Cyklopruhy vpravo alebo vľavo od parkujúcich automobilov?

Jednou z našich činností v Cyklokoalíci je navrhovanie zmien a pripomienkovanie zákonov (napr. práve novelizovaný Zákon o pozemných komunikáciach a v tejto súvislosti aj obmedzenie parkovania na chodnikoch), technických noriem a predpisov a uličných dizajn manuálov, ktoré sa týklajú chodcov a cyklistov.

Už niekoľko mesiacov sme usilovne pripomienkovali pripravovaný technický predpis Cyklokomunikácie, ktorý dala Slovenská správa ciest (SSC) vypracovať Dopravoprojektu. Radovan Červienka, spracovateľ tohto technického predpisu poskytol dokument na pripomienkovanie cez portál cyklodoprava.sk ešte vo fáze jeho postupného vzniku. To sme využili a Rado ochotne takmer všetko zapracoval alebo vysvetlil. Oficiálne sme pripomienky zaslali aj na SSC.

Jediným bodom, pri ktorom sme sa nezhodli boli cyklopruhy popri zaparkovaných autách. Navrhované znenie technického predpisu je, že cyklistický pruh sa zriaďuje vľavo v smere jazdy od pozdĺžneho parkovania. Príkladom v Bratislave je Košická ulica ale aj Špitálska pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Konfigurácia cesty je zľava: jazdný pruh, nepovinný bezpečný odstup, cyklistický pruh, bezpečný odstup (tzv. dverová zóna – ochrana cyklistov pred otvorenými dverami zaparkovaného auta), parkovací pruh.

zvľava: jazdný pruh, bezpečný odstup, cyklistický pruh, bezpečný odstup (dverová zóna), parkovací pruh
Cyklistický pruh na Košckej ulici zriadený vľavo od pozdĺžneho parkovania. Zdroj

Naša pripomienka smerovala k tomu, že v zahraničí, predovšetkým v USA, Kanade, Dánsku a iných krajinách sa cyklopruhy, ak je to možné z titulu šírky komunikácie, zriaďujú vpravo od pozdĺžne zaparkovaných automobilov, čiže zľava: jazdný pruh, parkovací pruh, bezpečný odstup (tzv. dverová zóna), cyklistický pruh. Považujeme to za oveľa bezpečnejšie a komfortnejšie riešenie.

Zľava: jazdný pruh, parkovací pruh, bezpečný odstup (tzv. dverová zóna), cyklistický pruh
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania na ul. Kinzie, Chicago, IL. Zdroj
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania, New York, NY
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania, New York, NY
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania, Chicago, IL
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania, Chicago, IL
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania, Chicago, IL
Cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania, Chicago, IL Zdroj

Napriek množstvu poskytnutých materiálov a štúdií potvrdzujúcich výrazný nárast cyklistov všetkých vekových kategórii (vrátane detí a dôchodcov a žien), zvýšenú bezpečnosť všetkých účastnikov cestnej premávky (aj vodičov a chodcov) a zníženému počtu nehôd a zranení nás prekvapilo, že v prvom oficiálnom kole pripomienkovania bola naša pripomienka zamietnutá s oddôvodnením, nech sa zachová jednotnosť v SR. Pri šikmom a kolmom parkovaní sa pritom cyklistický pruh zriaduje vpravo od parkujúcich vozidiel, čiže jednotnosť ako argument v tomto prípade podľa nás neobstojí.

Výborné zhrnutie toho o čo nám ide je vysvetlené v prvých dvoch minútach videa z dielne StreetFilms:

V princípe ide o to, aby sa pri návrhu cyklistického pruhu na ulici, kde sa parkuje pri obrubníku vymenila medzi sebou pozícia cyklopruhu a parkovacích boxov a to odsunutím parkovania cca. 2-2,5 metra od obrubníka a v tomto priestore by sa zriadil cyklistický pruh. Takéto riešenie je možné na Košickej (viď obrázok vyššie), Vajnorskej, možno Krížnej a ďalších uliciach, kde parkujúce autá zaberajú široký pravý jazdný pruh a premávka je iba v ľavom jazdnom pruhu.

Povedzme si teda výhody a nevýhody jednotlivých riešení a či je dôležitejšia „jednotnosť v SR“ alebo bezpečnosť a komfort účastníkov cestnej premávky.

Argumenty za cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania

 • úplná eliminácia križenia dráhy cyklistu s motorovým vozidlom (keď auto vchádza a vycházda z parkovacieho boxu) – už tento prvý bod je taký významný, že podľa nás prevýši všetky pozitíva protinávrhu
 • eliminácia nekonečného problému nedodržiavania bezpečného odstupu (tzv. dverovej zóny) a parkovania priamo na hranici cyklopruhu
  • Špitálska ul. má krátky cyklopruh, avšak jeho využívanie je nebezpečné, lebo autá parkujú priamo na jeho okraji. V prípade otvorenia dverí na strane vodiča cyklista skončí v dverách, prípadne spadne do jazdného pruhu, kde ho môže prejisť iné vozidlo (video).
  • Auto parkujúce na Špitálskej hranici cyklopruhu, nedodržujúc bezpečný odstup (dverovú zónu)
   Auto parkujúce na Špitálskej hranici cyklopruhu, nedodržujúc bezpečný odstup (dverovú zónu), môže skončiť pre cyklistu tragicky
  • Auto parkujúce na Špitálskej hranici cyklopruhu, nedodržujúc bezpečný odstup (dverovú zónu), napriek tomu, že priestoru na parkovanie má veľa
   Auto parkujúce na Špitálskej hranici cyklopruhu, nedodržujúc bezpečný odstup (dverovú zónu), napriek tomu, že od obrubníka má viac ako meter priestoru
  • rovnaké problémy sú aj na cyklopruhu na Košickej ul., a napriek tomu, že sme urgovali magistrát a ten mestskú políciu, situácia sa nezmenila… problémom je samotný dizajn; v prípade vzájomnej výmeny umiestnenia cyklopruhu a parkovacích boxov by takýto problém nenastal, lebo sa dájú osadiť obrubníky (parkovací doraz) alebo ohybné plastové stĺpiky (viď foto z Chicaga).
 • znížený stres cyklistu (odpadá stres zo príliš blízko idúcich automobilov, možnosť zachytenia, možnosť nárazu zozadu – ktoré sú jedny z najsmrteľnejších pre cyklistov) i vodiča, ktorý sa obáva, že cyklista náhle zmení smer jazdy a vletí mu pod kolesá
 • zvýšený komfort
 • zvýšený pocit bezpečia (vnímanie cyklistu, že je to bezpečná trasa)
  • prípadová štúdia Chicago: 86 % ju považuje za bezpečnú alebo veľmi bezpečnú, v porovnaní so 17 % v prípade štandardného cyklopruhu
  • výskum z Portlandu, OR, str. 14, graf 6 – na stupnici 1 až 4, kde 4 je najbezpečnejší dosiahol cyklopruh vľavo od parkujucich áut hodnotenie 2,2 a segregovaný cyklopruh 3,2 – najvyššie spomedzi všetkých druhov cykloinfraštruktúry na hlavných mestských cestách
 • reálne zvýšenie bezpečnosti – fyzické oddelenie cyklistu od rýchlo idúcich vozidiel (fast moving traffic) pásom zaparkovaných vozidiel zabráni priamemu ohrozeniu cyklistu v prípade, že by vodič stratil kontrolu nad vozidlom (odnieslo by si to len zaparkované auto – materiálna vec, ktorú je možné nahradiť peniazmi)
 • dostupnosť pre všetky vekové kategórie
  • dodržanie princípov projektu 8-80 Cities – aby mestá (aj cyklotrasy) boli prístupné pre 8 i 80-ročných
 • vyšší nárast počtu cyklistov v prípade cyklopruhu vpravo od zaparkovaných áut (v desiatkách až stovkách percent) ako v prípade cyklopruhu vľavo od zaparkovaných áut (nárast v desiatkách percent); to je spôsobené tým, že cyklistická trasa je komfortnejšia, bezpečnejšia a tým dostupnejšia pre širšiu skupinu cyklistov, vrátane víkendových, detí a pod.
 • znížený počet nehôd všetkých účastníkov cestnej premávy
 • znížený počet zranení
 • lepšia kvalita vzduchu
  • štúdia dokázala, že množstvo škodlivých emisií z výfukových plynov, ktoré vdýchne cyklista je nižšie
 • zo strany splujazdca (smerom do cyklopruhu) vystupuje oveľa menej ľudi
  • priemer v Bratislave je 6 ľudi v 5 autách, čiže zjednodušene sa dá tvrdiť, že zprava vystupuje o 80 % menej ľudí ako zľava); netreba pritom zabúdať, že bezpečný odzstup, tzv. dverová zóna je medzi cyklopruhom a radom zaparkovaných áut povinná (navrhujeme min. 0,75 m
 • je to lepšie pre lokálny biznis – cyklista môže kedykoľvek bez obáv zastať pri obrubníku a ísť do obchodu alebo na kávu, narozdiel od situácie ak by sa musel predierať pomedzi zaparkované autá
 • zníženie miery jazdenia po chodníkoch
  • prípadové štúdie z USA dokazujú, že vytvorením chránených cyklopruhov sa dá znížiť množstvo cyklistov na chodníkoch o 50 až 75 %, čo zvyšuje bezpečnosť chodcov – napr. New York)
  • Cyklokoalícia sa dlhodobo snaží chrániť chodcov od áut jazdiacich a parkujúcich na chodnikoch a od cyklistov jazdiacich po chodnikoch navrhovaním takej cyklistickej infraštruktúri, ktorá podporí jazdu cyklistov na bezpečnách cyklotrasách, nie chodníkoch
 • skrátenie priechodov pre chodcov, t.j. kratší čas kedy je chodec vystavený nebezpečenstvu pri prechádzaní ulice cez priechod pre chodcov (čo zvyšuje bezpečnosť chodcov)

Viac štatistík na http://www.peopleforbikes.org/statistics/category/facilities-statistics.
Ďalšie štúdie o preferenciách trasy a bezpečnosti na http://cyclingincities.spph.ubc.ca/opinion-survey a http://cyclingincities.spph.ubc.ca/injuries/the-bice-study.

 

Argumenty proti cyklopruh vpravo od pozdĺžneho parkovania

 • nudzový priestor – v prípade prejazdu sanitky alebo v prípade dopravnej nehody sa cyklopruh vľavo od zaparkovaných áut dá vyuziť na uhnutie/obchádzanie, čo však môže pôsobiť aj kontraproduktívne, lebo to ohrozí samotných cyklistov
 • nevodiči (spolujadzci, deti) sa nepozerajú kam vystupujú a môžu vbehnúť do cyklopruhu
 • zimná údržba je obtiažnejšia (na Košickej v Bratislave sa sneh z jazdného pruhu nahrnie do susedného cyklopruhu, a STaRZ zimnú údržbu aj tak nerobí, čiže aj tak je to jedno)
 • v prípade minimálnej šírky cyklopruhu 1,25 m je problém s predbiehaním pomalšieho cyklistu (preto sa odporúča zriadovať 1,5 až 2 m široké jednosmerné cyklopruhy alebo obojsmerné cyklotrasy)
 • úbytok 2 až 3 parkovacích miest pred križovatkou (kvôli zvýšeniu viditeľnosti cyklistov pred križovatkou)

Záver

Pri analýze všetkých faktorov nám jednoznačne vyplýva, že cyklopruh by mal viesť vpravo od pozdĺžne parkujúcich áut. V prípade, že s nami súhlasíte a chcete, aby to bolo zohľadnené v pripravovanom technickom predpise, prosím napíšte e-mail do stredy 30.10.2013 14:00, kedy je deadline, ľuďom, čo to môžu ovplyvniť:

 • cervienka(zavináč)dopravoprojekt.sk – Ing. Radovan Červienka, spracovateľ technického predpisu cyklokomunikácie (Dopravoprojekt)
 • juraj.rehacek(zavináč)ssc.sk – Ing. Juraj Reháček (Slovenská správa ciest)

Do skrytej kópie kľudne info(zavináč)cyklokoalicia.sk :)

AKTUALIZÁCIA 28.10.2013 11:45
Naša pripomienka zaujala našich čitateľov i odborníkov na cyklistickú dopravu a vďaka tomu pôjde do tzv. rozporového konania, kde si to vydiskutujeme a veríme, že sa nám ju podarí presadiť. Všetkým ďakujeme, že nám pomáhate robiť lepšie a bezpečnejšie cyklotrasy. Stále sa pritom môžete zapojiť do prieskumu (viď nižšie).

 

Prieskum

Po prečítaní si články by sme sa Vás radi opýtali, ktorý model preferujete. Prosím odpovedajte na 4 jednoduché otázky v našom mini dotazníku.

Zapoj sa do prieskumu: http://goo.gl/w1Xj6b (dĺžka: 2 minúty)

AKTUALIZOVANÉ 1.11.2013 22:00: Pozri si kompletné výsledky prieskumu

 

Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať podmienky pre cyklistov!

9 thoughts on “Cyklopruhy vpravo alebo vľavo od parkujúcich automobilov?

 1. Rozhodne uprednostňujem cyklopruhy oddelené od ostatnej premávky, ale: všetci vieme, že vozovka pri chodníkoch je takmer bez výnimky to najhoršie, čo na cestnom telese z technického a kvalitatívneho hľadiska existuje. Mne to problémy až tak veľmi nerobí, v zápchach pred križovatkami tam obchádzame stojace vozidlá asi všetci, ale pošleme tam s čistým svedomím a bez obavy cyklistu neskúseného, alebo dieťa?!

  1. Milan, samozrejme, tam kde to je nutné sa bude musieť zrekonštruovať krajnica (kanálové otvory, dlažobné kocky na krajnici a pod.). Napr. na tej spomínanej Košickej bol práve toto problém v roku 2011 a vtedy ešte v rozpočte na cyklodopravu nebolo takmer nič, tak sa to spravilo takto.

 2. Pozerám že firma Cyklokoalicia zase neprežula keď je niekto proti nej čo :)
  Na takéto veci tvorí rozporové konanie, kde príde vaše veliteľstvo, poviete prečo áno, ja poviem oponentúru ak sa nezhodneme podpíšete (ako jednotlivci nie ako firma) mi pravnu a hmotnú zodpovednosť za takéto riešenie. ja budem spokojny,, dam vám to do TP a bude aj vlk najedený a aj ovečka celá. Ja sa nebudem vyjadrovať k tém e prečo áno a prečo nie do rozporového konania, potom chcem zverejniť článok aj k tomuto.

  1. Rado, odpisane na email…
   Je snad nemoralne alebo nejakym sposobom nespravne ziskavat podporu za nieco co si myslime, ze je dobre a vo vsetkych mne znamych pripadovych studiach to vyslo ako bezpecnejsie riesenie? Som rad, ze cyklisti i odbornici si osvolili tento navrh, o ktorom ani netusili, ze je mozny spravit, a ze ti to patricne dali vediet :)

  2. Rado vyprosujem si osvojenie firma, kedze narozdiel od teba (plateneho za pripravu TP) sme dobrovolnici ktori pracuju zadarmo. Ak by si vsak potreboval nase expertne konzultacie, nevahaj zavolat, radi za nejaky hodinovy pausalny poplatok ti budeme robit feedbacky a rady.

 3. Držím Vám palce ale uvádzate štúdie z USA. Ulice sú tam minimálne 2 krát širšie ako v BA. Niečo také tu nie je možné. Poznal som 2 mladých ľudí zahynuli v Londýne. Jeden na skútri druhý na bicykli, šiel v podobnom pruhu ako na špitálskej. Bývam a jazdím v starom meste. V špičke ísť po BA na biku je nebezpečné. Šofér vás nevidí a aj keď sa snaží zbadá Vás na poslednú chvíľu. Aj v cyklo pruhoch sú také diery a zvlnenia že ich treba obchádzať. Cyklista bez vodičáku ma niekedy dosť zkreslené predstavy čo môže a vidí vodič.

 4. V mezikřižovatkovém úseku je jasně lepší varianta vpravo od parkujících aut. Varianta vlevo je ale lepší u křižovatek – cyklista jedoucí vedle jízdní pruhu je lépe viditelný, pokud jede po hlavní, má přednost.
  Dobrá je kombinace na kodaňský způsob, kdy mezi křižovatkami se jede vpravo, v blízkosti křižovatek už se neparkuje a cyklopruh je převeden vedle jízdního pruhu a za křižovatkou zase zpátky.

 5. […] Pred necelým týždňom sme spravili krátky prieskum o vnímanej a reálnej bezpečnosti cyklopruhov vedúcich popri zaparkovaných autách. Chceli sme ním poukázať  na to, že cyklopruhy nemusia byť umiestnené len vľavo od zaparkovaných áut, ale dá sa to aj opačne. Aj vďaka vám sa to podarilo, a naša zamietnutá pripomienka sa dostala do tzv. rozporového konania, kde budeme môcť prezentovať naše argumenty a veriť, že presvedčíme odborníkov, a do technického predpisu cyklokomunikácie sa dostane aj možnosť viesť cyklopruhy vpravo od pozdĺžneho parkovania. Ak sa tak stane, projektanti budú mať možnosť navhovať bezpečnejšie cyklopruhy dostupnejšie širšiemu spektru cyklistov, vrátane žien, detí, dôchodcov, príležitostných cyklistov… […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.