Cyklotrasa Petržalské korzo: Lávka ponad diaľnicu len s výťahom?

Pred týždňom sme posielali Ministerstvu životného prostredia v rámci procesu EIA (posudzovanie vplyov na životné prostredie) pripomienky ohľadom pripravovaného polyfunkčného bytového domu medzi Einsteinovou a Zadunajskou, ktorý zasahuje aj do súčasnej cyklotrasy Petržalské korzo. Bytový dom neprináša nič pozitívne pre existujúcich obyvateľov lokality, naopak zhoršuje situáciu pre vodičov, chodcov i cyklistov.

Polyfunkčný bytový dom Einsteinova
Polyfunkčný bytový dom Einsteinova

V minulosti, keď sa stavala pešia a cyklistická lávka ponad diaľnicu nedokončila sa na strane sídliska s tým, že sa dokončí pri výstavbe na priľahlom pozemku. Ten prípad práve nastal, ale investor sa na komfortné riešenie pre chodcov a cyklistov vykašlal. Ponechal len existujúce schodisko a výťah, ktoré sú kapacitne nepostačujúce. Výťahy majú slúžiť ako doplnkový spôsob na vertikálne prekonácanie prekážok. Hlavným by mala byť vždy rampa (napr. Most SNP na staromestskej strane) alebo „slimák“ (napr. Most Apollo), ktorých kapacita ja dostatočná.

Prečiťajte si naše pripomienky…

Prepojenie lávky nad diaľnicou D1 a terasy nad Billou

Žiadame upraviť zámer tak, aby peší a cyklistický ťah prepájal obe lávky.
Odôvodnenie: Lávka nad diaľnicou D1 je postavená v osi a podobnej výškovej úrovni ako terasa nad predajňou Billa. Umiestnenie lávky ponad diaľnicu bolo zámerne, práve z dôvodu budúceho prepojenia oboch trás, avšak nebolo to realizované hneď pri výstavbe diaľnice. Teraz sa ponúka jediná a posledná možnosť prepojiť obe stavby a tým jednak vyriešiť súčasný nevyhovujúci zjazd cyklistov výťahom prostredníctvom “slimákovej” rampy pri Bille, ktorá má vhodné sklonové parametre i polomer zákruty a tiež narozdiel od výťahu ponúka aj dostatočnú kapacitu pre rast cyklistickej dopravy. Pre chodcov je možnosť vytvoriť súvislú bezkolíznu pešiu trasu od Incheby na Nobelovo námestie.

Prepojenie lávky od diaľnice k Bille
Prepojenie lávky od diaľnice k Bille

Navrhovaný zámer však túto výhodu nevyužíva a­ prakticky sa jedná o stavbu, ktorá z hľadiska nemotorovej dopravy nerieši väzby s okolím.
Dodávame, že treba zvážiť všetky možnosti umiestnenia lávky (priamo, príp. mierne vychýlene).

Zjazd cyklistov z lávky nad diaľnicou D1

V prípade, ak nebude možné realizovať prepojenie v predchádzajúcom bode. Navrhujeme vybudovať rampu na zjazd, ktorá sa plynulo a logicky napojí na existujúce cyklistické komunikácie alebo na nové cyklistické komunikácie v osi lávky.

Zrušený priechod pre chodcov cez Zadunajskú cestu (pri Bille)

Žiadame zachovať priechod pre chodcov cez Zadunajskú cestu.
V zámere sa navrhuje zrušenie jedného z frekventovaných priechodov pre chodcov cez Zadunajskú cestu. Ide o hlavnú pešiu trasu medzi zastávkami MHD a Nobelovým námestím (a Billou), na obrázku označená žltou. Jediná zostávajúca pešia trasa ja viac ako dvojnásobne dlhšia (na obrázku označená oranžovou farbou) a má dve križovania cesty, namiesto jedného. Predĺženie pešej trasy z 36 m na 80 m (z body A do bodu B), ako aj zvýšenie ohrozenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky umelým navýšením počtu priechodov chodcov cez pozemnú komunikáciu považujeme za nekoncepčné a nelogické. Máme za to, že navrhovaná investícia má zrušením priechodu pre chodcov a presmerovaním pešieho ťahu priťažiť obyvateľom sídliska Pečnianska-Bohrova, ktorých vodiči by museli dávať prednosť chodcom viac krát ako obyvatelia nového bytového komplexu (navrhovaná investícia), ktorí tak budú mať voľnejšiu cestu a jednoduchší a rýchlejší výjazd na Einsteinovu, v porovnaní s obyvateľmi na Pečnianskej.

Zrušený priechod pre chodcov pri Bille
Zrušený priechod pre chodcov pri Bille

Dopravno-kapacitné posúdenie

V dopravno-kapacitnom posúdení absentuje cyklistická doprava. Ak by sa realizovalo poriadne, vyšlo by, že výťah kapacitne nevyhovuje pre výhľadový rok 2020, kedy mesto počíta s podielom cyklistov na celkovej preprave na úrovni 8 %. Požadujeme dopracovanie dopravno-kapacitného posúdenia cyklistickej dopravy s posudením výťahu ako kritického bodu trasy.

Na základe vlastného prieskumu zo dňa 16.4.2014 sme zistili, že maximálna kapacita výťahu sú 3 cyklisti, čo je však už dosť natesno a nekomfortné a preto sa využíva len ojedinele (napr. 3 členovia rodiny, 3 priatelia). Komfortná kapacita sú 2 cyklisti alebo 1 nákladný bicykel. Bicykel s prívesným vozíkom sa do výťahu nezmestí vôbec (bez rozpájania súpravy). V rannej špičke je výťah v móde, v ktorom sa automaticky vráti do spodnej stanice po 30 sekundách čakania vo vrchnej stanici od posledného použitia, tak aby bol pripravený zobrať ďalších chodcov, imobilných, cyklistov, ľudí s kočíkmi v smere do mesta. Jedna fáza prejazdu cyklistu v smere do mesta trvá cca. 40 sekúnd, pri dvoch cyklistoch naraz cca. 45 sekúnd, vrátane vrátenia sa výťahu do spodnej stanice dopytovým tlačítkom, pričom min. čakanie je cca. 10 sekúnd. V prípade automatického vrátenia sa do spodnej stanice trvá fáza cca. viac ako minútu. Na základe prieskumu môžeme trvdiť, že súčasná maximálna kapacita výťahu pre cyklistov v rannej špičke, v ideálnom (upozorňujeme, že nereálnom) prípade je cca. 160 cyklistov za hodinu v smere do mesta. Nereálnom, lebo počíta s využitím výťahu len cyklistami (ignoruje chodcov, kočíky, imobilných), len v smere do mesta a ráta s prísunom cyklistov v pravidelných intervaloch, čo sa samozrejme v realite nedeje. Akékoľvek iné využitie výťahu, napr. v smere z mesta, by znamenalo dodatočné zdržanie a tým i zníženie kapacity v smere do mesta v rannej špicke.

Šírka existujúcej obojsmernej cyklistickej komunikácie v celej dĺžke od Mostu SNP – po štátnu hranicu s rakúskom (Kittsee) je súčasnosti min. 3 m, okrem jedného úseku – výťahu na južnej strane lávky ponad diaľnicu D1 (Einsteinova). Šírka cyklistickej komunikácie bola určená zámerne min. 3 m, aby sa zabezpečila dostatočná kapacita komunikácie i v budúcnosti, v nadväznosti na záväzky mesta (najmä Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy) podporovať ekologické formy dopravy, znižovať emisie do roku 2020 o 20 %, a zvyšovať podiel cyklistickej dopravy do roku 2020 na 8 % (naviac možno predpokladať, že v rovinatých častiach mesta by mal byť podiel vyšší, aby sa dosiahlo 8 % na celomestskej úrovni). Ignorovaním vybudovania rampy/lávky, t.j. ponechaním výťahu (a to aj v prípade kapacitnejšieho) zostane zachované súčasné “hrdlo” na tejto cyklistickej komunikácii, čo povedie k znehodnoteniu celej trasy. Maximálna kapacita cyklistickej komunikácie je taká, aká je kapacita najväčšieho “hrdla” komunikácie. Je nutné upozorniť, že na výstavbu určitých úsekov cyklistickej komunikácie “Petržalské korzo” boli použité aj eurofondy v rámci cezhraničnej spolupráce. Realizácia stavby, tak ako je navrhnutá investorom s ponechaním výťahu na tejto frekventovanej medzinárodnej trase by bola mohla spôsobiť medzinárodný škandál.
Ovplyvnená cyklotrasa je súčasťou trasy EuroVelo 13 (celková dĺžka 10 400 km), ktorá spolu s ďalšími trinástimi trasami tvorí chrbticu celeurópskej siete. Medzi európskymi trasami má teda pre cyklistov podobný význam ako vybrané diaľnice pre motoristov.

Opatrenia počas výstavby

V zámere sa spomína zrušenie cyklotrasy i chodníka a priechodu pre chodcov od Billy počas výstavby a to bez náhrady. Text zámeru sa konštatuje, že “Náhradné riešenie za zrušenú cyklistickú trasu k výtahu na lávku ponad Einsteinovu a dialnicu D1 je problematické.” Navrhované riešenie pritom uvádza buď cykotrasu zrušiť bez náhrady, čo je v rozpore s princípom zachovania plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a zároveň absolútne neakceptovateľné riešenie (cyklistická doprava je rovnako dôležitá ako motorová doprava, pritom motorovú dopravu zrušiť bez náhrady sa nikto neodváži) alebo “sa pohyb cyklistov vyznačí po vozovke pomocou piktogramov (ako je to dnes značené napr. Starom Meste) a v tom prípade bude potrebné vyznačit aj nový priechod pre cyklistov cez Bohrovu v križovatke s Einsteinovou.” Toto riešenie bude mať negatívny vplyv na bezpečnosť cyklistov, kvôli už teraz existujúcim kongesciám na križovatke Bohrova – Einsteinova (čo je dokázané v dopravno-kapacitnom posúdení – križovatka nevyhovuje) a ešte viac zhorší priepustnosť križovatky kvôli pridaniu priechodu pre cyklistov a kvôli pridaniu ďalších vozidiel (cyklistov) do vozovky. Požadujeme dopracovať dopravno-kapacitné posúdenie o alternatívu vedenia cyklistov vo vozovke použitím koridoru pre cyklistov (piktokoridor) a zobrať do úvahy kapacitu križovatky počas výstavby s cyklistami vo vozovke a priechodom pre cyklistov v križovatke Bohrova – Einsteinova, ako aj navrhnúť projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby.

Riešenie križovatky Bohrova – Einsteinova

V závere dopravno-kapacitného posúdenia sa tvrdí, že “pravé odbočenie z Bohrovej ulice kapacitne nevyhovuje už v súčasnom stave”. Navrhuje vybudovanie ochranného ostrovčeka a pripájacieho pruhu v min. dĺžke 157 m, ktorý by bol kombinovaný so zastávkou MHD. Pripájací pruh podľa STN 73 6102 sa skladá z troch úsekov – zrýchl‘ovací úsek La, manévrovací úsek Lm a zaradovací úsek Lz. Uvádza sa tam, že pri dané vstupy má úsek La požadovanú dĺžku 59 m (v texte zámeru je 57 m – čiže niekde je chybý údaj), úsek Lm dĺžku 150 m (hoci pri rýchlostiach < 80km/h a nízkych intenzitách sa môže dlžka skrátiť, najviac však na 50 rn), v projekte sa navrhuje len 50 m, t.j. minimálna hodnota, ktorá je prípustná len pri nízkych intenzitách!!! (čo nie je tento prípad, keďže už predtým sa hovorilo, že križovatka kapacitne nevyhovuje) a úsek Lz 50 m. Celková dĺžka pripájacieho pruhu pri rýchlostiach do 80 km/h a vysokých intenzitách dopravy je 259, resp. 257 m. Pritom vzdialenosť medzi Bohrovou a začiatkom vetvy na Panónsku je len 173,85 m. Nielenže dĺžka pripájacieho pruhu je navrhnutá v rozpore s STN 73 6102, ale umiestnením zastávky MHD priamo do neho by došlo ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V prípade prítomnosti autobusu na zastávke MHD by pripájací pruh nemal ani 50 m.
V dopravno-kapacitnom posúdení chýba tabuľka posúdenia neriadenej križovatky Einsteinova – Bohrova pre rok 2015 a 2025 v rannej špičke po vybudovaní ochranného ostrovčeka, pripájacieho pruhu kombinovaného so zastávkou MHD, ktorý navyše nespĺňa parametre podľa STN 73 6102.

Dobrovoľníci?

Ďakujeme, ak ste sa dostali až na záver článku. Veríme, že Ministerstvo životného prostredia SR zoberie do úvahy naše pripomienky a stavbu v navrhnutom rozsahu nepovolí. Išlo by proti zdravému rozumu, ale človek nikdy nevie… preto potrebujeme vašu pomoc.

Boli by sme veľmi radi, ak by sa medzi vami našli nejaký dobrovoľníci, ktorý by nám raz za čas pomohli s pripomienkovaním projektov – napr. zaslaním našich pripomienok vo vašom mene (čím viac ľudí pošle pripomineky, tým vyššiu váhu tie pripomienky majú). Ak s vami môžeme počítať, prosím napíšte nám na info@cyklokoalicia.sk s predmetom „dobrovolnik EIA“. Ďakujeme!

Pozrite si aj celý zoznam zámerov posudzovaných v procese EIA.

2 thoughts on “Cyklotrasa Petržalské korzo: Lávka ponad diaľnicu len s výťahom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.