Bikesharing a jeho očakávania.

Bikesharing

Mestský bikesharing v Bratislave je zdĺhavo rodiace sa dieťa a obyvateľmi dlho očakávaná služba, ktorá mestu stále chýba. Vo väčšine Európskych metropol je už dávno samozrejmosťou. Podľa nedávno mediálne komunikovaných aktivít sa azda v najbližších týždňoch aj Bratislava dočká spustenia mestského bikesharingu. Na jeho realizácii sa Bratislavský magistrát dohodol v spolupráci so súkromným partnerom, ktorý ho pod hlavičkou Slovnaftu bude prevádzkovať.

V máji mesto čiastočne predstavilo bikesharing s príznačným názvom Slovnaftbajk. Predstavilo podobu dizajnu stojanov a bicyklov. Stručne odprezentovalo predstavu fungovania s odkazom na stránku slovnaftbajk.sk. Mesto avizovalo spustenie, skúšobnú prevádzku pred letnými prázdninami.  V poslednej tlačovej správe presunulo spustenie na prostred leta. Mnohé kľúčové parametre a otázky ostávajú aj napriek posunu nezodpovedané. A ani dnes nevieme aké funkcie, výkony a v akom rozsahu bude bikesharing zahŕňať.  Nevieme aké funkčnosti bude obsahovať, čo sa dostane reálne do života, do prevádzky. Až pri samotnej prevádzke uvidíme s čím bude systém spustený a ako bude nastavený. Tá ukáže jeho spôsobilosť pre začlenenie do života mesta a jeho životaschopnosť.

Namieste je dnes teda otázka:  Ako je systém nakonfigurovaný, a aké sú požiadavky mesta?

Na rozdiel od mnohých “cyklovecí”, kde sa Cyklokoalícia aktívne podieľa na cyklodianí, v tomto prípade žiaľ nevidíme do nastavenia bikesharingu. Nebolo nám umožnené sa zúčastniť tvorby zadania a jeho nastavenia. Nevidíme pod pokrievku na bikesahring, ktorý “varí” magistrát so Slovnaftom. Nedostali sme sa ani k požiadavkám mesta, ani k cieľom prevádzkovateľa. Zo skúseností zo zahraničia vieme, že prvotný moment nasadenia a skúšobná prevádzka sú dôležitým impulzom pre rozbehnutie bikesharingu. Preto sme podobne ako verejnosť zvedaví, čo bikesharing Slovnaftbajk ponúkne a či sa podarí uspokojivo naplniť potreby občanov. 

“A aké sú očakávania?”

Stojan, čakateľ na križovatke ulíc Karadžičova a Záhradnícka.

– zo strany mesta, či prevádzkovateľa sme odpoveď na túto otázku nedostali. Mesto, ani prevádzkovateľ nezadefinovalo a neodprezentovalo konkrétne hodnotiace kritériá (tie číselné: počet  požičaní, počet kilometrov na bicykel), ktoré od systému očakáva. Obaja komunikujú v opisnej verbálnej rovine.
Aj touto cestou by sme preto chceli mesto vyzvať k zverejneniu ich konkrétnych krátkodobých a dlhodobých očakávaní, či cieľov kladených na mestský bikesharing.

Cyklokoalícia má vo veci očakávaní od bikesharingu jasno, keďže sleduje cyklodianie v okolitých krajinách, dynamický vývoj bikesharingových systémov a  prevádzkuje aj komunitný bikesharing “Whitebikes”. Sumarizácia našich očakávaní je preto v kontexte plánovaného uvedenia bikesharingu predmetom tohto článku.

Cyklokoalícia má záujem jednoznačne o:

 • funkčný bikesharing, ktorý zvýši dopravné možnosti obyvateľov v rámci mesta,
 • dostupný bikesharing, čo aj kapacitne a cenovo uspokojí dopyt, dostupnosť a zvýši flexibilnosť pohybu človeka v meste (s potenciálom ďalšieho rastu)
 • príťažlivý pre občanov, jednoduchý v obsluhe (čo sa prejaví v jeho celkovej efektivite)
 • udržateľný dopravný systém, ktorý minimálne zaťažuje životné prostredie a vyvolá zlepšenie podmienok pohybu obyvateľov v meste
 • zvýši kvalitu života v meste.

Treba upozorniť na fakt, že v mnohých prípadoch sa systémy verejných bicyklov skrz nesprávne nastavenie potýkali pri zavádzani s problémami, čo sa odrazilo v ich nieveľmi pozitívnom prijatí. Dokonca mnohé z nich zanikli.


Vývoj mestského bikesharingu v Bratislave

Pre pochopenie konkrétnych očakávaní a funkčností bikesharingu pre Bratislavu je potrebné v krátkosti načrieť do histórie:

Cyklokoalícia ako dlhoročný aktér presadzovania myšlienky a potreby verejneho systému bikesharingu zdieľaných bicyklov, iniciovala a bola pri niekoľkých pokusoch mesta rozbehnúť a sprevádzkovať takýto systém v Bratislave. Záujem vedenia mesta dlhšie deklarovalo, dokonca vyústilo v ratifikovaní  záväzku na medzinárodnej úrovni vo Vienna Memorande, Velo-city 2013*. Bratislava sa prihlásila k skupine 14 európskych metropol a svojim podpisom sa mesto zaviazalo rozvíjať cyklodopravu. Primátor Bratislavy po podpise Vienna MemorandumVäčšina pokusov mesta však skončila pri nejasnom a vágnom definovaní požiadaviek a následnej špecifikácie systému verejných bicyklov do konkrétneho zadania. Sformulovanie jasných požiadaviek a špecifikácie sú nevyhnutné pre nastavenie obstarania a zabezpečenia prevádzky, ako aj  údržby. Dnes sme hlboko na chvoste skupiny miest, ktoré sa pred 5mi rokmi zišli v susednej Viedni. Teraz sa už len môžeme dohadovať, že prečo stroskotali snahy o bikesharing v rannom štádiu. Či to pramenilo z nedostatku skúsenosti, z neznalosti, chýbajúcich odborných partnerov, kontaktu na dodávateľov, či nedostatočnom personálnom pokrytí magistrátu. To je dnes už vedľajšie.

Preto sme pred voľbami 2014 uvítali verejný prísľub súčasného primátora a prisľúbili maximálnu súčinnosť a podporu pri rozvoji cyklodopravnej infraštruktúry a systému mestských bicyklov. Keďže Bratislave chýbajú skúsenosti, príklady, podklady, štúdie realizovateľnosti, Cyklokoalícia ponúkla mestu súčinnosť. Ponúkla svoje znalosti a zdroje pre získanie know-how a skúseností partnerov, ktorých v rámci ECF* máme k dispozícii. Ponúkla skúsenosti, ktoré získala prevádzkou komunitného bikesharingu “Whitebikes”, ktorý od roku 2014 prevádzkuje. Tento komunitný systém bol odpoveďou na nečinnosť mesta Bratislavy v tejto veci.


Za posledné týždne Cyklokoalícia dostala mnoho otázok
ako od novinárov, tak aj od občanov v súvislosti z predstavením bikesharingu Slovnaftbajk.
Minuloročná spolupráca s mestom pri definovaní a formovaní požiadaviek na bikesharing začala a žiaľ aj skončila zaslaním návrhu mapy rozmiestnenia staníc v rámci mesta, ktorý Cyklokoalícia vypracovala. Aj napriek našej snahe komunikovať s mestom a budúcim prevádzkovateľom sa podarilo obojstrannú komunikáciu nadviazať až na jar tohto roku.

Čiže možnosti Cyklokoalície vniesť skúsenosti, znalosti (naše, z okolitých mies) do nastavenia bikesharingu ostali obmedzené. V apríli a máji sme sa zúčastnili prvých rozhovorov-diskusií venovaných najmä problémovým miestam v konzultačnej rovine, ktoré ostali nevyriešené. Nastavenie systému a chod neboli predmetom diskusií a ostali len v diskusnej a informačnej rovine.

Správne nastavenie systému vyžaduje vstupy požiadaviek, možností a danností lokality pri návrhu a nastavení bikesharingu. Návrh stojí a padá na pochopení, akceptovaní a súlade požiadaviek, nárokov občanov, prevádzkovateľa a mesta).
Úspešné systémy bikesharingu vyžadujú súčinnosť nasledovných oblastí fungovania mesta: 1. potrieb človeka-obyvateľa, 2. možnosti technológií a 3. možnosti cyklistickej infraštruktúry. Ak je niektorá z nich zanedbaná, systém stráca na atraktivite a funkčnosti.

Procesy zavádzania a spustenia bikasharingu boli už spracované v mnohých štúdiách vypracovaných ako europskými inštitúciami, tak aj samotnými mestami v krokoch, ktoré sú v základe totožné:

 • Plánovanie a štúdia realizovateľnosti (obsahuje rozbory a analýzy) 
 • Návrh a podrobný plán systému s väzbami
 • Obchodný model
 • Finančný model
 • Obstaranie a spustenie

Keďže Cyklokoalícia nebola prizvaná k spolupráci aj napriek jasne deklarovanému záujmu, netušíme, čo všetko bolo spracované a čo nie. Ako bolo spomenuté na jeseň sme vypracovali mapu umiestnenia staníc a poskytli ju magistrátu i Slovnaftu, avšak bez odozvy a to aj napriek opakovanej snahe o komunikáciu a nášmu záujmu. Prvej reakcie na naše opakované výzvy sme sa dočkali až po pol roku v marci 2018. Nekonkrétna diskusia bez jasných podkladov a konkrétnych špecifikácií neviedla ku konštruktívnemu ujasneniu potrieb a požiadaviek systému a ku konkrétnej spolupráci. V tomto prípade Cyklokoalícia ostáva naďalej mimo, bez možnosti účasti a vplyvu na mestský bikesharing, v roli pozorovateľa.

Zo skúseností z okolitých krajín a miest, z transparentne spracovanými podkladmi pri zavádzaní verejného bikesharingu, vidíme, čo všetko sa sleduje. Čo sú ciele, zamery a aké črty takéto systémy verejných bicyklov obsahujú. Tu je v stručnosti ich sumár:

Všeobecné CIELE  bikesharingu:

 • Zlepšenie „obrazu mesta“ /ideového
 • Zvýšenie cyklistického pohybu a zlepšenie mobility obyvateľov
 • Zviditeľnenie a prilákanie obyvateľov na udržateľný a dostupný spôsob dopravy

Aké VLASTNOSTI bikesharingu sledujú mestá:

 • Verejný prospech
 • Žiadne „zlé správy“, nefunkčnosť!
 • Dostupnosť 

  Citybike Wien stats
  Citybike Wien – vývojová genéza
 • Spoľahlivosť
 • Komfort a rýchlosť
 • Nízke investičné náklady 
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Efektívnosť prevádzky
 • Hardvér a technológia
 • Návrh služby ako doplnenie MHD
 • Operátori
 • Zmluvy
 • Financovanie

Bikesharing nie sú len bicykle a stanice, ale je to komplexný systém bicyklov, staníc a starostlivosti o ne, ktorý “ak” mesto (prevádzkovateľ) správne nastaví, tak ponúka občanom možnosť flexibilnej dopravy a prináša všetkým stranám (obyvateľom, mestu, prevádzkovateľovi) úžitok. Systém je živý, vyvíja sa ako je tomu vidieť na mnohých mestských systémoch zdielaných bicyklov. Napríklad aj v susednej Viedni aktuálne s 1500 bicyklami**.

Po mnohých pozitívnych skúsenostiach z okolitých miest Cyklokoalícia očakáva a dúfa, že systém zdieľaných bicyklov Slovnaftbajk bude dostupný, robustný a najmä využívaný. Po nábehu sa ustáli aspoň na 1,5 vypožičaní na bicykel denne, podobne ako je tomu v Arriva Nitra***. Dúfame, že prevádzkovateľ a mesto v tomto smere spravia čo najviac, aby tak rozvoj tohto spôsobu  udržateľnej dopravy napredoval a po vzore 10tok okolitých miest pritiahol obyvateľov, oživil a zlepšil kvalitu života v Bratislave.

*http://velo-city2013.com/?page_id=6096
**
https://www.citybikewien.at/en/news/296-15-years-citybike-wien
***https://arriva.bike/ukoncenie-prvej-sezony/
Východiskové podklady pre očakávania a ich definovanie ECF a Policy Framework for Smart Public-Use Bike Sharing  https://ecf.com/system/files/Policy%20Framework%20SMART%20PBS%20v01Jul17.pdf
Bikesharing Planing
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/ITDP_Bike_Share_Planning_Guide.pdf

4 thoughts on “Bikesharing a jeho očakávania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.