Pre mesto Partizánske sme pripravili koncepciu rozvoja cyklodopravy

Na jar tohto roka nás Partizánske oslovilo so žiadosťou o vypracovanie dokumentu, ktorý by mestu skutočne pomohol v rozvoji cyklodopravy. Nakoniec sme sa tejto misie ujali a vznikla tak dopravno-urbanistická štúdia s názvom Návrh koncepcie cyklodopravy v meste Partizánske. Dokument má ambíciu vytvoriť z Partizánskeho miesto, v ktorom je bicykel prirodzene dopravným prostriedkom číslo jedna a ktorým sa môžu inšpirovať aj ostatné slovenské sídla – mesto má na to všetky predpoklady.

Zaparkované bicykle na Námestí SNP, v centre mesta Partizánske.

Už v úvode spolupráce nás potešil reálny záujem o túto tému zo strany mesta a ochota načúvať našim návrhom. Okrem samotných benefitov, ktoré mestu prinesie zvyšovanie počtu ľud na bicykloch nemožno ignorovať ďalší praktický dôvod, prečo prišlo z pohľadu samosprávy vypracovanie koncepcie v najvyšší čas. Tým je veľký objem financií, ktoré budú v najbližších rokoch prúdiť na Slovensko práve na rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry. Samosprávy, ktoré nechcú zaspať dobu, preto už dnes intenzívne pracujú na príprave projektov, ktoré im umožnia čerpať v najbližších rokoch z externých zdrojov milióny eur.

Ďalším pozitívnym momentom bol záujem obyvateľov v rámci takzvanej mestskej cykloinciatívy. Príjemne nás prekvapil počet zúčastnených občanov na našom úvodnom stretnutí aj následnom prejazde riešeného územia v teréne, čo prinieslo cenné vstupy pre tvorbu koncepcie. Aj v samotnom materiáli preto mestu odporúčame aktívne komunikovať, zapájať do procesu tvorby verejných priestranstiev verejnosť a napríklad zriadiť komisiu pre cyklistickú dopravu pri mestskom zastupiteľstve aj za účasti neposlancov.

Už dnes bežne používa bicykel množstvo ľudí, no na prvý pohľad vidno, že infraštruktúra je nevyhovujúca.

Súčasťou prvej kapitoly koncepcie je zhrnutie prieskumu, realizovaného na vzorke 369 respondentov, obyvateľov Partizánskeho. Ten odhalil obrovský potenciál, ktorý má v meste cyklodoprava – 75 % obyvateľov má bežné ciele dochádzky v rámci územia mesta, čo hovorí o krátkych vzdialenostiach, ideálnych práve na využitie bicykla. Navyše, bicykel už dnes vlastnia takmer všetci respondenti a v prípade vybudovania kvalitnej infraštruktúry by sa počet obyvateľov, ktorí využívajú bicykel ako pravidelný spôsob dopravy zvýšill o 142 %. Ďalšími podstatnými výstupmi boli tzv. heat mapy a identifikácia problémových bodov, z čoho sme vychádzali pri návrhu infraštruktúry.

V mnohých prípadoch stačí sledovať správanie cyklistov, ktorí prirodzene hľadajú najkratšie a najkomfortnejšie trasy. Vychodené chodníčky dávajú mestu signál o tom, kde je požiadavka na vytvorenie riadnej cyklistickej komunikácie, ako v tomto prípade pri rieke Nitrica.

V ďalších kapitolách koncepcia približuje hlavné princípy, z ktorých je podľa nás potrebné vychádzať, keď chce mesto hovoriť o podpore udržateľnej mobility v meste. Patrí sem dostupné a inkluzívne mesto, dôraz na efektivitu riešení, aktívna a uveriteľná komunikácia zo strany samosprávy či primeraná rýchlosť vozidiel. Tento bod sa v praxi premieta do navrhovaného zavedenia Zóny 30 v podstate na celom území mesta, s výnimkou niekoľkých hlavných ťahov.

So zabezpečením primeranej rýchlosti vozidiel úzko súvisí upokojovanie dopravy, ktorému je v koncepcii venovaná samostatná kapitola. Mnohé slovenské mestá totiž v súčasnosti robia chybu, keď sa tejto problematike nevenujú a cyklistickú dopravu sa snažia rozvíjať len cez výstavbu samostatných cyklotrás. Uvedomenie si faktu, že väčšina obyvateľov nevychádza z domu priamo na samostatnú cyklotrasu (ani v Holandsku) a preto je dosiahnutie bezpečnej jazdy na všetkých takýchto komunikáciach rovnako dôležité ako výstavba samostatných cyklotrás, je pritom pre pritiahnutie ľudí na bicykle kľúčové. Zároveň takéto opatrenia okrem rozvoja cyklodopravy prispievajú bezpečnosti chodcov, vodičov a pasažierov automobilov, a napríklad zníženiu hlučnosti v meste.

Ak vás téma zaujíma, pozrite si aj náš nový Manuál upokojovania dopravy, ktorý si stiahnete alebo objednáte tu.

Nosnou časťou koncepcie je návrh siete hlavných cyklotrás, ktorá sa skladá z ôsmych cyklotrás. Spolu 31 kilometrov ako cieľový stav kompletne pokryje mesto, zabezpečí napojenie kľúčových cieľov dochádzky, ako sú školy, priemyselný park, nemocnica či rekreačná zóna a vytvorí základ pre napojenie okolitých obcí. Hoci sa číslo môže zdať na prvý pohľad utópiou, ide o odvážny, ale v horizonte viacerých rokov za využitia externého financovania reálny cieľ. Už v budúcom roku mesto očakáva vybudovanie zhruba 5 kilometrov cyklotrás, z čoho najvýraznejšou bude práve cyklotrasa po korune hrádze rieky Nitra. Jediným zatiaľ menej reálnym úsekom je časť trasy E, ktorá prechádza frekvetnovaným ťahom I/64 a jej realizáciu predpokladáme až po vybudovaní obchvatu mesta.

Väčšina cyklotrás je navrhnutá na pozemkoch mesta, čo proces zjednodušuje, alebo štátu (resp. železníc a vodohospodárskeho podniku). Pri druhej možnosti je proces o niečo komplikovanejší, tu ale pevne veríme, že Ministerstvo dopravy a výstavby zvýši obrátky a konečne zabezpečí výrazný posun v súčinnosti štátnych inštitúcií pri výstavbe cyklistickej infraštruktúry. Bez tohto kroku bude naplnenie jeho vlastných stratégií, ale aj napríklad vyčerpanie Plánu obnovy a odolnosti len ťažko realizovateľné.

Navrhovaná sieť hlavných cyklotrás v meste Partizánske.

Pri navrhovaní konkrétnych riešení sme sa držali príkladov najlepšej praxe z krajín, kde cyklodoprava funguje. Zjednodušene sa dá charakterizovať používaním jednosmerných cyklopruhov spravidla všade tam, kde cyklotrasa vedie priamo v koridore vozovky, pruhmi výškovo oddelenými od cesty, alebo často použitím ochranných pruhov pri stiesnenejších podmienkach. Obojsmerné cyklotrasy boli primárne zvolené tam, kde je cyklotrasa samostatne vedenou cyklistickou komunikáciou, teda mimo siete jestvujúcich komunikácií, alebo pokiaľ možno vo väčšej vzdialenosti od cesty. Samozrejmosťou je vo väčšine križovaní vedľajších ciest vedenie cyklistických komunikácií ako kontinuálnych, bez prerušenia výškového či značením. Rovnako je to v prípade chodníkov pre chodcov.

Návrh výhľadového riešenia na Mostovej ulici. V málo frekventovanom odbočení na ulicu Nábrežie Belanky je cyklopruh aj chodník vedený ako kontinuálny. Vo výrazne frekventovanejšom križovaní s Víťaznou ulicou je chodník aj cyklopruh pre vyššiu bezpečnosť mierne vyosený a prechádza cez ostrovček. Vodné toky prirodzene poskytujú dobré podmienky pre vedenie cyklotrás a inak tomu nie je ani tu, kde je obojsmerná cyklistická komunikácia vedená popri rieke Nitrica.

Niektoré navrhované riešenia sa u nás zatiaľ často nepoužívajú, no veríme, že časom začnú a Partizánske bude jedným z priekopníkov. Príkladom je bicyklová cesta, ktorá v čase tvorby koncepcie ešte nebola na Slovensku definovaná, vďaka novele zákona z novembra tohto roka ju už ale pozná aj slovenská legislatíva. Práve tento typ infraštruktúry je v našom návrhu použitý na viacerých úsekoch. Popri tom sú na mnohých miestach navrhované fyzické prvky dopravného upokojovania. Pri tvorbe koncepcie sme totiž vychádzali z vyššie spomínaných princípov, ktoré hovoria o efektivite riešení a primeranej rýchlosti vozidiel – teda nenavrhovať zbytočne výstavbu cyklotrás tam, kde stačí o niečo spomaliť autá.

Príklad použitia bicykovej cesty (bicyklovej ulice) mimo husto zastavané územie. V oblasti rekreačnej zóny Malé Bielice ide o pokračovanie samostatnej cyklotrasy, kde je však žiaduce aj povolenie jazdy vozidiel.
Využitie vyvýšených križovatiek v upokojených zónach mesta zabezpečí vyššiu bezpečnosť. Zároveň je navrhnuté použitie ochranných pruhov bez stredovej čiary pre motorové vozidlá.

Pri tvorbe koncepcie sme išli do väčšej podrobnosti, ako u nás býva pri podobných materiáloch zvykom, s cieľom poskytnúť mestu čo najjasnešiu predstavu o tom, ako má budúca sieť cyklotrás vyzerať. Finálne riešenie závisí na projektantovi konkrétneho úseku, no vhodný ideový podklad mu prácu uľahčí a mestu zabezpečí, že dostane želaný výsledok. Okrem strohého zakreslenia cyklotrás sme na viacerých miestach navrhli aj kompletné preriešenie križovatiek do bezpečnejších variantov pre všetkých účastníkov premávky.

Návrh rekonštrukcie v súčasnosti problematickej križovatky na ulici Generála Svobodu.

Autorom výkresov je náš dvorný projektant Michal Ďurta, zodpovedným projektantom Ing. Dr. Milan Skýva a na celej koncepcii pracoval široký tím Cyklokoalície. Materiál bol prijatý mestským zastupiteľstvom na novembrovom zasadaní, kde sme jej obsah odprezentovali mestským poslancom. V blízkej dobe by mal byť premietnutý aj do územného plánu mesta, ktorý sa momentálne aktualizuje. Ohlas získal aj v regionálnych médiách a čo nás teší najviac, pozitívne reakcie prišli zo strany mestského úradu, s ktorým sme medzičasom konzultovali aj ďalšie rozpracované projekty. Veríme, že koncepcia tak pomôže dosiahnuť ten hlavný cieľ – aby sa v meste dalo prepravovať komfortnejšie, zdravšie a pohodlnejšie, a ako inšpirácia poslúži aj ďalším slovenským samosprávam.

Textovú časť si môžete stiahnuť tu (69 MB).

Výkres celkovej situácie si môžete stiahnuť tu (74 MB).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.