Cyklistická a pešia doprava v parlamentných voľbách 2020

Agenda cyklistickej a pešej dopravy rezonuje v politickej sfére čoraz viac. V tohtoročných parlamentných voľbách je súčasťou volebného programu až 12 kandidujúcich strán a potvrdzuje tak rastúci záujem politikov o rozvoj ekologických foriem dopravy. V Cyklokoalícii sme sa už tradične pozreli na volebné programy a zhodnotili ich kvalitu v tejto oblasti.

Mnohé z navrhovaných opatrení sa opakujú, niektoré strany sa téme cyklodopravy venujú jednou vetou, iné naopak ponúkajú komplexné opatrenia pre zvýšenie kvality mestskej mobility, vrátane podmienok pre peších či zlepšenia legislatívnych podmienok.

Počet strán, ktoré sa tejto téme venujú, ako aj kvalita ponúkaných riešení sú vo všeobecnosti vyššie, ako pri parlamentných voľbách v roku 2016, ktoré sme analyzovali tu. Svedčí to o lepšom vnímaní dôležitosti udržateľnej mobility, ktorá sa postupne stáva témou dňa. Ako to teda dopadlo?

Pri hodnotení sme pozorovali 6 faktorov, pri ktorých sme udelili vždy 0, 0.5 alebo 1 bod, v poradí:

  • V programe sa nachádza podpora cyklistickej dopravy
  • V programe sa nachádza podpora pešej dopravy
  • Program navrhuje legislatívne zmeny v prospech cyklistickej alebo pešej dopravy
  • Program hovorí o podpore financovania cyklistickej alebo pešej dopravy
  • Program hovorí o regulácii individuálnej automobilovej dopravy
  • V programe sú navrhnuté konkrétne opatrenia
Stranacyklopešialegisl.financ.IADkonkr.spolu
SaS1110115
PS-Spolu10110,514,5
Socialisti110,50114,5
OĽaNO1110014
Hlas pravice1110014
Sme rodina1100,50,514
Demokratická strana10,501013,5
Most – Híd0,5000,500,51,5
Za ľudí0,500000,51
KDH0,5000,5001
Dobrá voľba1000001
SNS0,5000000,5

Strany, ktoré nie sú v tomto rebríčku hodnotené, v svojich programoch pešiu ani cyklistickú dopravu nespomínajú, resp. program nemajú.

Dôležité je podotknúť, že sme sa snažili zachovať istú jednoduchosť hodnotenia, ktoré preto nie je príliš prísne. Pokiaľ vás téma cyklodopravy zaujíma, odporúčame si preštudovať samotné programy a ich odlišnosti, prípadne sa na opatrenia pýtať samotných kandidátov na rôznych diskusiach či stretnutiach – a to aj na realizovateľnosť navrhovaných riešení v prípade zvolenia.

Pre úplnosť preto prikladáme aj kompletný výťah z programov.

ČísloNázovProgram
1Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku?
2Dobrá voľbaStrana sa cyklodoprave venuje v dvoch kapitolách, avšak bez konkrétnych riešení. Podporu výstavby cyklotrás spomína aj v rámci cestovného ruchu.

6.6 UDRŽATEĽNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vypracovanie stratégie pre udržateľnú a inteligentnú dopravus dôrazom na ekologickú verejnú dopravu, ekologický vozový park v štátnej správe, presun prepravy tovarov z ciest na železnice a podporu ekologických spôsobov individuálnej dopravy (vozidlá s alternatívnym pohonom, budovanie cyklochodníkov a pod.)

6.9 EKOLOGICKÁ DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA Slovensko potrebuje stabilný, plánovaný a efektívny rozvoj dopravnej infraštruktúry s prepojením na medzinárodné dopravné koridory. Potrebujeme vybudovať modernú sieť železničnej dopravy a cestnej dopravy. Popri dostavbe diaľnic a rýchlostných ciest, je potrebné pokračovať vo výstavbe obchvatov intravilánov miest a obcí cestami 1. triedy a podporiť systémovú modernizáciu regionálnych ciest 2. a 3. triedy, podporovať realizáciu projektov integrovanej dopravy a cyklodopravy. Osobitne budeme primárne podporovať dobudovanie tranzitných dopravných infraštruktúr s cieľom odľahčenia intravilánov miest a obcí s prísnym dôrazom na ochranu životného prostredia.
3Sloboda a SolidaritaProgram hovorí o podpore nemotorovej dopravy pomerne komplexne. Hovorí aj o podpore školskej mobility, venuje sa aj pešej doprave, bezpečným cyklotrasám. Programu však možno vytknúť zbytočnú kritiku integrácie cyklistov do bus pruhov. Medzi nepriamu podporu cyklodopravy môžeme zaradiť v rámci programu zosilnenie objektívnej zodpovednosti v programe, uvedenú aplikáciu na nahlasovanie nelegálneho parkovania občanmi či audity statickej dopravy pre budovy. 

20/ Upravíme legislatívu tak, aby pri novej výstavbe developerských projektov bola povinnosť postaviť chodník a napojiť ho na chodníky na hraniciach projektu výstavby.
21/ Vypracujeme metodický pokyn pre obce, aby pri širokých chodníkoch vedeli pri rekonštrukciách zladiť potreby chodcov a parkovania.
22/ Vypracujeme metodický pokyn pre školy, aby dokázali zabezpečiť bezpečnú dochádzku do škôl pre deti dochádzajúce peši alebo na bicykli z okolia, dochádzajúce verejnou dopravou a aj vozené autam
23/ Pripravíme metodiku pre budovanie bezpečných cyklotrás. (Bezpečná cyklotrasa je taká cyklotrasa, po ktorej dovolí rodič bez obáv svojmu 10-ročnému dieťaťu jazdiť.)
24/ Navrhneme zmeny v predpisoch tak, aby sa pri výstavbe a rekonštrukciách ciest myslelo na cyklistickú dopravu a všade, kde to bude možné a od verejnosti žiadané, sa doplnia oddelené cyklistické chodníky, aby cyklotrasy neboli prerušené a boli bezpečné.
28/ Vyčleníme zo zákona o cestnej doprave 779 a vykonávacej vyhlášky 780 samostatný zákon a vyhlášku len s pravidlami cestnej premávky z pohľadu chodcov, cyklistov a vodičov. Aby sa nestávalo to, že v zákone nie je nič o detských autosedačkách, a to len preto, že túto časť povinnosti vodiča rieši nariadenie vlády

CYKLISTI Pokiaľ je človek zdravý a môže v danom počasí jazdiť na bicykli, či už rekreačne, alebo do práce, je potrebné vytvoriť na to podmienky, a to vytvorením cyklotrás, ktoré sú oddelené od vozovky, po ktorej jazdia motorové vozidlá. Ak cyklista jazdí v dopravnom prúde s motorovými vozidlami, tak ho spomaľuje a štatisticky sa vystavuje riziku. Dávanie cyklistov do jedného jazdného pruhu s MHD, kde nie je možné ich predbiehanie, je nezodpovedné, lebo sa nedosahuje úspora času pre MHD, naopak, dochádza k predĺženiu času jazdy a ani bezpečnosť cyklistov nie je adekvátna.

CHODCI A DETI DOCHÁDZAJÚCE DO ŠKÔL Chodníky sú od slova chodiť a sú budované pre chodcov a chodcov na športovom náradí. Je veľa obcí, kde chodníky nie sú a chodci chodia po vozovke, často aj na cestách I. a II. triedy, čo má za následok najmä v nočných hodinách pri tmavom oblečení veľa nehôd a zbytočných tragédií. Taktiež pri novej výstavbe v mestách sa občas na chodcov zabúda, a preto sú niektoré časti mesta navzájom pre chodcov nedostupné. Niekde na vybudovaných chodníkoch pre chodcov trvale parkujú vozidlá a takým spôsobom, že chodník je pre kočík a často aj pre chodca nepriechodný. Obzvlášť veľkú pozornosť chceme venovať deťom dochádzajúcim do škôl a detských zariadení.
4Sme rodinaProgram ponúka pomerne viacero riešení v sektore dopravy. Prichádza s víziou využívania technológií za účelom eliminácie smrteľných nehôd v doprave, samosprávam plánuje poskytnúť zdroje na výstavbu cyklistických trás, podporu cyklistickej dopravy chce realizovať aj v prípade ak tým obmedzí motorovú dopravu. Program hovorí aj o zmene stavebného zákona v prospech urýchlenia výstavby líniových komunikácií. Strana chce však zároveň napríklad prenajímať motorové vozidlá s cieľom zabezpečenia práva na prenájom štátneho automobilu. 

Cyklistická doprava: s cieľom zníženia emisií a skvalitnenia ovzdušia v centrách väčších miest zabezpečíme investície a pomocnú ruku samosprávam pri budovaní cyklistickej dopravy.

Vytvoríme lepšie podmienky na cyklistickú a pešiu dopravu na miestnej a regionálnej úrovni. Zastaraný stav peších a cyklistických ciest v mestách a ich okolí nie je možné vyriešiť vždy iba finančnými prostriedkami, dostupným priestorom a obmedzenou výstavbou novej infraštruktúry. Výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku sa dlhodobo orientovala na výstavbu mestských komunikácií, rýchlostných ciest a diaľnic, pričom na chodcov a cyklistov sa v značnej miere zabúdalo. Jednoznačnou prioritou je budovanie záchytných parkovísk vo veľkých aglomeráciách a zefektívnenie parkovacej politiky tak, aby sa chodníky zbavili parkujúcich áut a otvorili tým, pre ktorých boli prioritne stavané, t. j. chodcom. Zároveň presadíme riešenia, ktoré budú rešpektovať cyklistov aj za cenu prípadného obmedzenia automobilovej dopravy.

Budeme podporovať zdravý životný štýl investíciami, ktoré sa zamerajú na športovanie a aktívny pohyb – športoviská, ihriská, cyklotrasy a pod.,
5Slovenské hnutie obrodyStrana predstavila stručný program s niekoľkými riešeniami v doprave, cyklodoprave sa nevenuje.
6Za ľudíProgram sa pešej či cyklistickej doprave nevenuje, cyklistika sa spomína len v kapitole o cestovnom ruchu.

#518 Pri rekonštrukciách ciest 1. triedy budeme myslieť na cyklomobilitu, prednostne v turisticky navštevovaných oblastiach.
#519 Budeme aktívne budovať a udržiavať národnú kostrovú sieť cyklotrás a medzinárodných diaľkových cyklotrás (EUROVELLO).
7Máme toho dosť!Strana ponúka programové tézy bez zamerania na dopravu.
8Hlas praviceV rámci opatrení venovaných doprave program hovorí o zlepšení bezpečnosti a rešpektu cyklistom pomocou budovania cyklotrás, hovorí o výstavbe nových chodníkov a znižovaniu počtu áut v mestách.

Presadíme zjednodušenie stavebného zákona tak, aby sme nemuseli rovnakými administratívnymi postupmi stavať diaľnice a cyklistické chodníky s dôrazom na zodpovednosť autora projektov pri realizácii stavieb.

Keďže cyklisti prispievajú k udržateľnej mobilite a znižovaniu emisií CO2, zvýšime bezpečnosť a rešpekt cyklistov na ceste aj budovaním cyklociest. Upravíme legislatívu tak, aby mal cyklista rovnaké práva ako vozidlo.

Čo spravíme? Pre chodcov je extrémne dôležité zabezpečenie vyhovujúcich chodníkov v obci. Počet áut v mestách sa zníži len v prípade pohodlnej a bezpečnej alternatívy.
9Slovenská národná stranaProgram hovorí o budovaní cyklotrás stručne v rámci kapitoly Národná infraštruktúra. Nešpecifikuje však žiadne ďalšie detaily podpory nemotorovej dopravy. 

Podporíme rozvoj ekologickej verejnej dopravy v mestách (električky, trolejbusy, ľahké metro, integrovaná prímestská doprava) a budovanie cyklotrás. Podporíme rozvoj osobnej a nákladnej lodnej dopravy.

Sme za väčšiu ochranu vody, pôdy, lesov, fauny a flóry Slovenska. Podporujeme zníženie uhlíkovej stopy v národnom hospodárstve (ekologická doprava – železnice, cyklotrasy, električky, trolejbusy, elektromobily, lodná doprava).
10Demokratická stranaProgram sa venuje doprave na viacerých miestach. Hovorí o financovaní pomocou konkrétneho finančného mechanizmu, o zvýšení bezpečnosti pohybu chodcov a cyklistov, ktoré chce dosiahnuť používaním reflexných prvkov na odeve, o podpore inovácií v doprave s dôrazom na jej ekologické formy. V rámci cestovného ruchu hovorí o Slovenskej cyklomagistrále naprieč Slovenskom.

Podporíme inovácie v riešení dopravy v mestách s dôrazom na verejnú, pešiu a cyklistickú ako aj účinnú ochranu a adekvátne využívanie verejných priestorov v prospech verejnosti. Podporíme zakladanie regionálnych tréningovoturistických centier cyklistiky medzinárodného významu


Cyklodoprava ako alternatíva motorovej dopravy je významným prvkom individuálnej dopravy, ktorá, keď je dobre zosúladená, značným spôsobom odľahčí cestnú infraštruktúru. Súčasná vláda však venuje tejto forme dopravy len minimálnu pozornosť a namiesto reálnych projektov organizuje len podporné deklaratívne akcie, pričom na financovanie cyklociest sa spolieha takmer výhradne len na eurofondy.

V štátnom rozpočte vyčleníme kapitolu určenú na rozvoj infraštruktúry pre cyklodopravu a vyčleníme prostriedky pre jednotlivé VÚC a mestá s konkrétnou sumou 3 až 5 eur na obyvateľa. Finančné prostriedky budú poskytované formou spolufinancovania na základe predložených projektov, ktoré budú v súlade s plánmi udržateľnej mobility a prejdú posúdením hodnoty za peniaze.

Reflexné odevy: Podporíme využívanie reflexných súčastí odevov cyklistov a chodcov najmä v oblastiach s vysokou nehodovosťou formou pilotného projektu, zameraného spočiatku na úzky okruh najnebezpečnejších úsekov na Slovensku, kde bude umožnené chodcom a cyklistom bezplatné použitie reflexnej pásky až do času, kým sa problém v konkrétnej oblasti nevyrieši. V prípade nameraných úspešných výsledkov projekt rozšírime na väčšiu oblasť Slovenska.
11Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiProgram hovorí o udržateľnej doprave v kapitole Životné prostredie. Strana plánuje vytvárať integrované dopravné systémy aj s infraštruktúrou nemotorovej dopravy. Navrhuje, generely miest a obcí pre nemotorovú dopravu. Program ako jediný hovorí o legalizácií ohladuplnej jazdy na bicykli po chodníkoch, popri ktorých nevedú cyklotrasy. Strana chce tiež podporovať výstavbu cyklotrás v rámci rozvoja cestovného ruchu. 

Budeme podporovať integrované dopravné systémy, kombinujúce najvýhodnejšie vlastnosti jednotlivých druhov dopravy (železničnej, cestnej, vodnej, leteckej, cyklistickej, pešej), aj z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

68. Navrhneme, aby sa súčasťou dopravných generelov miest a obcí stali aj generely cyklistickej a pešej dopravy.

69. Navrhneme povinnosť riešiť cyklistickú infraštruktúru pri výstavbe alebo rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry všade tam, kde je to možné.

70. Navrhneme legalizáciu ohľaduplnej jazdy bicyklom po všetkých chodníkoch, popri ktorých nevedú paralelné cyklochodníky
12Koalícia Progresívne Slovensko – SpoluProgram  sa venuje cyklodoprave v samostatnej podkapitole v rámci dopravnej agendy. Ponúka opatrenia v rámci cyklistickej dopravy a cykloturistiky v objeme desiatok miliónov ročne, hovorí aj o legislatívnych zmenách pre urýchlenie výstavby a lepšie začlenenie cyklistickej infraštruktúry do existujúcich objektov v rámci miest. Chýba však pešia doprava.

1. 6. Cyklodoprava
• Na podporu cyklodopravy každoročne alokujeme zdroje vo výške desiatok miliónov eur, ktoré sa budú kumulovať na špecifickom účte. Budú zdrojom prostriedkov pre rozvoj cyklodopravy s dvomi grantovými schémami – na riešenie neprimerane zaťažených ciest a na podporu cykloturizmu.
• Podporíme rozvoj cyklotrás prostredníctvom legislatívnych zmien, ktoré urýchlia ich povoľovanie a výstavbu. Zmeníme pravidlá na umiestnenie cyklotrás v meste tak, aby ich začlenenie do existu – júcej infraštruktúry bolo čo najrýchlejšie, efektívne a ekonomické.

1. 3. Výchova detí k zdraviu
• Zdravý životný štýl budeme propagovať od nízkeho veku. To zahŕňa výchovu k zdraviu a dostupnosť zdravej stravy v školách a škôlkach, podporu pohybu – budovanie verejných športovísk či cyklotrás, kampane pre zdravý životný štýl, motiváciu
13Starostovia a nezávislí kandidátiStrana sa v svojom programe venuje aj doprave, avšak nie pešej či cyklistickej.
1499 %Programové tézy strany sa nevenujú doprave.
15Kresťanskodemokratické hnutieProgram sa zameriava aj na dopravu, pričom v rámci agendy cyklodopravy len všeobecne hovorí o navýšení prostriedkov do výstavby a jej samotnej podpory. Cyklodopravu tiež spomína v kontexte športu.

Máme záujem podporovať a rozvíjať rekreačný šport, ktorý vytvorí širšiu ponuku športovania tak pre jednotlivca, ako aj skupiny. Výstavba cyklotrás v krajských a okresných mestách, cyklotrás spájajúcich regióny, mestá a obce sú najvhodnejšou formou ako podporiť rekreačný šport a zážitkový turizmus. Ekonomicky a administratívne podporíme iniciatívy samospráv pre zlepšenie stavu rekreačného športu na Slovensku.

Osobná doprava:
Budeme podporovať a navýšime prostriedky do výstavby cyklochodníkov.
16Slovenská ligaHnutie sa v programových cieloch doprave nevenuje.
17VlasťStrana sa v programe doprave nevenuje.
18Most – HídProgram má výstavbu cyklotrás iba v kapitole šport. V oblasti dopravy sa venuje najmä výstavbe diaľnic. 

19E. Vláda musí viac investovať do siete cyklotrás, ktoré sú oddelené od ciest. Cyklotrasy sú neporovnateľne lacnejšie a v ich využití sa dá dosiahnuť veľmi výrazný pokrok. Ich budovanie podporuje turizmus, čo sa môže pozitívne prejaviť predovšetkým v zaostalejších východných a južných regiónoch.
19Smer – Sociálna demokraciaStrana nemá zverejnený volebný program.
20Solidarita – hnutie pracujúcej chudobyProgram sa venuje aj dopravným témam, tému cyklotrás však vníma len v rovine športu, resp. zdrojov EÚ spolu so šrotovným.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby vníma šport ako jeden zo základných pilierov zdravého rozvoja občianskej spoločnosti a bude podporovať projekty, zahŕňajúce čo najväčšie množstvo športujúcich občanov. Budeme sa snažiť zabezpečiť podporu pri výstavbe bežeckých tratí, cyklistických ciest a iných športovísk podporujúcich masový šport.

Z prostriedkov fondov EÚ budeme prioritne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré slúžia všetkým a sú prospešné pre životné prostredie: napríklad čističky odpadových vôd, úsporné verejné osvetlenia, či rozvoj cyklotrás a ekologickej verejnej dopravy. Zavedieme trvalé šrotovné (bez nákladov pre daňových poplatníkov). Vyčistíme slovenské ulice a mestá od vrakov áut a od starých, neekologických vozidiel. Podporíme kúpu nového auta, pokiaľ nechal ekologicky zlikvidovať svoje predchádzajúce vozidlo registrované na Slovensku odpustením časti alebo celej registračná dane.
21Hlas ľuduStrana nemá zverejnený volebný program.
22Maďarská komunitná spolupatričnosťKomplexný program nevenuje doprave špeciálnu kapitolu, rozvoj cykloturistiky je v programe uvedený ako jeden z nástrojov podpory agroturistiky.

3. Agroturizmus
Attrakciók összekötése, bejárhatósága – tömegközlekedés fejlesztése, kerékpárutak fejlesztése és építése.
23Práca slovenského národaStrana sa v programových tézach doprave nevenuje.
24Kotlebovci – Ľudová strana Naše SlovenskoStrana sa v programových tézach doprave nevenuje.
25SocialistiProgram hovorí o podpore verejného záujmu v oblasti dopravy, dáva si za cieľ zníženie objemu automobilovej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v mestách, venuje sa aj pešej doprave. Hovorí o zrušení celoplošného parkovania na chodníkoch.

Zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v mestách budovaním cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry; budovať cykloturistické trasy v regiónoch.

Zvýšiť komfort a bezpečnosť chodcov v mestách; zrušiť možnosť celoplošného parkovania áut na chodníkoch; opraviť chodníky a odstraňovať bariéry pre peších.

Postupné rozširovanie obmedzovania osobnej automobilovej dopravy v centrách miest.

Nech už voľby dopadnú akokoľvek, Cyklokoalícia je pripravený rokovať so zástupcami novej vlády a naďalej zlepšovať podmienky pre pešiu a cyklistickú dopravu na Slovensku.

One thought on “Cyklistická a pešia doprava v parlamentných voľbách 2020

  1. Pri tých Chmelárových socialistoch ma napadá, že veľmi rýchlo zažijeme prechod od áut k cyklistike. Ekonomika skrachuje tak rýchlo, že na kúpu auta nebude mať nikdo peniaze a nakoniec aj vysnívaný bicykel bude podpultový tovar. :D Ale som veľký priaznivec cyklotrás. Len pre tých socialistov na 3. mieste to radšej nebudem ani zdieľať. :D

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.