Otvorený list ministrovi dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi

Vážený pán minister,

keď sme ako Cyklokoalícia so žiadosťou o stretnutie oslovovali ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2011, rozvoj cyklodopravy bol na Slovensku v plienkach. Výsledkom vtedajšieho stretnutia bolo uchopenie otázky podpory cyklistickej dopravy štátom, naštartovanie prípravy národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky či vytvorenie pozície národného cyklokoordinátora. Uplynulo takmer desať rokov, počas ktorých téma rozvoja cyklodopravy bezpochyby napredovala. Okolnosti, za ktorých Vám píšeme, sú dnes preto celkom iné, no napriek tomu nemenej závažné.

Dnes už našťastie nehľadáme odpoveď na otázku, či vôbec cyklodopravu podporovať. Nárast jej významu je vďaka jej environmentálnym, ekonomickým či sociálnym benefitom nespochybniteľný. Najmä ostatné roky priniesli enormný nárast používania bicykla na účely dopravy, ale aj turistiky či rekreácie u nás aj po celej Európe. Cyklodoprava má obrovský, no u nás zatiaľ nevyužitý potenciál, a preto nás teší zvyšujúci sa záujem spoločnosti o jej rozvoj. Čoraz väčší počet samospráv sa snaží aktívne riešiť podmienky pre tento ekologický a efektívny dopravný mód, počítajú s ním pri riešení dopravných problémov a pri skvalitňovaní životného prostredia pre svojich obyvateľov. Pozitívne hodnotíme aj hlasnú podporu cyklodopravy Vaším ministerstvom, viditeľnú ako v komunikácii, tak vyčlenením sumy 100 miliónov eur na tento účel v Pláne obnovy a odolnosti.

Stále nás však na Slovensku trápi druhá otázka – ako cyklodopravu podporovať. Napriek širokej deklaratívnej podpore sú doterajšie výsledky nedostatočné a nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia mohla zlepšiť. Musíme žiaľ konštatovať, že ministerstvo napriek verbálnym deklaráciám nemá vlastnú víziu cyklodopravy ako moderného dopravného módu, rovnocenného s ostatnými dopravnými módmi, neovláda prístupy a metodiky urbanistického rozvoja 21. storočia, neuplatňuje v tejto agende rozhodovanie na základe dát a princíp hodnoty za peniaze, nemá ujasnenú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy, rekreačného bicyklovania ani cykloturistiky ako svojej odbornej agendy a podceňuje nepripravenosť verejnej správy na výzvy, ktoré bude musieť v súvislosti s rozvojom cyklodopravy riešiť.

Ilustráciou pre tieto tvrdenia je práve Plán obnovy a odolnosti a pozícia cyklodopravy v ňom. Napriek tomu, že pre cyklodopravu je vyčlenená naozaj značná suma 100 miliónov eur, v komponente je iba akýmsi prílepkom k železničnej doprave, zdôvodneniu a implementácii reforiem a investícií za 100 miliónov eur je venovaných doslova pár riadkov. Pri príprave Plánu sa ministerstvo aktívne bránilo vecnému a finančnému začleneniu takých opodstatnených aktivít, ako je príprava kvalitnej metodiky štátnej podpory cyklodopravy, navýšenie odbornej a administratívnej kapacity, získanie dát o mobilite obyvateľstva, nespochybniteľne potrebných pre správne rozhodovanie, či vzdelávanie verejnej správy a odbornej verejnosti v oblastiach potrebných pre rozvoj cyklodopravy.

Zvyšovaniu kvality Plánu sme venovali maximálne úsilie. Absolvovali sme množstvo rokovaní a konzultácii, pripravovali odborné podklady a na záver tiež iniciovali hromadnú pripomienku. Aj napriek našej snahe však pri jeho príprave ministerstvo prispelo k strate dôvery zainteresovaných rezortov v jeho implementačné a odborné kapacity, ale aj v samotnú tému cyklodopravy. Dôsledkom je avizovaná strata prostriedkov vyčlenených na cyklodopravu v Operačnom programe Slovensko, a to vo výške presahujúcej alokáciu v Pláne obnovy. Za týchto okolností nebude možné zahrnutie cyklodopravy do Plánu obnovy a odolnosti považovať za výhru, ale za zlyhanie.

Nemožno opomenúť ani nešťastnú komunikáciu ministerstva o Pláne obnovy a odolnosti smerom k verejnosti. V oficiálnych výstupoch dodnes zazneli len nepresné či priam zavádzajúce informácie. Aj to je jedným z faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť splnenie prvého miľníka súvisiaceho s výstavbou, uvedeného v Pláne už na koniec roka 2022. Podobným príkladom je pasivita ministerstva pri príprave integrovaných územných stratégií. Ministerstvo aktívne nekomunikuje s mestami a samosprávnymi krajmi a neusmerňuje ich pri príprave strategických materiálov. Aj napriek svetlým momentom sa v komunikácii ministerstva stále zamieňajú pojmy cyklodoprava, cykloturistika, či dokonca cyklistika ako šport, a ešte stále sa ako kritérium podpory komunikuje „pripravenosť projektov“ namiesto ich výkonnosti či kvality.

V tomto roku pred nami stoja nemalé výzvy. Jednou z nich je príprava Operačného programu Slovensko, pri ktorej bude ministerstvo musieť obhájiť zdroje vyčlenené na cyklodopravu ako aj cykloturistiku či rekreačné bicyklovanie a vstupovať do rokovaní s jasnou víziou fungovania a prínosov takejto podpory. Ešte náročnejšie bude zabezpečiť hladkú implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, čo nepôjde bez intenzívnej mravenčej práce so samosprávami, analytickej činnosti a navýšenia kapacít ministerstva.

Neberte preto, prosím, tieto slová len ako kritiku, ale aj ako akúsi spätnú väzbu po prvom roku spolupráce. Počas tohto roka sme na pôde Vášho ministerstva absolvovali nespočet rokovaní, kde sme ponúkli naše znalosti a konštruktívne návrhy, pričom pomocná ruka zostáva podaná aj naďalej. Spolupráca je nepochybne na vyššej úrovni, než tomu bolo v minulosti, a jasne naznačuje, že ministerstvo má o rozvoj cyklodopravy záujem. Tieto náznaky a tento progres nijak nespochybňujeme, no zároveň upozorňujeme na medzery, ktoré sa ministerstvu stále nedarí vyplniť. Práve preto sme považovali za nevyhnutné zvoliť tento spôsob oslovenia a požiadať tak priamo Vás o osobné stretnutie.  

Cyklodoprava sa dostáva do pozície, o ktorú sme sa spoločne dlhodobo usilovali. Stáva sa rovnocenným módom dopravy a rovnako zodpovedne k nej musí pristupovať verejná správa. Veríme preto, že našu žiadosť o stretnutie prijmete a spoločne dospejeme k jasnému plánu, ktorý cyklodopravu na Slovensku posunie ďalej.

S úctou

Dan Kollár
prezident
Cyklokoalícia

One thought on “Otvorený list ministrovi dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.