Cyklotrasy v schválenom rozpočte Bratislavy na rok 2024

Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 14. 12. 2023 uznesením č. 398/2023 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026.

Na cyklotrasy je v rozpočte vyhradená suma 3 902 586 eur. Tá je rozdelená na bežné a kapitálové výdavky.

Bežné výdavky

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme 738 030 eur.

Z nich 610 000 eur pôjde Oddeleniu dopravného značenia na opravy a údržbu cyklistických trás a na nákup cyklostojanov. Toto oddelenie má na starosti viac ako 57 km cyklotrás, na ktorých je potrebné pravidelne obnovovať vodorovné aj zvislé dopravné značenie. Taktiež je potrebné postupne pristúpiť k postupným výmenám asfaltových povrchov na najstarších cyklotrasách, ktoré sú v prevádzke takmer 20 rokov.

Druhá časť bežných výdavkov v sume 128 030 eur je určená pre Oddelenie cyklodopravy na sú rozpočtované debarierizácie cyklotrás a na technické pomôcky pre chod oddelenia a odborné vzdelávanie zamestnancov sa oddeleniu cyklodopravy.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke 3 164 556 eur.

Na nákup a osadenie sčítačov na získavanie dát o intenzite cyklistickej dopravy pôjde 25 000 eur , na nákup a osadenie cyklistických stojanov 30 000 eur.

Najväčšia časť balíka, 3 109 556 eur, je nazvaná Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry. Toto zahŕňa realizáciu nových cyklotrás (tých je stále pomerne málo) a prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Realizácia nových cyklotrás

O3 3. okruh – most SNP (Viedenská – Aupark) – vybudovanie oddelenej cyklotrasy

Dostavba asi 200 metrov krátkeho úseku cez Napoleonský val.

Petržalská OS – vybudovanie 5 nájazdov

Ide o trasy, ktoré by mali zlepšiť dostupnosť tzv. „cyklodiaľnice“ popri budovanej električkovej trati.

Prípravná a projektová dokumentácia pre cyklotrasy

Táto kapitola je pomerne rozsiahla. Od začiatku prípravy (nielen) cyklotrasy do realizácie je cesta dlhá niekoľko rokov. Pokiaľ by išlo o fungujúci proces, tak zdĺhavosť prípravy až tak nevidno, keďže by priebežne boli otvárané nové úseky a začínali by sa projekčné práce na úsekoch nových. Žiaľ v Bratislave sme ešte stále nedobehli „projekčný dlh“ a ak by aj bolo dostupné financovanie, nemáme pripravené dostatočné množstvo projektov.

Nižšie sa teda nachádzajú cyklotrasy, kde už príprava nejaký čas beží a ešte chvíľu potrvá. Nejde teda o žiadne novinky.

O4 4. okruh – Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovská cesta (Ekonomická univerzita – Kopčianska)

Okružná trasa od Prístavného mosta cez Námestie hraničiarov po petržalskú stanicu. Popisu riešenia sme sa venovali v článkoch Cyklotrasa O4 Prístavný most – Námestie hraničiarov a Cyklotrasa O4 Chorvátske rameno – Rusovská cesta.

R13 Račianska radiála – Račianska (Račianske mýto – Kraskova)

Táto obojsmerná cyklotrasa má viesť popri parku na Račianskom mýte až po Kraskovu ulicu, kde sa má napojiť na práve dokončovanú trasu pri obytnom súbore Pri mýte.

R12 Lamačská radiála – Hodonínska (Na barine – Záhorská Bystrica)

Trasa povedie súbežne s rušnou cestou I/2 a prepojí Lamač so Záhorskou Bystricou. V území medzi dvoma mestskými časťami začína vznikať nová obytná zástavba, pre ktorú bude trasa tiež slúžiť. Je však škodou, že nové križovatky, ktoré pribudli, neboli vybudované so „zárodkami“ cyklotrasy, takže ich bude potrebné prerábať.

Zámer je vo fáze dodávania dokumentácie pre územné rozhodnutie.

O5 5. okruh – Mlynská dolina (Botanická – Patrónka)

Pri výstavbe diaľnice bola pri ZOO stavebne vybudovaná prvá časť cyklotrasy v Mlynskej doline, hoci nebola nikdy označená ako cestička pre cyklistov. Tento projekt sa bude musieť vysporiadať najmä s vedením trasy od ZOO k Dunaju (možnosť využiť existujúcu komunikáciu je podmienená jej vyrokovaním s Národnou diaľničnou spoločnosťou), úpravou križovatky pri Kauflande a rozšírením úseku pred Patrónkou.

Pri výstavbe diaľnice D2 v Mlynskej doline bola vybudovaná aj súbežná komunikácia s červeným asfaltom, zámer však nebol dotiahnutý do konca a na to aby mohla slúžiť cyklistom na bezpečný prejazd chýba nielen dopravné značenie, ale najmä dva (zrejme svetelne riadené) cyklopriechody cez cestu. Foto: Google StreetView.

O6 6. okruh – Harmincova (M. Sch. Trnavského – Polianky)

V roku 2023 bolo otvorené rozšírenie Harmincovej ulice o bus pruhy, čo výrazne zlepšilo rýchlosť MHD a tiež poskytlo dodatočnú kapacitu pre ostatné motorové vozidlá. Žiaľ pre cyklistov došlo k zhoršeniu, keďže na ulici nie je priestor na bezpečný pohyb na bicykli. Dodatočne má byť dobudovaná cyklotrasa, ktorej sa venujeme v článku Fotoreport: Budúca cyklotrasa na Harmincovej. Príprava pokračuje vypracovávaním dokumentácie pre územné rozhodnutie.

R55 Letisková radiála – Trnavská cesta (Tomášikova – Max. Hella)

Úsek, ktorý prepojí už existujúcu trasu severným okrajom Ostredkov (video prejazdu trasou) s križovatkou Trnavská cesta – Tomášikova – Rožňavská. Z nej bude možné pokračovať buď okolo Kuchajdy, alebo po severnej strane Trnavskej cesty až na Trnavské mýto.

O5 5. okruh – Opavská (Limbová – Stromová)

Úprava panelovej cesty pri železnici na tzv. bicyklovú cestu. Z pomenovania nie je jasné, či bude zahŕňať aj prejazd Stromovej na Jaskový rad.

O7 7. okruh – most ponad ŽSR (Lamač – Dúbravka)

Kvôli zložitým pozemkovým vzťahom ide nekonečný príbeh, kde už veľa rokov platí, že táto lávka nad železnicou bude „budúci rok“. Zámer onedlho oslávi svoje desiate výročie, viď článok Cyklolávka Dúbravka – Lamač.

Je vydané územné rozhodnutie a pracuje sa na vysporiadaní pozemkov.

R52 Podvornická radiála – Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na vrátkach, Agátová (Harmincova – Bory)

Cyklotrasa má viesť po západnej strane Dúbravky, súbežne s diaľnicou. Okrem rýchleho prejazdu Dúbravkou bez zbytočných kopcov zabezpečí aj prístup do viacerých škôl. K tejto trase pripravíme samostatný článok.

R13 Račianska radiála – Radlinského (Kollárovo nám. – Račianske mýto)

Jeden z najdôležitejších projektov v tomto článku, keďže obsahuje aj vyriešenie prejazd cez frekventovanú križovatku na Račianskom mýte aspoň v niektorých smeroch. Po realizácii sa zlepší prístup do centra zo sídliska okolo Sibírskej ulice a výhľadovo celej Račianskej.

R16 Ružinovská radiála – Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova ulica– Astronomická ulica)

Dôležitá trasa pre Ružinov, viac o jej vedení v článku Stav prípravy cyklotrasy R16 Ružinovská radiála.

R18 Petržalská radiála – Bosákova, Jantárová (Križovatka Bosákova x Jantárova x Farského)

Ide o doplnenie cyklotrás na všetkých ramenách tejto križovatky, čo umožní dostať sa aj na sídlisko Dvory.

Pri výstavbe cyklotrasy „sa zabudlo“, že ľudia môžu ísť na bicykli aj do domov na opačnej strane. Foto: Google StreetView.

R14 Vajnorská radiála – Vajnorská (Junácka – VIVO)

Cyklotrasa v centre MČ Nové Mesto pri nákupnom centre Vivo!

1_15_01.2 Vrakuňa – Vrakunská cesta (Konečná električiek – Hradská)

Už skôr sa začala príprava cyklotrasy popri Vrakunskej ceste v katastri Vrakune – samostatnej cestičky pre cyklistov popri vozovke. V zastavanom území Vrakune budú kvôli pevne danému priestoru vyznačené zrejme len ochranné pruhy pre cyklistov.

Zámer v tejto kapitole má za cieľ aby táto trasa nekončila na hranici Ružinova. Prepojí tak pripravovaný vrakunský úsek s existujúcimi cyklotrasami v Ružinove. Po dostavbe by sa tak mal zlepšiť prístup zo sídliska Dolné hony do tejto časti mesta.

R18 Petržalská radiála – Rusovce (Rusovce – št.hr. SK/HU)

Cyklotrasa povedie súbežne s cestou I/2 z Rusoviec smerom na Rajku, na hraničnom priechode sa napojí na existujúcu cyklotrasu na maďarskej strane. Vetvy by mali viesť na trojmedzie a do Čunova.

R11 Dúbravská radiála – Botanická, Svrčia (Lávka Botanická ulica – Svrčia ulica)

Doriešenie krátkeho úseku pri Prírodovedeckej fakulte UK.

R51 Devínska radiála – Nábrežie Ľ. Kadnára (Most Lanfranconi – klub Mark Twain)

Chýbajúci krátky úsek cyklotrasy pri lodeniciach pri Karloveskom ramene sa rieši už od roku 2012. Pristúpenie k realizácii dlhodobo stroskotáva na dohode s vlastníkom pozemkov, ktorým je Univerzita Komenského.

Od zverejnenia rozpočtu došlo k miernemu posunu a trasa získala záväzné stanovisko.

Informácia o príprave trasy v Správe o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy za rok 2012 a prioritách na rok 2013.

Polianky

Úsek trasy R52 pri obytnom súbore Čerešne.

R55 Letisková radiála – Ivánska cesta (Trnavská cesta (žel. priecestie) – Galvaniho)

Nákupné centrum Avion a bizniscentrá okolo neho sú dnes bez bezpečnej možnosti príjazdu na bicykli (a pešo je to len o chlp lepšie). Zlepšenie prinesie dobudovanie časti trasy R55 zo Štrkovca cez železničné priecestie až po križovatku pri Avione.

R41 Karloveská radiála – Karloveská (Karloveské rameno – Harmincova)

Pokračovanie v príprave a hľadaní nákladovo optimálneho riešenia. O samotnom zámere sme písali v samostanom článku.

R33 Podkarpatská radiála – Tupého (Sliačska – Tupého)

Trasa cez vinohrady môže byť alternatívou dochádzania do Rače dokým sa podarí realizovať cyklotrasu priamo na Račianskej ulici.

Ďalšie možné realizácie

Tzv. bicyklová cesta by mala pribudnúť aj na ulici Zidiny, čo je prepojenie Lamača na Partizánsku lúku. V roku 2023 začalo stavebné konanie. Ak všetko dobre pôjde, výstavba by mohla byť tento rok.

Betónové panely na ulici Zidiny. Foto: Google StreetView.

Okrem toho (snáď – verme!) pribudne aspoň časť cyklotrasy, ktorá povedie súbežne s električkou v Petržalke. Tá podľa prvotných plánov mala byť dokončená spolu s traťou v roku 2023, čo sa už určite nestihne :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.