Vyjadrenie k pripomienkam k polyfunkčnému komplexu Polianky

V októbri 2014 sme spracovali pripomienky k polyfunkčnému komplexu Polianky. Na portáli k EIA procesu sa objavilo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré určilo, že zámer nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu.

Prečítajte si naše pripomienky a vyjadrenie k nim:

16.2.1 V rámci zámeru v dotknutom území vybudovať plnohodnotnú segregovanú obojsmernú cestičku pre cyklistov šírky 3 m. V prípade súbehu s chodníkom pre peších alebo vozovkou vyriešiť vzájomné oddelenie zeleným pásom vhodnej šírky (min. 0,5 m), ktorý tvorí prirodzenú bariéru proti vstupu chodcov do jazdnej dráhy cyklistov či proti nelegálnemu parkovaniu na cyklistickej trase. Stĺpy osvetlenia, dopravných značiek a iné bariéry umiestňovať mimo peších a cyklistických ťahov, napr. do zelených pásov. Križovanie s vjazdami do objektu či inými komunikáciami riešiť priechodmi pre cyklistov. Špeciálne doriešiť križovanie cyklotrasy s vjazdom do objektu v mieste vstupných rámp.

Spoločnosť Jannis s.r.o. sa na základe dohody o spolupráci s Hlavným mestom bude podieľať na príprave a realizácii združenej komunikácie pre peších a cyklistov pozdĺž ulice Polianky v úseku pozemkov vo vlastníctve spoločnosti USB a.s., ktoré sú predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby Polyfunkčný komplex Polianky s jej napojením na chodník pre peších budovaný v rámci prestavby križovatky Harmincova ul. s ul. Polianky. Združená komunikácia pre peších a cyklistov bude čiastočne trasovaná v územnej rezerve pozdĺž Potravinoprojektu a OC Kaufland zmluvne dohodnutá Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 23. 04. 2014, uzavretou medzi Polianky a.s. a Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislava (zmluva tvorí prílohu č. 2 tohto doplnenia). Združený chodník pre peších a cyklistov bude riešený samostatnou projektovou dokumentáciou (DUR, DSP) ako samostatná verejnoprospešná líniová stavba v zmysle platného územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení jeho zmien a doplnkov 02 platných od 01. 02. 2012 ako Verejnoprospešná stavba D 80 Trasy pre cyklistickú dopravu (Dúbravská trasa dobudovanie). Investor sa zmluvne zaviaže k jej vypracovaniu a aj samotnému vybudovaniu v úseku od Harmincovej po koniec riešeného pozemku pozdĺž ulice Polianky. Trasa a šírkové usporiadanie združenej komunikácie pre peších a cyklistov bude riešená v súlade s platnou STN spolu s riešením prekládky verejného osvetlenia.

16.2.2 V objekte vyčleniť priestor na bezpečné a prístupné parkovanie bicyklov obyvateľov (napr. priestor v ktorom bude možné zriadiť kontrolovaný vstup, kamerový systém).

V každom obytnom bloku je na prízemí vyčlenený priestor na skladovanie bicyklov.

16.2.3 Umiestniť dostatočný počet bezpečných cyklostojanov pre návštevníkov, pred jednotlivými prevádzkami aj v blízkosti vstupov do obytných častí. (Viac informácií o parkovaní bicyklov sa nachádza na adrese http://cyklodoprava.sk/cyklodoprava/parkovanie/).

V rozšírení spevnenej plochy pred blokom B a E je možné umiestniť exteriérové stojany na bicykle (podrobnejšie bude riešenie spracované v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie).

16.2.4 Vytvoriť inteligentný systém zavlažovania prícestnej zelene zvádzaním vody zo spevnených plôch ako napr. povrchových parkovísk, chodníkov a cyklotrás, čo zníži energetickú náročnosť projektu. Voda, ktorá spadne na danom území by mala zostať v území a tým minimalizovať záťaž na mestskú kanalizáciu.

Navrhovaná združená komunikácia pre peších a cyklistov bude odvodnená pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlej zelene.

Záver: Pozitívne je, že sa investor zmluvne zaviaže k vybudovaniu cyklistickej trasy pozdĺž riešeného územia. Negatívom, že ide o združený chodník pre chodcov a cyklistov. Podľa nás by hlavné mestské cyklotrasy mali byť tam, kde je to možné (teda aj tu) ako oddelené od chodcov, aby nevznikali zbytočné konflikty vyplývajúce z rozdielnej rýchlosti pohybu. Dúfame však, že sa tento aspekt podarí ešte zmeniť a vznikne kvalitná, bezpečná a rýchla spojnica Dúbravky s Patrónkou, lesoparkom ale aj centrom mesta.

Pozrite si aj celý zoznam zámerov posudzovaných v procese EIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.