáží (systém Park and Go) preveriť v rámci generelu statickej dopravy až po dôkladnom zmapovaní statickej dopravy v centre mesta tak, aby nedochádzalo k nárastu automobilovej dopravy do centra v dôsledku zvýšenej ponuky parkovania.
Budovanie garáží podmieniť úbytkom povrchového parkovania a účinným systémom regulácie parkovania v celom širšom centre.
Vypustiť garáž pod Kollárovým námestím z dôvodu výrubu parku a situovania garáže priamo do uzla MHD (preferencia MHD).
Upraviť uvažované normové požiadavky na počet parkovacích miest v rámci širšieho centra mesta v závislosti od dostupnosti verejnou dopravou – definovať zóny so zníženými nárokmi na parkovanie podľa príkladu viacerých európskych miest (zdroj: http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-Turn.pdf).

7 thoughts on “Podnety k Návrhu nového územného plánu hl. m. SR Bratislavy

   1. Nemate nahodou niekto info, ci su nejake nove info o realizacii severnej tangenty? Kedy a ci vobec sa ma realizovat, ci je definitivne schvaleny nejaky variant a pod. Vsetky dostupne info su skor stareho data 2002/2005/2010. Ak by sa aj projekt realizoval, posudenie vplyvov na zivotne prostredie, ktore bolo vydane este v r.2002 je stale platne? Osobne mi to pride tak, ze tento projekt bol tvoreny este koncom 90. rokov bez poriadnej diskusie s obcanmi dotknutych uzemi, pokladam za uplny nonsens viest komunikaciu pre tranzitnu dopravu ponad husto zastavane uzemie Sibirskej ulice..

 1. Je tu zhrnuté skoro všetko a akceptujem to ako občiansku iniciatívu a snahu o riešenie pretvávajúcich a zhoršujúcich sa dopravných problémov mesta. Z hľadiska dopravného inžinierstva je pri tvorbe ÚPD nutné poznať a rešpektovať určité logické postupy a vzájomné väzby v zmysle príslušnej legislatívy (tvorba ÚPP a ÚPD v súčasnom i navrhovanom znení stavebého zákona, DID atď.)Taktiež považujem za potrebné nepliesť (nestotožňovať) riešenie dopravy s následným riešením celej dopravnej infraštruktúry.

 2. V tych spojkach mi chyba trasa k Mohyle M.R.Stefanika v Ivanke (z Vrakune okolo letiska) – odporucana a cyklistami vyuzivana trasa tam uz je, chcelo by ju len „zoficialnit“ a prepojit trasy 5007 a 5008 s priamym napojenim na trasu 2001 pri Malom Dunaji. Ivanka a Bernolakovo sa tymto padom stavaju dostupnejsie, aj vdaka nedavno dobudovanej cyklotrase medzi tymito obcami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.