Otvorený list ministerke spravodlivosti k úprave priestoru pred sídlom MS SR

Začiatkom roka bola dokončená úprava priestoru pred budovou Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici, v ktorej dnes sídli Ministerstvo spravodlivosti SR. Celý priestor bol však zasvätený v prvom rade parkovaniu áut, pričom bol znemožnený pohyb cyklistov, vytvorené nedôstojné podmienky pre pohyb chodcov a porušených niekoľko noriem.

S rekonštrukciou nebolo spokojné ani mesto Bratislava, ktoré navrhlo aspoň poľudšťujúcu úpravu pôvodného projektu. Ani po stretnutí primátora s vtedajším ministrom sa s ňou však ministerstvo nestotožnilo a mesto do procesu nevedelo zasiahnuť. Okrem našich podaní na špeciálny stavebný úrad, ktoré sú v riešení, tiež vkladáme nádej do proklamovaných zmien na ministerstve v prospech spravodlivosti. Preto sme zaslali novej ministerke Márii Kolíkovej otvorený list, v ktorom žiadame o nápravu nevyhovujúceho stavu.

Vážená pani ministerka,

obraciame sa na Vás ako zástupcovia obyvateľov prepravujúcich sa po hlavnom meste peši či na bicykli. Chceme Vás informovať, že pri úprave parkoviska a pozemkov na Račianskej ulici pred novým sídlom Ministerstva spravodlivosti bolo porušené spravodlivé riešenie verejných priestorov a bolo tiež diskriminačne obmedzené právo pohybu chodcov a cyklistov pozdĺž hlavnej mestskej radiály.

Po Račianskej ulici prechádza hlavná mestská cyklistická radiála R13 Račianska, definovaná v Územnom genereli dopravy Hlavného mesta SR Bratislavy a jej vedenie prechádza priamo predmetným parkoviskom.  Zároveň sa v úseku na Račianskej ulici medzi ulicami Pionierska a Sliačska nachádza sčítací úsek s druhou najvyššou intenzitou pohybu cyklistov na území Bratislavy.

Pri nedávnej úprave parkoviska zodpovední do riešenia nezahrnuli vedenie cyklistickej dopravy a zároveň bol výrazne obmedzený priestor pre chodcov. Tieto zásahy zároveň priamo stavebne znemožnili vybudovanie nadradenej mestskej dopravnej siete a zabránili akémukoľvek možnému vedeniu cyklistov na spojnici Rača – centrum Bratislavy.

Veríme, že tak ako my, aj vy citlivo vnímate rolu Ministerstva spravodlivosti nediskriminačne postupovať voči občanom bez ohľadu na spôsob ich dopravy po Bratislave. Práve peší pohyb a cyklodoprava sú prioritou na základe strategických dokumentov mesta Bratislava aj Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Keďže diskriminačnou úpravou parkoviska boli tiež vytvorené stavebné bariéry a nerovnosti pre chodcov, slabozrakých i ďalších ľudí so špecifickými potrebami pohybu a orientácie, týmto tiež dochádza k ich priamemu ohrozeniu ako účastníkov cestnej premávky a k podpore vzniku priestorových konfliktov. 

Žiadame Vás preto o zabezpečenie úpravy priestoru pred budovou Ministerstva spravodlivosti tak, aby bolo v danom priestore možné bezpečne a plynulo viesť peších a bicyklujúcich obyvateľov. Zabezpečíte tým plynulé napojenie hlavnej mestskej cyklistickej radiály R13 Račianska, definovanej v záväzných dokumentoch mesta, v plánovaných intenzitách. 

Ďakujeme za spravodlivé zhodnotenie nami zaslaných pripomienok a vážime si, že ich budete riešiť.

S pozdravom

Dan Kollár
prezident
Cyklokoalícia

Prikladáme zoznam technických nedostatkov a stavebných detailov, pri ktorých je potrebné zabezpečiť uvedenie do stavu zodpovedajúceho platným technickým normám:

Na pozemku pred budovou Ministerstva spravodlivosti, parcelné číslo 12100/146, k.ú. Nové Mesto (804690), bolo novoupravené parkovisko s chodníkom a zeleňou. Pri úprave parkoviska nebolo do riešenia zahrnuté vedenie pešej dopravy v súlade so Slovenskými technickými normami a Technickými podmienkami, platnými pri výstavbe miestnych komunikácií, čím bolo priamo ohrozené zdravie a bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa pozdĺž Račianskej ulice.

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, záväzná pre stavebné úpravy dopravnej infraštruktúry, ako aj TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách špecifikuje podmienky pre vedenie chodcov v pridruženom dopravnom priestore s takými špecifikáciami, ktoré neboli pri úprave parkoviska pred budovou Ministerstva spravodlivosti dodržané:

 • Chodník vedúci pozdĺž budovy a plota nedosahuje minimálne rozmery špecifikované minimálnou šírkou pásu pre chodcov v šírke 1,5 metra plus bezpečnostný odstup od budovy minimálne 0,5 m
 • Chodník pred vchodom do budovy nedosahuje minimálne rozmery špecifikované minimálnou šírkou pásu pre chodcov v šírke 1,5 metra plus bezpečnostný odstup od budovy minimálne 0,5 m a bezpečnostný odstup od bodovej prekážky (rampa do parkoviska) 0,5 metra
 • Chodník pred vchodom do budovy nedosahuje minimálne rozmery špecifikované minimálnou šírkou pásu pre chodcov v šírke 1,5 metra plus bezpečnostný odstup od bodovej prekážky (čítačka parkovacích kariet) 0,5 metra
 • Debarierizačná rampa pri nájazde na chodník pred vchodom do budovy smerom od Pionierskej ulice nespĺňa predpísané maximálne sklony, definované v TP048 Navrhovanie debarierizačných opatrení, čím vytvára neprekonateľnú bariéru v pohybe pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu pozdĺž Račianskej ulice, keďže ostatný priestor až po vozovku Račianskej ulice je blokovaný vstupnou rampou do parkoviska
 • Dopravné zariadenia pre vstup a výstup do parkoviska, umiestnené v dráhach pešieho pohybu, nespĺňajú TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách v označení pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie
 • Dopravná značka pri výstupe s parkoviska, umiestnená do chodníka, obmedzuje jeho rozmery pod minimálne možné podľa STN 73 6110 
 • Zjazd z chodníka na prechod ku zastávke MHD nespĺňa predpísané maximálne sklony, definované v TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení (na plocho uložený obrubník svojim technickým prevedením prekračuje maximálne dovolené  sklony), čím vytvára ťažko prekonateľnú bariéru

Žiadame Vás o zabezpečenie úpravy priestoru parkoviska tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie Slovenských technických noriem a technických podmienok, platných pri výstavbe miestnych komunikácií a aby nebola vytvorená bariera v pohybe pešej a cyklistickej dopravy, čím došlo k diskriminácii a tiež je ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

Nebezpečne zúžený priestor pre peších a dopravné zariadenia vytvárajúce nebezpečnú prekážku v pohybe chodcov a osôb zo zníženou orientáciou.
Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu s nevyhovujúcim sklonom, vytvárajúca bariéru v pohybe pozdĺž Račianskej ulice.
Dopravná značka, vytvárajúca nebezpečnú prekážku v pohybe chodcov a osôb zo zníženou orientáciou.
Nájazd na chodník, nespĺňajúci ustanovenia STN 73 6110 a TP 048.

Aktualizácia 12. 5. 2020:
Ministerstvo spravodlivosti nás oslovilo so žiadosťou o stretnutie, o výsledku budeme informovať.

3 thoughts on “Otvorený list ministerke spravodlivosti k úprave priestoru pred sídlom MS SR

 1. Dobrý deň,
  vedeli by ste prosím informovať o stave po stretnutí?
  Nedávno som tade išiel a okrem halabala parkujúcich aut, ktore zasahovali často aj štvrť metra za značenie a zužovali už tak úzky chodník, ma dorazila dodávka na chodníku, z ktorej chlapy nosili bandasky, podľa smradu asi nafty, niekde do útrob budovy. /Ani z ďaleka v súlade s BOZP/

  Je šanca, že tu dôjde k náprave, alebo spravia úpravu a zmenu užívania v katastry. Čím defacto zredukujú funkčnosť a priechodnosť komunikácií.Je s týmto mesto s totožnené?
  Alebo môžeme očakávať, že posledný mesiac tak aktívny policajty sa budú ukájať pokutami na cyklistoch?

 2. Dobrý deň,
  bicyklujem tade denne, často s detmi, keďže to máme po ceste do školy. Snaším sa vyhnúť chodníku a chodím po parkovisku. Keďže je parkovisko jednosmerka, tak cca 50% mojich jázd je v protismere.
  Dnes tam na mňa spravil nájazd nejaký zakomplexovaný vodič s PK značkou, presvedčený, že ma môže ohroziť len preto že idem po parkovisku v protismere. Ak to spraví keď tade pôjdem s deťmi, tak neviem ako budem reagovať.

  To, že to parkovisko Ministerstvo takto zrekonštruovalo a odmieta tam vyčleniť priestor pre cyklistov je nezodpovedné a nebezpečné. Kričí z toho snaha maximalizovať zisk cez prenájom parkovacích miest a nezáujem o verejný prospech. Tých cyklistov tam chodí naozaj veľa, lebo tam nie je iná možnosť a je to dôležitá cesta do Karpát, VInohradov a Rače.
  Prečo toto vidieť pred Ministerským parkoviskom?

  Miro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.