Cyklotrasa Jarošova: podpor lepšie riešenie! (aktualizované 6.7.2016)

Aktualizácia 6.7.2016: Pôvodne sme uviedli, že Komisia podporila obojsmerný návrh. Ospravedlňujeme sa jednotlivým účastníkom za nesprávne informácie uvedené v článku, ktoré sme obdržali sprostredkovane. Nabudúce si získané informácie lepšie overíme. Komisia bude posudzovať cyklotrasu Jarošova po dopracovaní návrhov. Tešíme sa, že vzrastá všeobecná podpora funkčných riešení cyklotrás v Bratislave.

Bratislava potrebuje predvídateľnú a štandardizovanú sieť cyklotrás. Pre cyklistu je logické jazdiť v smere jazdy napravo, nie sa prepletať raz naľavo v obojsmernej cyklotrase, inokedy v jednosmernom pruhu vpravo. Výnimkou sú tzv. greenways, rekreačné trasy vhodné pre rodiny s deťmi (hrádze, parky a pod.).

Aj preto dlhodobo navrhujeme cyklotrasy v Kodaňskom štýle – tie sú pochopiteľné a logické – cyklista jazdí podobne ako vodiči vždy na pravej strane. MČ Nové mesto chce zrealizovať cyklotrasu na Jarošovej, ktorá bude spojkou od Račianskej a Kukučínovej (Slimák) k Bajkalskej/Vajnorskej. Žiaľ, obojsmerná cestička je paškvilom, ktorý bude pre cyklistov nepoužiteľný. Preto podporujeme dve jednosmerné cestičky, vždy logicky na pravej strane.

Jarošovou ulicou vedie hlavná mestská cyklotrasa, špecifikovaná v Územnom genereli dopravy ako hlavný cyklistický okruh O4 Pionierska – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Dolnozemská cesta – Gettingova – Poloreckého – Haanova – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta. Pri návrhu plynulej a bezpečnej cyklotrasy v priestore Jarošovej ulice sa vychádzalo z minimalizácie počtu kolíznych bodov, plynulej jazdy a napojenia navrhovanej cyklotrasy na okolité plánované cyklotrasy.

Variant: Kodaňský model (podporovaný Cyklokoalíciou)

Trasa je navrhovaná ako dve jednosmerné cyklotrasy po obidvoch stranách Jarošovej ulice, využívajúce pešou dopravou riedko používané, šírkovými pomermi vyhovujúce chodníky oddelené od automobilovej dopravy. Na chodníkoch je zároveň ponechaný priestor pre peších. Napojenie cyklistickej dopravy na navrhovanú cyklotrasu je plynulé s využitím nájazdov priamo z nadväzujúcich cyklotrás. Nájazd v smere od Račianskej je spravený plynulým odbočením z pravého jazdného pruhu, priamou jazdou bez nerovností a križovania jazdných pruhov a chodcov. Ukončenie cyklopruhov je riešené priamym bezbariérovým vyústením do chránených pruhov vo vozovke.

Pruh je priamym pokračovaním oddelených cyklopruhov, cyklista je pri vjazde na vozovku chránený prednosťou v jazde. Začiatok pruhu na vozovke je oddelený plnou čiarou a dopravným tieňom, prípadne vyvýšeným pozdĺžnym obrubníkom a vodiacou doskou stredovou Z4f. Auto zaraďujúce sa do tohto pruhu dáva prednosť pri preraďovaní sa vpravo, pričom cyklistu už bezpečne vidí zaradeného v pravom jazdnom pruhu vo vozovke.

Kodaňský model vedený v smere jazdy napravo (zatiaľ bez zapracovania pripomienok Cyklokoalície pre lepšiu použiteľnosť):
pozn.: v návrhu projektant nechal nakreslenú obojsmerku na hornej strane plániku, bude to však variant s dvoma jednosmernými cestičkami

Cyklista priamou jazdou nekrižuje ani automobilovú, ani pešiu dopravu. Takto navrhnutá cyklistická infraštruktúra je vedená tak, aby napojenie na jazdu mimo cyklotrasy bolo bezkonfliktné, plynulé, s prepojením na nadväzujúce cyklotrasy s minimom kolíznych bodov. Tiež je vedená v logickom umiestnení vzhľadom na jazdu vpravo používanú na území Slovenskej republiky nepretržite od 18. marca 1939.

Sumár:

 • jazdíte vpravo v smere jazdy
 • prirodzene sa napájate na cestu v križovatkách a pokračujete v smere jazdy
 • viac miesta pre chodcov v oboch smeroch

Variant: kolízna obojsmerka (podporovaná Komisiou)

Obojsmerná cyklotrasa navrhovaná Komisiou ako alternatíva vytvára kolízny bod pri začiatku trasy na Vajnorskej ulici, kde stret protismerných cyklistov sa odohráva v priestore križovania cyklistov s chodcami a zároveň v priestore realizovania pravého, aj ľavého odbočenia. Pokračovanie na Bajkalskú je prerušené dvoma odbočeniami krížom cez štvorprúdové komunikácie a obmedzené svetelným dopravným značením.

Obojsmerný model s viacerými kolíznymi bodmi – návrh Komisie (bez podpory Cyklokoalície):

Pokračovanie vľavo na Vajnorskú má dokonca tri prerušenia a križovania. Ukončenie v križovatke Kukučínova predstavuje úplné prerušenie plynulej hlavnej mestskej cyklotrasy odklonením cyklochodníku od hlavného dopravného smeru. Funkcia hlavnej mestskej cyklotrasy je potlačená aj ukončením cyklotrasy križovaním s chodcami a využívaním prechodov na križovanie cestných komunikácií. Nevýhody obojsmernej cyklotrasy vedenej po chodníku vzdialenejšom od centra sú zjavné a natoľko závažné, že znefunkčňujú plánovanú cyklotrasu a znemožňujú jej plnohodnotné využitie.

Sumár:

 • jazdíte na strane Jarošovej bližšie k mestu
 • v križovatkách nemáte ako pokračovať, iba viacnásobným križovaním cesty
 • užší chodník pre chodcov na úkor cyklotrasy

Cyklokoalícia preto odporúča Kodaňský model cyklotrasy na Jarošovej ulici v bezpečnejšom a plynulejšom prevedení, ktoré predstavuje alternatíva dvoch jednosmerných cyklopruhov po obidvoch stranách Jarošovej ulice.

Zostava komisie, ktorá bude rozhodovať o Jarošovej (jednotliví účastníci sa môžu meniť): podporuje obojsmernú cestičku s viacerými kolíznymi bodmi:

 • Mgr. Juraj Synak (magistrát)
 • Ing. Juraj Fischer (magistrát)
 • p. Podhorný (DPB)
 • mjr. Ing. Krajčovič (KDI)
 • npor. Ing. Hranec (KDI)
 • kpt. Mgr. Michal Kiš (KDI)

Podporte použiteľnú a bezpečnú cyklotrasu Jarošova!

Pošlite váš názor členom Komisie (dočasne pozastavujeme, až kým komisia bude schvaľovať finálny návrh – ďakujeme za doterajšiu podporu).

4 thoughts on “Cyklotrasa Jarošova: podpor lepšie riešenie! (aktualizované 6.7.2016)

  1. To by aj mňa zaujímalo. Tipujem, že obojsmerná varianta by pre KDI bola veľkou príležitosťou alibisticky poukázať na to, ako „nedisciplínovaní“ cyklisti ignorujú krátky úsek cyklotrasy na druhej strane cesty, a že preto nemá zmysel stavať ďalšie cyklotrasy. V „ideálnom“ prípade by to odradilo samých cyklistov od podpory ďalšieho rozvoja cykloinfraštruktúry :(

 1. Ahojte cyklisti, tento článok ma neskutočne pobúril, a rozhodol som sa, že už nie som ochotný povzniesť sa nad nepravdivé informácie, verejne prezentované cyklokoalíciou v tomto článku, aj vzhľadom k tomu, že tento krát sa ma to dotklo už aj osobne.
  Moje meno Ing. Juraj Fischer a som jeden z tých, ktorý „údajne“ nesúhlasili s projektom jednostrannej cyklotrasy na Jarošovej ulici v oboch smeroch a „údajne“ navrhli iný nevyhovujúci model. Pre celkové dotvorenie obrazu by som sa vám rád aspoň trochu predstavil. Mám 29 rokov, pracujem ako zamestnanec špeciálneho stavebného úradu Hlavného mesta a zároveň som členom komisie pre určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení. Vyštudoval som STU odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby so zameraním na dopravné stavby (myslím, že som dostatočne kvalifikovaný na výkon svojej profesie). Som vášnivý cyklista, ku príkladu uvádzam, že za posledné 3 dni som na bicykli najazdil 180 km. Do práce jazdím na bicykli v daždi aj v snehu každý deň už bez mála 3 roky (manželka vám to môže potvrdiť ). Cyklistika je mojim koníčkom aj životným štýlom.
  Rád by som tu teraz vyvrátil a uviedol na pravú mieru informácie, ktoré boli v článku použité zástupcami cyklokoalície a ktorých výsledkom je opäť verejné pobúrenie nad „neschopnosťou a neodbornosťou našich skostnatelích a nevzdelaných úradníkov“ rozumej mňa.
  Chápem rozhorčenie každého jedného z vás, ktorí si si článok prečítal a okamžite sa stotožnil s jeho obsahom. To, že informácie v ňom uvedené nemusia byť pravdivé a môžu byť značne zavádzajúce nemôže nikto z vás ani len tušiť. Ak by som už viac ako tri roky nepracoval ako „úradník“ na magistráte nášho hlavného mesta, po prečítaní uvedeného článku by som sa rovnako ako vy všetci s článkom stotožnil a nevzdelaným a zabrzdeným úradníkom by som napísal, čo si o nich myslím. A tak keď sa v novinách alebo na nete uverejní nejaký článok s obsahom „to ktorý úradník zase vymyslel, alebo povolil“ všetci sa veľmi ochotne nad článkom pobúrime a zanadávame si.
  Ale aby som sa vrátil späť k článku a uviedol informácie na správnu mieru.
  • Komisia, ktorej som členom, nenavrhuje dopravné riešenia (odkaz z článku: „Obojsmerná cyklotrasa navrhovaná Komisiou“). Jej úloha je omnoho prozaickejšia a vyplývajúca priamo z cestného zákona, ona totižto len posudzuje predložené návrhy z hľadiska použitia dopravného značenia. T.j., posudzuje či je projekt predkladaný žiadateľom v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa dopravných značiek. Takže uvádzané slovné spojenie „Obojsmerná cyklotrasa navrhovaná Komisiou“ je nepravdivé a zavádzajúce.
  • Zo šiestich členov komisie, ktorí sú v článku uvedení ako „páchatelia“ videli predkladaný projekt len dvaja. Ostatní štyria sa teraz len z otvorenými ústami čudujú, čo za maili im to teraz prichádzajú. V deň predloženia návrhu som ja osobne mal dokonca dovolenku :D
  • Projekt cyklotrasy, o ktorom je celý článok, bol v komisií predložený práve a iba vo variante č.1 „Kodanský model“ (obrázok č.1 z článku) s nevhodným umiestnením aj obojsmernej cyklotrasy v jednom zo smerov. Variant č.2 „kolízna obojsmerka“ (obrázok č.2), ktorý komisia „údajne podporila a dokonca navrhla“, nikto z členov tejto komisie nevidel, ani ho nenavrhoval. V komisii sa môj kolega Mgr. Synak (ktorý je tiež mimochodom vášnivý cyklista) spolu s so zástupcom KDI k variantu č.1 vyjadril, že by bolo vhodnejšie aby boli trasy vedené ako jednosmerné cyklocestičky, každá vo svojom smere jazdy, čo je vlastne rovnaký variant ako navrhuje cyklokoalícia. Absolútne teda nechápem osočovanie členov komisie vyplývajúce z článku, keď názory členov komisie a združenia cyklokoalície boli v podstate rovnaké. Rovnako bol projektant, ktorý projekt predkladal (pravdepodobne objednaný mestskou časťou Nové mesto) upozornený na doplnenie chýbajúceho dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov a preriešenie viacerých sporných bodov, najmä v miestach vyústenia cyklocestičky do vozovky opäť v záujme bezpečnosti cyklistov a zabezpečenia plynulosti cestnej premávky.
  Ak celé toto verejné osočovanie mojej osoby a mojich kolegov vzniklo nedorozumením, bol by som veľmi rád keby sa vedenie združenia cyklokoalície mne aj mojim kolegom verejne aj osobne ospravedlnilo a v budúcnosti kládlo väčší dôraz na zhromažďovanie pravdivých údajov, aby nezavádzalo občanov.
  Bajku zdar!

 2. Váž. pán Ing., pracovník magistrátu…
  Ako sa môžete čudovať, že priaznivci cyklokolície podozrievajú komisiu že rozhoduje zle. Nie je to náhodou tá istá komisia, ktorá rozhodovala aj u upravách križovatky Trenčianska – Bajkalska. Ak si dobre pamätám cyklokoalícia navrhovala riešenie využiť časový interval odbočovanie z Bajkalskej na Trenčiansku vľavo a spojením ostrovčekov predlžiť cyklotrasu na ostrovček oproti pumpe. Výsledok : cyklisti sa tlačia spolu s chodcami na uzučkom pruhu na rohu Trenčianskej a Bajkalskej, čo nemá rozhodne nič spoločné s bezpečnosťou chodcov ani cyklistov. A prechod cyklistov v smere od pumpy na cyklo pruh na tri doby spôsobuje, že viacerí cyklisti ešte pred pumpou prejdu z chodníka na cestu, prederú sa medzi stojace autá a využijú zelenú na odbočovanie z Bajkalskej na Trenčiansku a odbočia na cyklotrasu Trenčianska. Výsledok veľkej investície je ako píše Michal vyššie dôkaz : ako “nedisciplynovaní” cyklisti ignorujú dopravné značenie, a že preto nemá zmysel stavať ďalšie cyklotrasy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.