Cyclurban+ prezentoval odporúčania k financovaniu cyklistickej infraštruktúry na pôde kľúčových rezortov

Spolupráca OZ Cyklokoalícia a ideas into energy gGmbH v rámci projektu Cyclurban+ (Mobility Change, Not Climate Change) vyústila do prezentácie výsledkov a odporúčaní opierajúcich sa o prieskum realizovaný so zástupcami slovenskej regionálnej a miestnej samosprávy. Zástupcovia organizácií zároveň slávnostne odovzdali tzv. policy brief štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy a výstavby (MDV SR) Jaroslavovi Kmeťovi, ako aj vedúcemu úradu Romanovi Krpelanovi z Úradu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu.

Policy brief, ktorý vychádza z výsledkov prieskumu, vypracovali projektoví partneri pod titulom Skutočne podporujme cyklodopravu – nevymýšľajme koleso. Jeho cieľom je zhrnúť najzásadnejšie zistenia v oblasti doterajšej praxe financovania cyklistickej infraštruktúry na Slovensku. Ďalším cieľom predloženého dokumentu je poukázať na doteraz nevyužitý potenciál Slovenska v oblasti zvyšovania podielu cyklistickej dopravy a zároveň predostrieť konkrétne návrhy na zlepšenie existujúcich finančných schém.

Témou dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný na prelome marca a apríla 2020, bolo vyhodnotenie fungovania nástrojov financovania cyklistickej infraštruktúry z pohľadu samospráv. Celkový počet až 130 zapojených samospráv je dobrým signálom, ktorý zreteľne deklaruje záujem obcí, miest, mestských častí, ale aj samosprávnych krajov o problematiku rozvoja cyklodopravy. Obsahovú štruktúru dotazníka tvorili témy projektových kapacít samospráv pri spracovávaní projektových návrhov, ich skúseností s doterajšími výzvami, miery zapojenia samospráv, vrátane otázok zameriavajúcich sa na budúce zmeny nastavenia systému financovania cyklistickej infraštruktúry na Slovensku. Výsledky dotazníkového prieskumu nájdete na tomto odkaze.

Prvé z v úvode spomínaných stretnutí sa uskutočnilo 3. júna 2020 na pôde MDV SR. Dotazníkové zistenia a obsah policy briefu bol odprezentovaný štátnemu tajomníkovi rezortu dopravy Jaroslavovi Kmeťovi. Prezentácia sa sústredila aj na stručnú analýzu rozvoja cyklistickej dopravy doposiaľ, pričom na príkladoch úspešných krajín a miest ilustrovala dôvody nedostatočného rozmachu tejto formy dopravy u nás. Dokument navrhuje možné riešenia vo sfére financovania cyklistickej infraštruktúry, ktoré zásadne prispejú k efektívnejšej a najmä adresnejšej podpore vzniku takej infraštruktúry, ktorá vzhľadom k intenzitám priestorového pohybu a jeho dĺžke vhodnej pre cyklistickú dopravu bude viesť k väčšiemu využitiu bicykla na dopravné účely. Štátny tajomník Kmeť ocenil výsledky projektu a prisľúbil cyklistickej doprave systémovú podporu zo strany MDV SR. 

Pracovné stretnutie na MDV SR, 3. jún 2020
Zľava: Dan Kollár (OZ Cyklokoalícia), Jaroslav Kmeť (štátny tajomník, MDV SR), Boris Valach (ideas into energy gGmbH), Peter Rozsár (OZ Cyklokoalícia)
Pracovné stretnutie na MDV SR, 3. jún 2020
Zľava: Peter Klučka (národný cyklokoordinátor, MDV SR), Dan Kollár (Cyklokoalícia), Veronika Antalová (MŽP SR), Jaroslav Kmeť (štátny tajomník, MDV SR), Ján Krak (MDV SR), Andrea Štulajterová (OCI BB), Ján Roháč (Nadácia Ekopolis)

Vzhľadom na to, že pre financovanie infraštruktúry cyklistickej dopravy sú v súčasnosti európske zdroje kľúčové, s výsledkami prieskumu a závermi policy briefu bol konfrontovaný 11. júna aj Úrad podpredsedníčky Vlády SR pre investície a informatizáciu. Vedúcemu úradu Romanovi Krpelanovi bola tlmočená predovšetkým potreba pokračovania finančnej podpory z európskych zdrojov pre samosprávy, ktorá bude práve v čase rozpočtových výpadkov municipalít nevyhnutná. Diskusia neopomenula ani problematiku kľúčových faktorov rozvoja cyklistickej dopravy, pričom tieto by mali byť pre budúce nastavenie financovania rozhodujúce a rešpektované vo väčšej miere ako tomu bolo doposiaľ. Úloha úradu bude v tomto procese podstatná vzhľadom na to, že od 1. júla 2020 sa transformuje na nové Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu s potenciálnym výrazným vplyvom na budúce smerovanie európskych financií v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry.

Pracovné stretnutie na Úrade podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu, 11. jún 2020
Zľava: Roman Krpelan (vedúci úradu, Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu), Peter Rozsár (OZ Cyklokoalícia), Boris Valach (ideas into energy gGmbH)

Pokiaľ ide o samotné odporúčania, navrhujeme smerovať dostupné zdroje predovšetkým do oblasti rozvoja mestskej a prímestskej infraštruktúry cyklistickej dopravy, oddeliť financovanie cyklodopravy od voľnočasového bicyklovania (vrátane cykloturistiky), definovať dlhodobo platné kritériá vyhodnocovania výziev či zjednodušiť ich byrokratickú záťaž, ale aj vytvoriť jednotný a prehľadný portál financovania cykloinfraštruktúry na Slovensku. Takto koncipované zmeny prispejú v prvom rade k zvýšeniu administratívnych kapacít venovaných téme cyklistickej dopravy v rámci jednotlivých úradov, príprave kvalitnejších koncepcií rozvoja cyklistickej dopravy, ale najmä k príprave takých projektov, ktoré dokážu skutočne zmeniť dopravné správanie veľkého počtu obyvateľov a budú tak viesť k štátom deklarovanému cieľu rastu podielu cyklistickej dopravy na Slovensku. 

Zámerom projektových partnerov je podať pomocnú ruku rezortom pri uvádzaní týchto zmien do praxe. Prvým, avšak o to dôležitejším krokom bude zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom bude zlepšovať podmienky pre podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky, predovšetkým v zmysle zjednodušenia a zrýchlenia výstavby novej infraštruktúry. Skupina by mala vzniknúť začiatkom júla pod riadením MDV SR. Našim zámerom je pomôcť rezortom s vykonaním tak potrebných zmien, pričom zapracovanie navrhovaných odporúčaní budeme pozorne monitorovať.

Na stiahnutie:

  1. Policy brief na tému Skutočne podporujme cyklodopravu – nevymýšľajme koleso
  2. Zhrnutie výsledkov dotazníkového prieskumu na tému nástroje financovania cyklistickej infraštruktúry v SR
  3. Prezentácia výstupov Skutočne podporujme cyklodopravu – nevymýšľajme koleso

3 thoughts on “Cyclurban+ prezentoval odporúčania k financovaniu cyklistickej infraštruktúry na pôde kľúčových rezortov

  1. Ďakujem Vám za takúto pozitívnu správu, veľmi Vám držím palce, aby sa to podarilo a ešte radšej budem, ked sa aj ja ešte dožijem kedy by som 6 km vzdialenosť do práce, mohla absolvovať na bicykli.
    Mám 56 rokov, 30 ročné skúsenosti v samospráve a za sebou konkrétny projekt, ktorý sme spracovali ešte ako Združenie miest a obcí Dolná Orava a neuzrel svetlo sveta dlhých 16 rokov, je zatvorený v krabici.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.