Stav výstavby cyklotrás pri autobusovej stanici v máji 2020

V „novom centre Bratislavy“ prebieha výstavba viacerých veľkých projektov. Najrozsiahlejším a z hľadiska dopravy najvýznamnejším je dnes autobusová stanica a nákupné centrum Nivy. Zámeru sa aktívne venujeme už od roku 2014, kedy bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Keďže prvotný zámer cyklistickú dopravu prakticky neriešil, našimi pripomienkami sme navrhli, ako túto chybu odstrániť. Nasledovalo veľa stretnutí a diskusií o možnom riešení, kde sa podarilo dosiahnuť doplnenie cyklotrás, ale len vo forme pruhov oddelených od autobusov a trolejbusov len čiarou na ceste. Až minulý rok sa novému vedeniu mesta podarilo zabezpečiť zmenu projektu už schváleného a vo výstavbe a cyklopruhy nahradiť bezpečnými segregovanými cestičkami pre cyklistov. Pevne veríme, že takýto typ infraštruktúry sa stane pri nových dopravných projektoch – či už verejných alebo súkromných – pravidlom.

Jednotlivé časti v teréne už vidno. Ak sa do oblasti nedostanete, môžete si ich pozrieť v reportáži nižšie. Aj napriek nespornému posunu v kvalite riešenia sa však v tejto realizácii nachádzajú viaceré problémové miesta, ktoré tiež pomenujeme.

Cyklotrasy v širších vzťahoch

Jeden obrázok nahradí veľa slov, takže:

V okolí stanice sú naplánované štyri hlavné cyklotrasy, dva okruhy a dve radiály. V cieľovom stave budú všetky segregované, teda jazdiť na nich sa bude mimo priestoru pre autá.

Karadžičova ulica

Po tejto ulici je plánovaná cyklotrasa O2, nazývaná tiež Druhý okruh alebo Staromestský okruh. Susedné časti boli vybudované pri výstavbe CBC (ako zmiešaný pohyb s chodcami) a Twin City (chodník bol zmenený na cestičku pre cyklistov a nový chodník pribudol pri fasáde budov).

V tomto projekte pribudlo predĺženie medzi Mlynskými nivami a Páričkovou. Pôvodný chodník bol rozšírený na úkor plochy susedného parkoviska pre VÚB, ktoré bolo optimalizované. Na širšom chodníku je zmiešaná premávka chodcov a cyklistov.

Miesto pre rozšírený chodník vzniklo reorganizáciou parkoviska.
Na cyklotrase O2 bude pri budove VÚB nielen zmiešaný pohyb s chodcami ale aj noha reklamnej plochy.
Parkovacie miesta boli posunuté (ako vidno z čiar) a chodník bol rozšírený.

Križovatka Karadžičova – Mlynské nivy

Už spomínananý 2. okruh sa tu bude križovať s trasou R17 (Prievozskou radiálou), ktorá má viesť z centra po Dunajskej cez Mlynské nivy do Prievozu.

O2 bude prechádzať novým priechodom pre cyklistov cez východné rameno križovatky. R17 však bude zatiaľ v tejto križovatke končiť, pokračovanie smerom na Dunajskú nebude realizované a prakticky bude aj dosť komplikované. Absencia jeho aspoň provizórneho riešenia je veľkým mínusom.

Navrhovanie cyklotrás sa riadi technickými podmienkami Navrhovanie cyklistickej infraštrukúry. V tejto križovatke sa nachádzajú dve veci, ktoré sú s nimi v rozpore.

Prvou je farba vodorovného dopravného značenia, namiesto zelenej má byť správne použitá biela.

Druhý problém je vážnejší, v jazdnej dráhe na priechode pre cyklistov sa nachádza kanálová mreža, do ktorej nie je problém zapadnúť predným kolesom.

Zelená farba vodorovného značenia nie je v súlade s príslušným technickým predpisom. Správne má byť biela, zelená je určená len na prípadné podfarbenie.
Nevhodne otočená mreža v cyklopriechode – tenšie koleso ľahko zapadne.

Chodcom pribudol už dávnejšie nový priechod cez južné rameno (pri Koníkovi), avšak zanikol pôvodný a používaný na severnej strane. Pri uzatvorenej ulici to zatiaľ až tak nevadí, avšak po plnom otvorení ulice bude chýbať.

Všetky priechody a najmä ostrovčeky na nich sú pomerne úzke, pritom na ostrovčekoch je ešte nevyužité miesto.

Chodcom je na ostrovčeku vymedzený úzky priestor, hoci chodník by bolo možné rozšíriť až po stĺp vľavo.
Peší (aj cyklistický) priechod sú zbytočne užšie, než miesto dovoľuje. V tomto prípade však značka aspoň motivuje na prechádzanie :)

Mlynské nivy

Od Karadžičovej až po Košickú pribudne obojsmerná segregovaná cyklotrasa po severnej strane ulice.

Budúca cyklotrasa R17 smerom k autobusovej stanici.
Segregovaná cyklotrasa R17 vľavo, chodník vpravo od stĺpov.
Križovanie cesty medzi autobusovou stanicou a VÚB.
Severné rameno cyklotrasy R17.
Cyklocestička pred Nivy Tower.
Takmer hotová cestička pre cyklistov v mieste, kde ju bude križovať prístup na zastávku MHD.
V tomto mieste bude možné prejsť na bicykli cez Mlynské nivy.

Od Továrenskej po Košickej bude obojsmerná cyklotrasa aj po južnej strane. Pôjde o konverziu dnešného chodníka, keď pre chodcov pribudne nový chodník pri ďalšej výstavbe na tejto strane ulice.

Dnešný chodník sa v budúcnosti zmení na cestičku pre cyklistov, chodcom pribudne nový chodník v priestore vľavo.

Ani tomuto úseku sa nevyhli problémy. Mesto začalo tvoriť manuál verejných priestorov a jedným z jeho prvkov je umiestňovanie prídlažby medzi pruhy (či už jazdné alebo parkovacie) a obrubník. Prídlažba je vlastne niekoľko radov kociek – mačacích hláv. Všeobecne k tejto myšlienke nemáme výhrady, problém však je, že sa prídlažba umiestňuje aj na miesta, kde sa pripája komunikácia pre cyklistov. To nie je správne.

Príslušný technický predpis (TP085) vyslovene uvádza:

7.2.8 Priechody pre cyklistov

vjazd cyklistov na vozovku na priechode pre cyklistov sa realizuje
– bez nerovností (obrubníky, kanalizačné vpusty, zničená vozovka),
– priamym napojením bez výškového rozdielu

Na Mlynských nivách však nie je len obrubník, ale aj prídlažba, teda niekoľko radov kociek. Obzvlášť zlé je to pri križovaní výjazdu z trolejbusovej konečnej, kde bude cyklista prechádzať obrubník a dlažbu v ostrom uhle, čo najmä za mokra či snehu môže spôsobiť odskočenie kolesa a pád, podobne ako pri vbehnutí do koľajnice.

Cyklista cez nerovnosti nepôjde kolmo (len nekomfortná jazda), ale šikmo (vyššie riziko pádu).
Nerovnosti v rozpore s technickým predpisom na navrhovanie cyklotrás. Vľavo cyklotrasa
s nerovnosťami (obrubník). Správne by malo napojenie (prechod) vyzerať ako je to medzi jazdnými pruhmi na obrázko vpravo – hladký prechod bez nerovností.

Chodník pre chodcov na južnej strane, pri už postavenej budove Twin City, sa má rozšíriť, keďže pôvodne plánovaný cyklopruh bude na opačnej strane. Na niektorých miestach už vidno posunuté stĺpy a obrubníky.

Cyklopruh v tomto mieste nebude, takže pôvodne plánovaná vozovka bude užšia a stĺp je zatiaľ „v ceste“.
Dodatočné zmeny zahŕňajú aj zúženie vozovky – cyklisti nepôjdu po frekventovanej ceste v cyklopruhu, ale popri nej po samostatnej cestičke. Kanalizačný vpust v popredí a stĺpy sú vybudované ešte na pôvodnú šírku vozovky, obrubník už na zmenenú.
Na tomto mieste mali pôvodne ísť cyklisti cyklopruhom (medzi terajším obrubníkom a stĺpmi). Po novom pôjdu po bezpečnej cyklotrase v priestore vľavo.

Križovatka Mlynské nivy – Košická

Oproti minulosti pribudnú priechody pre cyklistov cez Svätoplukovu a cez západné rameno Mlynských nív (cyklotrasa O3 z Mostu Apollo na Miletičovu). Vybudovaná je aj príprava na cyklopriechod cez Košickú smer východ a nový priechod pre chodcov západne od vyústenia Svätoplukovej.

Nový priechod pre chodov cez Mlynské nivy pri vyústení Svätoplukovej. Ostrovčekom bude prechádzať aj cyklotrasa R17, cyklopriechody ešte nie sú namaľované, ale vidno priestor pre ne.
Zatiaľ nevyznačené cyklopriechody cez Košickú. K pravému odbočeniu pribudol druhý pruh.
Budúce pokračovanie trasy R17 smer Prievoz.
Po cyklopriechode pribudne v inom projekte aj pokračovanie cyklotrasy O3 po Košickej.
Starý stĺp (zatiaľ funkčný) bude nahradený dvojicou nových. Samotný ostrovček je rozšírený, čo zvýši komfort a kapacitu nie len pre chodcov, ale bude dostatočne veľký aj pre cyklistov, ak by križovatku nestihli prejsť na jeden raz.

Páričkova

Po tejto ulici povedie dôležitá trasa R26 spájajúca stanicu (resp. centrum mesta) cez Trenčiansku ulicu s ružinovskými sídliskami. Na samotnej ulici ju zatiaľ nie je vidieť, keďže realizácia je možná až po presmerovaní MHD späť na Mlynské nivy.

Vidieť však možno úsek medzi AS a VÚB. Pôvodne bola trasa plánovaná priamo až po Karadžičovu, ale stiesnený priestor medzi budovami VÚB a CBC tam neumožnil vybudovanie segregovanej cyklotrasy. Trasa bude teda plnohodnotne presmerovaná cez túto ulicu.

Na západnej strane stanice pribudne okrem chodníka a segregovaná cyklotrasa.

Pri vchode do stanice z Páričkovej pribudne aj parkovacia veža pre bicykle. Podobná sa nachádza v Trnave pri železničnej stanici. Z veže stoja zatiaľ základy.

Základy parkovacej veže pre bicykle.

Na záver treba konštatovať, že vznikajúca infraštruktúra je aj napriek niektorým nedostatkom na slovenské pomery vysoko nadštandardná. Preto je zvláštne, že sa mesto viac nepochváli. Dohodnuté zmeny boli síce slovne opísané, ale bez výkresov, náčrtov či iných vizualizácií, ktoré by názornejšie priblížili, čo vlastne vznikne.

Takisto stále nie je známy termín stavebného dokončenia a otvorenia ulice aspoň pre cyklistov a MHD.

9 thoughts on “Stav výstavby cyklotrás pri autobusovej stanici v máji 2020

 1. Pre doplnenie. Mesto sa nemá chváliť čím, celú zmenu infraštruktúry financuje súkromná spoločnosť. Účasť mesta je nulová.

  1. Nemyslel som, že sa má pochváliť tým, že túto stavbu financuje (čo samozrejme nie je pravda), ale tým, aké riešenie tam vznikne. Ak by to bolo na developerovi, cyklotrasy by neboli prakticky žiadne (stačí si pozrieť dokumenty z EIA z roku 2014). Zo strany Cyklokoalície sa podarilo presadiť aspoň nejaké, no zďaleka nie ideálne riešenie cyklotrás (mesto v období schvaľovania projektu túto oblasť prakticky ignorovalo, keďže nemalo zamestnanca, ktorý by sa téme venoval). Obrat prišiel až minulý rok a v okolí stanice budú segregované cyklotrasy a nie len cyklopruhy ako na obrázku https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/5/22/2261915/2261915_1200x.jpeg?rev=3. A toto je vec, ktorú síce stavia developer, ale nie je jeho zásluhou.

  2. Mesto sa teda ma cim chvalit. Stare vedenie im odkleplo povodny shitovy navrh a len a LEN vdaka aktivitam najskor Cyklokoalicie a neskor noveho vedenia, sa cele Nivy radikalne zmenili k lepsiemu. Pritom nemuseli, peciatku od mesta uz HB mali. Za to treba podakovat aj im, ze si uvedomili, ze ten verejny priestor je fuckup a ze mali zaujem na jeho skvalitneni (zrejme aj po negativnych reakciach od ludi).

   Takze ta opravim: za celou zmenou infrastruktury je nove vedenie (nikto nevravi, ze financne). Ucast mesta na zmene je obrovska.

   1. Žiaľ rigídny a odmietavý prístup developera s tichým nezáujmom mesta mohol už v projektovej príprave poriešiť mnoho nezmyslov, ktoré stali energiu a čas pri nápravách počas dnešnej realizácie. Ešte ostalo niekoľko nezmyslov, síce nie takeho kalibru ako križovanie cyklopruhu zo zastávkou, kde denne zastavovalo vyšše 500 spojov. No kapacitné poddimenzovanie v štvrti, kde sa bude hýbať 50k ľudí je zrejmé aj laikovy!
    A potom bude ťažšie robiť nápravy, viď. aktuálna snaha o vyriešenie nevypadávanie chodcov na Račku.

 2. Nechcem tu popisovať alebo obhajovať niektoré kritizované miesta z pohľadu riešení priamych priechodov s obrubníkmi a prídlažbou, pomerne viac si môžte prečítať debatu na fb k príspevku o technických listoch. Samotný obrubník v hrane priechodu nie je v rozpore s TP, nesmie tam byť ale prevýšenie. To iba na okraj. Chcem iba poznámku k mreži uličného vpustu. Investor túto mrežu vymení za takú, ktorá bude mať otvory v tvare štvorcov, taký je jeho prísľub. Ten vpust tam podľa požiadaviek STN nemal byť, je to ale starý vpust a projektant sa týmto problémom nezaoberal Zostal teda na pôvodnom mieste. Na problém bolo poukázané zo strany verejnosti až keď bola hotová betónová vozovka.–

  1. Pán Brliť, vážim si vašu prácu a aj v tomto článku sa snažím o konštruktívnu kritiku.

   Súhlasím, že obrubník bez prevýšenia v hrane priechodu je zrejme v súlade s TP, ale problémom býva v praxi technická realizácia. Práve obe spomínané miesta (pri Nivy Tower a pri VÚB) tam nulu nemajú. V prvom prípade je žulový obrubník o cca 1 cm vyššie nad betónovou vozovkou, v druhom sú pred obrubníkom mačacie hlavy. V oboch miestach je obrubník v šikmo na smer jazdy.

   Nezávisle od debaty, či je zapustený obrubník ok alebo nie. Prečo nie je možné robiť riešenia úplne bez neho? Je to možné v inde, je to možné aj v Bratislave, ukážkový prípad je Šafárikovo námestie: https://goo.gl/maps/NdqJEKeR1Ucaoj9b9

   1. Treba ocenit pristup a ochotu vsetkych zucastnenych stran ze povodny projekt vo vystavbe bol zmeneny a uz iba ostava dufam ze mesto rovnako rychlo bude realizovat nadvazne cyklotrasy na Parickovej ulici a Mlynskych Nivach, ale zial tu to ostava iba v rovine konceptov a nepristupuje sa k projekcii, povolovaniu a verme ze to neostane opat na pleciach sukromneho sektora. Bola by skoda ak by cyklotrasy okolo Mlynskych Niv bol koncili . Nestaci mat iba napad a riesenie a cakat ze to v tejto dobe krizy to cele bude realizovat sukromny sektor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.