Bratislava: pripravované cyklotrasy

V tomto článku prinášame prehľad pripravovaných projektov cyklistických trás v Bratislave.

Upozornenie: v čase prípravy článku (od jari 2022) mohol nastať posun v stave jednotlivých projektov.

Stavebné konanie

V tejto skupine sú projekty, ktorých realizáciou vzniknú „naozajstné cyklotrasy“, teda cyklistické komunikácie zväčša stavebne oddelené od ostatnej dopravy. Teda najkomfortnejší a najbezpečnejší typ infraštruktúry. Zároveň to však znamená najdlhšiu dobu prípravy rádovo v rokoch. Preto by ideálnym stavom by mala byť priebežná príprava projektov a následne ich výstavba. Vzhľadom na dlhodobú nesystémovú prácu mesta a chýbajúce projekty sa preto stále nestavajú trasy v takom množstve, ako bolo potrebné. Začatá výraznejšia projekcia popísaná nižšie sa v stavebnej aktivite prejaví až o niekoľko rokov.

O4 Petržalka

Trasa povedie od Prístavného mosta po Májovej ulici vo vozovke, Dolnozemskú cestu prekoná priechodom pre cyklistov. Ďalej po Námestie hraničiarov bude nasledovať kombinácia samostatných cyklistických komunikácií a zmiešaného pohybu s chodcami.

Druhý úsek odbočí od Chorvátskeho ramena ako samostatná cyklotrasa po Rusovskú cestu. Mostom nad železnicou budú viesť dva jednosmerné pruhy po oboch stranách vozovky. Príslušne upravené budú aj jednotlivé križovatky.

Okrem vytvorenia chýbajúceho priečneho prepojenia petržalských cyklotrás sa zlepší aj prístup na železničnú stanicu.

Prebieha projekcia úseku a následne bude spoločnosť Metro vybavovať stavebné povolenie.

O6 Harmincova

Projekt, ktorý doplní pripravované rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy o samostatnú cyklotrasu. Tá bude na severnej strane vozovky (pri bytových domoch) od električkovej trate po Húščavovu. Trasa z Patrónky sa tým predĺži až do Dúbravky. Pokračovanie na Lamač po moste nad diaľnicou D2 tento zámer neobsahuje.

Prebieha projekcia na územné rozhodnutie.

O7 Dúbravka – Lamač

Dlho pripravovaná lávka nad železničnou traťou spolu s nadväznými komunikáciami prepojí dve mestské časti medzi ulicami Dúbravčická a Podháj.

Projekt má územné rozhodnutie, vysporiadavajú sa pozemky na získanie stavebného povolenia.

R11 Botanická – Svrčia

Na prvej časti od nadjazdu nad Botanickou by mal byť vymenený povrch za červený asfalt, v ďalšej časti po Svrčiu bude nahradený provizórne spevnený chodník samostatnou cyklotrasou a chodníkom.

Odovzdaná štúdia, prebieha projekcia na územné rozhodnutie.

R13 Račianske mýto

Samostatná cyklotrasa začínajúca pri parku na Račianskom mýte po Radlinského po Vazovovu. Ďalšie pokračovanie do centra je súčasťou samostatného projektu spomínaného nižšie.

Prebieha získavanie územného rozhodnutia.

R13 Račianske mýto – Kraskova

Samostatná cestička od križovatky Račianske mýto po Kraskovu, po ľavej strane Račianskej ulice.

Je spracovaný projekt pre územné rozhodnutie, ktoré sa získava.

R17 Bajkalská – Hraničná

Na ulici pribudnú dve jednosmerné cestičky pre cyklistov po oboch stranách ulice. Zlepší sa dnešná nevyhovujúca situácia a pribudne bezpečné napojenie do obytnej zóny Nuppu a Prievozu.

Aktuálne prebieha stavebné konanie.

Hradská

Iniciatíva mestskej časti Vrakuňa. Samostatná cyklotrasa po severnej strane Hradskej bude začínať na križovatke s Majoránovou ulicou až po hranicu katastra mestskej časti. Prebieha pripomienkovanie projektu. Zatiaľ nie je pripravované pokračovanie na území Ružinova, ktoré by vyriešilo bezpečné napojenie na Ostredky.

V zastavanom území Vrakune bude trasa pokračovať po Hradskej ochrannými pruhmi pre cyklistov až ku Malému Dunaju.


Rekonštrukcie povrchov so zmenou organizácie dopravy

V tejto časti sú úseky vedúce po menej vyťažených chodníkoch či po zväšča menej zaťažených uliciach, ktoré si vyžadovali rekonštrukciu, do ktorej sa zahrnulo aj zlepšenie podmienok pre cyklistov. Oproti novým samostatným cyklotrasách je ich možné vytvoriť jednoduchšie a rýchlejšie.

O4 Ružinovská – Prešovská

Rozpracovaný projekt na zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov po chodníkoch na Bajkalskej.

O5 Romanova – Starohájska

Zrealizovaná oprava povrchu na Kutlíkovej ulici, zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov.

O5 Trnavská cesta – Vajnorská

Spracovaný projekt na zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov na Tomášikovej na chodníku pri plote Kuchajdy. Prebieha povoľovanie.

O6 Maximiliána Hella – Astronomická

Pripravuje sa oprava povrchu, realizácia zrejme leto 2022, zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov.

R12 K Železnej studienke

Spracovaný projekt na ochranné pruhy, čaká sa na vyjadrenie KDI.

R12 Ostružinový chodník – Zidiny

Pripravuje sa projekt na rekonštrukciu vozovky, výmena poškodeného povrchu za červený asfalt, pohyb cyklistov v upokojenej zóne.

R13 Nobelova – Pekná cesta

Prebieha oprava povrchu, zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov na pravom chodníku.

R13 Barónka – Pri vinohradoch

Rozpracovaný projekt na ochranné pruhy na Kubačovej a Rustaveliho ulici.

R33 Karpatská

Po prebiehajúcej rekonštrukcii povrchu pribudnú ochranné pruhy z červeného asfaltu.

S480 Dolnozemská cesta

Spracovaný projekt na obnovu povrchu medzi Gettingovou a Kutlíkovou, zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov.


Štúdie

Balík projektov, ktoré určia presné vedenie trás tvoriacich základ cyklistickej siete. Väčšinou pôjde o samostatné cyklistické komunikácie.

O2 + R11 Šafárikovo námestie – River Park

Dôležitý úsek po ľavobrežnej promenáde v susedstve s centrom mesta.

Prebieha verejné obstarávanie na spracovanie štúdie.

O2 Karadžičova

Samostatná cyklotrasa, medzi Mlynskými nivami a Poľskou bude viesť na východnej strane, následne prejde na západnú.

Štúdia hotová, bude nasledovať stavebné konanie.

O5 Mlynská dolina

Cyklotrasa povedie od Botanickej ku ZOO po komunikácii súbežne s diaľnicou D2, križovanie vetiev na diaľnicu bude zabezpečené dopytovou svetelnou signalizáciou. Od ZOO po ulicu Pri Habánskom mlyne sa legalizuje jazda po súčasnom chodníku (ktorý bol stavaný ako cyklotrasa). Projektant však údajne nedokázal vyriešiť dôležité pokračovanie na Patrónku, ale trasu previedol ochrannými pruhmi po ulici Pri Habánskom mlyne na Brniansku a priechodom cez ňu na Opavskú.

Štúdia je odovzdaná.

O5 Kramáre

Od podjazdu pod železničnou traťou pri zastávke MHD Dubová až po pešiu lávku pri zastávke Hroboňova bude rekonštruovaný povrch na červený asfalt s dláždenými parkovacími miestami. Spodná časť Opavskej bude neprejazdná pre autá. V križovatke so Stromovou cyklotrasa vystúpa na úroveň Pražskej a využije priestor pripájacieho pruhu na mimoúrovňové križovanie cesty z Kramárov do centra. Ďalšie dve vetvy križovatky prekoná úrovňovo s dopytovou svetelnou signalizáciou.

Ideový návrh v križovatke so Stromovou.

R13 Radlinského

Samostatná cestička pre cyklistov vedúca obojsmerne na ľavej strane od Kollárovho námestia po križovatku s Vazovovou. Ďalšie pokračovanie na Račianske mýto rieši samostatný projekt v pokročilejšej fáze.

Odovzdaná štúdia.

R13 Kominárska – Hybešova

Spracováva sa štúdia na 5,8 km dlhý úsek od (takmer) Račianskeho mýta do Rače. Realizácia zámeru nahradí alebo doplní cyklotrasy vytvorené len dopravným značením.

R16 Záhradnícka – Ružinovská

Od Karadžičovej po Štrkovec dve samostatné jednosmerné cyklistické komunikácie po oboch stranách ulice. Na Trávnikoch a Pošni obojsmerná cyklistická komunikácia po južnej strane.

Odovzdaná štúdia, nasledovať bude získanie územného rozhodnutia.

R17 Dunajská

Od križovatky s Rajskou vznikne obojsmerná samostatná cyklotrasa na ľavej strane až po Karadžičovu vrátane prejazdu križovatkou k budove VÚB. Dunajská ulica bude v tejto časti pre motorovú dopravu zjednosmernená smerom von z mesta a taktiež zrušený dnešný cyklopruh.

Hotová štúdia, bude nasledovať stavebné konanie.

R18 Jarovce – Rusovce

Spojenie dvoch mestských častí bude dvomi jednosmernými cyklistickými komunikáciami po oboch stranách cesty – kvôli pozemkovým vzťahom.

Projektovo spracovávajú Jarovce.

R41 Karloveská

Prevažne samostatná cestička pre cyklistov vedúca popri Karloveskej od Rivéry po Harmincovu.

Štúdia odovzdaná, prebieha projekcia na získanie územného rozhodnutia.

R51 Lanfranconi – Mark Twain

Krátky chýbajúci úsek pri ústí Karloveského ramena.

Štúdia odovzdaná, prebieha projekcia na získanie územného rozhodnutia.

R52 Dúbravka

Samostatná cestička pre cyklistov od Harmincovej po Bory.

Štúdia odovzdaná, prebieha pripomienkovanie, nasledovať bude územné konanie.

R35 Trnavská cesta

Samostatná cestička pre cyklistov od Trnavského mýta po Klientske centrum na Tomášikovej.

R55 Ivanská cesta

Samostatná cestička pre cyklistov začínajúca za železničným priecestím pri Trnavskej ceste po obchodný dom IKEA.

Štúdia odovzdaná, prebieha pripomienkovanie.


Zmena organizácie dopravy

Najjednoduchšie riešenia, ktoré môžu len zmenou dopravného značenia (prípadne jednoduchými stavebnými úpravami) zlepšiť miestne podmienky.

O5 Botanická – Staré grunty

Projekt na legalizáciu jazdy po chodníku do realizácie finálneho riešenia – samostatnej cyklotrasy.

O7 Podháj

Oprava realizácie z roku 2018.

Určené, realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácií magistrátu (OSK).

R12 Pod násypom – Segnáre

Rozpracovaný projekt na vyznačenie ochranných pruhov.

R12 Hodonínska

Spracovaný projekt na povolenie jazdy cyklistov na chodníku od ulice Pod násypom po Vrančovičovu.

R12 Lamač – Záhorská Bystrica

Cyklotrasa povedie po pravej strane vozovky v smere jazdy do Záhorskej Bystrice ako samostatná obojsmerná cyklistická komunikácia od vozovky oddelená betónovými zvodidlami. Je potrebné zúženie pruhov pre autá, čo je podmienené získaním výnimky z ministerstva dopravy.

R13 Pionierska – Kraskova

Spracovaný projekt na jednosmerný cyklistický pruh vo vozovke. Prebieha schvaľovanie na okresnom úrade.

R14 Tomášikova – Galvaniho

Rozpracovaný projekt na znovuvytvorenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov (tá vznikla v 1990. rokoch a neúdržbou postupne zanikala).

R51 Devínska cesta

Ochranné pruhy ako dočasné riešenie do stavebného vybudovania samostatnej trasy.

Určené, realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácií magistrátu (OSK).

Námestie slobody, Karpatská

Vyznačenie vyhradených a ochranných pruhov pre cyklistov pri regulácii parkovania v okolí Námestia slobody.

Krasovského, Pri Starom háji

Už vyznačené ochranné pruhy pre cyklistov prepájajúce hrádzu a Starý most s už existujúcou cyklotrasou pri Einsteinovej.

Budatínska, Lietavská, Šintavská, nadjazd nad Panónskou cestou

Prevažne vyhradené pruhy pre cyklistov za parkovacími miestami (viď. Mamateyova) doplnené v užších miestach ochrannými pruhmi.

Projekt hotový, čaká sa na určenie.

Rusovská cesta

Povolenie jazdy cyklistov v existujúcom bus pruhu.

Projekt hotový, určené, čaká sa na vyznačenie, realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácií magistrátu (OSK).

Štepná

Ochranné pruhy nadväzujúce na trasu na ulici Pri kríži. Určené, čaká sa na vyznačenie.

19 thoughts on “Bratislava: pripravované cyklotrasy

 1. Dobry. Vy pisete ze bude trvat radovp v rokoch kym sa tie kodanske cyklotrasy premietnu do realnej vystavby.

  Ale netreba zabudnut ze KDI nastastie stratil moc zaväzne blokovat vystavbu. A druhy bod je, ze projekt cyklotras co uz cakaju na uzemko predsa nebude trvat roky.. Ale len rok, max. rok a pol.
  Mysleli ste trvanie radovo v rokoch pri projektoch ktore su este len vo faze studie?

  Dakujem za odpoved. Velmy si vasu organizaciu cenim😊

  1. Môžeme sa k článku vrátiť o rok, o dva a o tri, aký bude pokrok :) Ak by sme si zobrali takéto infraštrukturálne projekty a porovnali, koľko z nich sa dokončí v prvom predpokladanom termíne a koľko o niekoľko rokov neskôr, tak druhá skupina by asi výrazne prevyšovala.

   Viď spomínaný príklad s lávkou Dúbravka – Lamač, bude sa stavať „budúci rok“. To platí už niekoľko rokov ;) Príprava začala už v roku https://cyklokoalicia.sk/2015/03/cyklolavka-dubravka-lamac/

   A čo je najhoršie, že takáto dlhá príprava ani nie je zlyhaním konkrétnych jednotlivcov (čo by sa asi dalo vyriešiť), ale systémový problém, že to jednoducho celé dlho trvá. KDI je len jedným z úzkych hrdiel.

   Ale ani to by nevadilo, ak by sa priebežne robila príprava väčšieho množstva projektov a hoci by trvali od začiatku do konca x rokov, tak by sa aj priebežne dokončovali.

   Teraz je rozpracovaných pomerne veľa projektov na výstavbu, tak verme, že sa príslušné oddelenie zabehne a bude v tomto tempe pokračovať (a samozrejme ich bude aj doťahovať do konca).

  1. Na tomto sa pokiaľ viem aktuálne nepracuje. Vo fáze úvah to bolo počas predminulého volebného obdobia za primátora Ftáčnika, ale neprešlo sa ani k vypracovaniu štúdie.

 2. Dúbravka, Lamač a DNV by veľmi potrebovali prepojiť s občianskou vybavenosťou v poli(Bory) kam je bez auta mizerný alebo žiadny prístup, hanba Pente!
  Tiež Harmincova by sa veľmi zišla, nie je tam ani len alternatíva po nejakej kľudnejšej uličke, len po úzkom frekventovanom chodníku

  1. Žiaľ chodník ani cyklotrasa nebola vybudovaná pri výstavbe Borov a tak sú obe časti lamačského chotára odrezané, ak ide niekto pešo alebo bicyklom. Dá sa ísť len vyšľapaným chodníkom a cez zvodidlá: https://cyklokoalicia.sk/2015/01/peso-do-borov/ a bicyklom len cez turbookružné križovatky: https://www.youtube.com/watch?v=Mc06bRap7ZY

   Zlepšiť to má lávka z Dúbravky do Lamača, lenže tá sa pripravuje už 7 rokov: https://cyklokoalicia.sk/2015/03/cyklolavka-dubravka-lamac/
   Na ňu bude nadväzovať trasa z Dúbravky do Borov. Tu je dnes tiež vychodená cestička, ale je to o niečo lepšie ako z Lamača do Dúbravky.

   Prepojenie na DNV sa aktuálne nerieši, keď teda neberieme do úvahy, že časť Borov leží na území DNV :)

   Harmincova napríklad takto?
   https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2022/05/o6-harmincova-scaled.jpg

 3. To je vsetko super. Paradoxne ale najhorsie podmienky pre cyklistov ostavaju v starom meste – palisady , Stefanikova, Frana Krala.. ziadna cyklotrasa alebo taka kde vas ide prevalcovat autobus

 4. V 2020 bola nakreslena trasa na Mamateyovej pocas asfaltovania cesty s tym, ze by sa od Gettingovej mala potiahnut dalej po ceste do Ovsista(a k hradzi). Cesta je tam 2+2, minimalna premavka-co stale brani domalovaniu trasy? Pretoze uz pred 2 rokmi v ramci diskusie k clanku niekto tvrdil, ze to nebude trvat dalsich 30 rokov a uz sa ba tom pracuje.

   1. Dakujem za info, tak snad sa podari. Skoda, ze mestske volby nebudu o rok neskor, to by urcite boli aktivnejsi.
    Mimochodom, to vodorovne znacenie na Mamateyovej popri plote v tme uz nie je ani vidno, co je na dvojrocny vek ciar dost slaba kvalita znacenia.

    A v opacnom smere od Lidla po Furdekovej-Osuskeho az po cyklotrasu pri Kaudlande je realne z 1 pruhu spravit 2 cyklo po okrajoch cesty a pre auta nechat 2+1?

 5. Safarikovo namestie – River park
  Asfalt od Safka po muzeum je v dezolatnom stave. Najvyssi cas ho opravit. Posledny usek smerom k muzeu je jednosmerka, tam v poslednej dobe radsej prechadzam cez parkovisko, aby som nesiel v protismere. Povrch od muzea po Propeler sa nedavnym polozenim novej kamenej dlazby pre cyklistov vyrazne zhorsil. Chcelo by to hladky asfalt.
  Ale riesit by to chcelo aj cyklocestu od mosta Apollo okolo Eurovei po Safko. Pre mna nepochopitelne okolo Eurovei pre cyklistov nebolo riesene nic. Tak dufam, ze po dokonceni Eurovei 2 bude riesene aj toto. Idealne po nabrezi pri Dunaji. Na nabrezi pod Starym mostom je velmi zly povrch z velkych kamenych dlazdic. Chcelo by to hladky povrch. Z nabrezia k muzeu sa da vyjst cez parkovisko.
  Po prejdeni od Umeleckej cez elektickovu trat smerom k muzeu sa schadza na cestu z chodnika. Treba tam zrusit obrubnik a rozsirit vzdialenost medzi stlpikmi na 1.5 m.
  Pod mostom Apollo je uz vyse 3 mesiace rozbita cesta. Pristup na most aj z mosta je tym vyrazne stazeny. Chodim tade na bicykli skoro denne a nerobia tam prakticky nic, len velmi zriedka tam par ludi chvilu nieco robi. Co tak dat im termin, aby cestu pod mostom do dvoch tyzdnov dokoncili ? A za kazdy den nedodrzania terminu im dat pokutu 10000 eur ? Pretoze ked to rozbili, mali na tom nasledne nepretrzite robit. To neexistuje ziadna kontrola ? Mesto necha stavbarov robit si co chcu ?

  Keby sa vyasfaltoval usek od Lafrankoni pod Botanickou zahradou, bolo by to fajn. Neviem, ako to tam vyzera, ak tam nebude hladka cesta, pre mna na bicykli ako keby to neexistovalo.

  Devinska cesta
  100 az 200 m za Sihotou smerom na Devin je v oboch smeroch krajnica asi v 500 m vzdialenosti v dezolatnom stave. Na bicykli tade chodim krokom. Chcelo by to konecne opravit.
  Nedavnym zaliatim prasklin v asfalte su vytvorene neprijemne hrbolce. Na bicykli je to ovela horsie, ako to bolo. Praskliny bolo na bicykli citit ovela menej.

  Mlynska dolina od Lafranconi po Patronku
  Chodnik okolo ZOO je prilis hrbolaty a prekazkova draha z obrubnika na obrubnik. Radsej chodim po hlavnej ceste pre auta, ktora ma kvalitny povrch, aj ked je tam neprijemne, ze tam auta chodia velmi rychlo. Od Patronky je to mierne dole kopcom, clovek to preleti ani nevie ako. Smerom naopak je to horsie. Keby tam bol plynuly oddeleny hladky chodnik bez obrubnikov pre cyklistov, bolo by to fajn. Cez krizovatku na Patronke treba prejst smerom na Kramare. Neprijemne je tam nasledne odbocenie vlavo smerom na Zeleznu. Tam som zvykol zastavit, zosadnut, otocit bicykel, ako keby som prichadzal zprava, aby som videl ci nic nejde a mohol prejst.

  Nazaskodilo by dat asfaltovy povrch na betonovu cestu v Petrzalke medzi Novym mostom a Lafrankoni, aby tam neboli schodiky medzi betonovymi dielcami.

  1. Euroveu okolo bus zastavok po Safko tipujem ze sa snad bude riesit pri vystavbe elektrickovej trate. Lebo ak nie vtedy, tak tam uz nikto nikdy o myslienku cyklotrasy nezakopne.

 6. Dobrý deň, viete mi niekto povedať v čom je problém ohľadne cyklomostu Lamač – Dúbravka ?
  Platné stavebné povolenie bolo vydané ešte v decembri roku 2021.
  Tak kde je problém ?

 7. Kto je administrátor tejto stránky ? Prečo hneď v úvode zavádza ohľadne trasy 07: Projekt má územné rozhodnutie, vysporiadavajú sa pozemky na získanie stavebného povolenia.
  Veď to je dávno vydané a zverejnené aj na internete, alebo si to overte priamo na M.Ú. Lamač

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.