Ako voliť bicyklom v Eurovoľbách 2024?

V sobotu, 8. júna 2024, sa opäť uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, kam si Slovensko bude voliť svojich 15 zástupcov. Hoci veľa ľudí týmto voľbám neprikladá veľkú dôležitosť, ich dopad na dopravu je zásadný, nakoľko práve európske politiky do veľkej miery ovplyvňujú, ako sa na Slovensku dopravujeme. Prinášame preto prehľad všetkých volebných programov a zoznam kandidátov, ktorí sa hlásia k podpore cyklodopravy.

V predošlom volebnom období rokoval Európsky parlament o mnohých témach, ktoré sa týkajú cyklodopravy. Zrejme najvýraznejším krokom bolo prijatie Európskej cyklistickej deklarácie, teda prvého podobného dokumentu na euróskej úrovni, ktorý sa venuje rozvoju cyklodopravy a jasne pomenúva jeho prínosy pre EÚ v rôznych oblastiach.

Hlasovalo sa ale aj o legislatíve, ktorá bude mať celkom hmatateľný dopad – nedávnym príkladom je Smernica o energetickej efektívnosti budov, ktorá zaviedla povinnosť vytvárať parkovacie miesta pre bicykle, a to ako pre rezidenčné, tak aj nerezidenčné budovy a vytvorila štandard dvoch miest pre bicykle na bytovú jednotku pri všetkých nových budovách. Nedávno hlasoval Európsky parlament aj o revízii Smernice o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), ktorá prvýkrát obsahuje požiadavky na zohľadnenie pešej a cyklistickej dopravy pri veľkých dopravných stavbách v rámci TEN-T.

Možno spomenúť aj ďalšie súvisiace európske politiky, ktoré sa formovali na pôde Európskeho parlamentu – Smernica o riadení bezpečnosti premávky, Nariadenie o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, ktoré okrem iného vytvára podmienky pre prepravu bicyklov vo vlakoch, či Smernica o poistení motorových vozidiel, v ktorej finálnom znení aj vďaka našim snahám nebolo zahrnuté povinné poistenie pre elektrobicykle.

Európsky parlament má však dôležitú rolu aj pri formovaní rôznych finančných mechanizmov, tzv. eurofondov, ktoré boli, sú a iste ešte roky budú pre rozvoj dopravy na Slovensku celkom kľúčové – či už hovoríme o cyklistickej, železničnej a cestnej infraštruktúre alebo podpore verejnej osobnej dopravy. A v neposlednom rade vedia europoslanci často ovplyvňovať aj dianie na Slovensku – bol to práve list siedmych slovenských europoslancov v januári 2021 vtedajšej vláde SR, ktorý do značnej miery zabezpečil zaradenie zdrojov na cyklodopravu do Plánu obnovy a odolnosti.

Kandidáti/ky, ktorí budú podporovať cyklodopravu

European Cyclists‘ Federation, ktorej aktívnym členom je aj Cyklokoalícia, dala kandidátom a kandidátkam do európskeho parlamentu možnosť prihlásiť sa k podpore cyklistickej dopravy a cykloturistiky v prípade ich zvolenia. Na záväzok nadväzuje manifest Shift Gears for Europe, ktorý sumarizuje prínosy vyššie uvedeného a menuje kroky, ktoré je potrebné urobiť.

Samotný záväzok znie nasledovne:

„Ako poslanec Európskeho parlamentu sa budem zasadzovať o to, aby sa využila sila cyklistiky na zlepšenie života mojich voličov a všetkých občanov EÚ.“

Pod záväzok sa zo Slovenska podpísalo nasledujúcich 12 kandidátov. Zoradení sú podľa poradového čísla strany, ďalej podľa poradia na kandidátke. Kompletný zoznam prihlásených kandidátov zo všetkých členských krajín nájdete na stránke votebike.eu.

Meno kandidáta/kyStrana
Michal KičaDemokrati
Michal DrotovánDemokrati
Alexandra AganbegovićSocialisti.sk
Ivan ŠtefanecKresťanskodemokratické hnutie
Slavomíra HenčekováSloboda a Solidarita
Martin HojsíkProgresívne Slovensko
Michal WiezikProgresívne Slovensko
Lucia FrancescatoProgresívne Slovensko
Marek ŠtefaniskoProgresívne Slovensko
Martin PoliačikProgresívne Slovensko
Zuzana PúčikováVolt Slovensko
Rick ZedníkVolt Slovensko

Doprava vo volebných programoch strán

V Cyklokoalícii sme prešli volebné programy pre voľby do Európskeho parlamentu všetkých kandidujúcich strán. Z celkovo 23 strán (nepočítame stranu Pirátska strana – Slovensko, ktorá z volieb odstúpila) má program zverejnených 13 strán, z čoho 9 strán sa v ňom dotýka aj dopravy. Len v troch prípadoch je program podrobnejší ako jeden odsek (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Sloboda a Solidarita, Volt Slovensko). Pešej a cyklistickej doprave sa venuje jediná strana, Volt Slovensko.

V tabuľke nižšie nájdete výťah tých častí volebných programov, ktoré sa akokoľvek venujú téme dopravy. Nevenovali sme sa len udržateľnej mobilite, ale téme dopravy celkovo, nakoľko aj návrhy v oblasti individuálnej automobilovej dopravy vytvárajú celkový obraz o postojoch strany v tejto téme. Názov strany je zároveň odkazom na volebný program strany, pokiaľ existuje, resp. na stránku strany. Strany sú zoradené podľa poradového čísla vo voľbách.

1. Slovenský PATRIOTStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
2. MySlovenskoStrana sa vo svojom programe pre voľby do Európskeho parlamentu téme dopravy nevenuje.
3. DemokratiStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
4. Magyar Szövetség – Maďarská alianciaStrana sa téme dopravy venuje okrajovo v kapitole 7. Životné prostredie, zmena klímy:

Implementácia zelenej dohody EÚ (Green Deal) si však vyžaduje dlhší časový rámec, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k poškodeniu hospodárstva a životnej úrovne obyvateľstva. To isté platí aj pre využívanie alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie. Napríklad presadzovanie nadmerného a rýchleho zavádzania elektrických vozidiel vyvoláva oprávnené obavy z toho, ako a z akých materiálov sa budú vyrábať veľkokapacitné batérie, ako sa bude vyrábať potrebné, zvýšené množstvo elektrickej energie, koľko nabíjacích staníc bude dovtedy vybudovaných a ako bude zabezpečená likvidácia vybitých batérií. EÚ musí odpovedať na tieto otázky, aby sa zabezpečilo, že opatrenia v oblasti zmeny klímy budú mať širokú podporu aj zo strany obyvateľstva.
5. SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stranaStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
Spájame Občanov Slovenska – SOSKStrana sa vo svojom programe pre voľby do Európskeho parlamentu téme dopravy nevenuje.
7. Pirátska strana – SlovenskoStrana z volieb odstúpila.
8. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKAStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
9. Socialisti.skStrana sa téme dopravy venuje okrajovo v kapitole 1. Mierová Európa:

Mier v Európe zároveň znamená menej peňazí na zbrane a viac na sociálnu oblasť, vzdelanie, kultúru, dopravu či environmentálnu politiku.
10. Slovenská národná stranaStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
11. RepublikaStrana sa vo svojom programe pre voľby do Európskeho parlamentu téme dopravy nevenuje.
12. Slovenská ľudová strana Andreja HlinkuStrana sa doprave venuje v kapitole IV. J. Infraštruktúra:

V cezhraničnej dopravnej politike musí EÚ obrazne postaviť mosty, pretože mobilita a cezhraničná doprava sú dôležitými úlohami EÚ, ktorých naplnením môže preukázať, že slúži európskej spolupráci a že nechce reguláciami spôsobovať pravý opak.

V cestnej doprave by nemali existovať obmedzenia pre obyvateľov EÚ, vytvárané akýmikoľvek medzištátnymi bariérami, ktoré by nahrádzali hraničné kontroly. Z uvedeného dôvodu odmietame cestné poplatky, pretože náklady na výstavbu, prevádzku a údržbu ciest sú už dnes vo väčšine štátov kryté daňou z motorových vozidiel a pohonných hmôt
a takéto financovanie ciest považujeme za dostatočné, jednoduché a zodpovedné.

Národné železničné siete by mali byť sprístupnené pre poskytovateľov z členských štátov bez potreby harmonizácie. Naopak by mohli pomôcť vzájomné uznávania certifikácií a vnútroštátnych predpisov.

Letecká doprava síce hlukom zaťažuje životné prostredie, ale jej význam nie je možné podceňovať a preto je potrebná dobrá letecká infraštruktúra, pričom opäť bruselské regulácie je potrebné odstrániť, pretože problémy a požiadavky sú opäť miestneho charakteru.

Namiesto toho by sa EÚ mala starať najmä o spoločné cezhraničné úlohy, z ktorých najdôležitejšou pre výkonnosť leteckej dopravy je vybudovanie jednotnej európskej oblohy (Single European Sky). Úlohou je zvýšenie kapacity vzdušného priestoru, zníženie nákladov na letecký menežment, zníženie zaťaženia životného prostredia a zvýšenie
bezpečnosti.
13. SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTAStrana sa vo svojom programe pre voľby do Európskeho parlamentu téme dopravy nevenuje.
14. Kotlebovci – Ľudová strana Naše SlovenskoStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
15. ZDRAVÝ ROZUMStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
16. Komunistická strana SlovenskaStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
17. Kresťanská úniaStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
18. SMER – sociálna demokraciaStrana sa téme dopravy venuje okrajovo v kapitole 7. „Ochrana prírody nesmie ísť na úkor životnej úrovne“:

Sme za prehodnotenie a zmenu balíka Fit for 55. Žiadame prehodnotiť
právny záväzok zníženia emisií do roku 2030 o 55%. Tento cieľ považujeme za likvidačný aj s ohľadom na orientáciu SR na automobilový priemysel.
19. Kresťanskodemokratické hnutieStrana sa téme dopravy venuje okrajovo v kapitole 9:

Nerealistické zelené ciele predstavujú ekonomické ohrozenie, pokiaľ sú postavené na progresívnej ideológii, a nie na racionálnej rovnováhe medzi ochranou životného prostredia a ochranou našej hospodárskej konkurencieschopnosti, poľnohospodárstva a živobytia ľudí. Aj preto sme napr. proti zákazu predaja áut so spaľovacím motorov v schválenej podobe a budeme presadzovať jeho prehodnotenie.
20. Sloboda a SolidaritaStrana sa doprave venuje v kapitole 4.1. Konkurencieschopnosť vo vnútri EÚ:

Doprava a budúcnosť mobility – s princípom technologickej neutrality.
Budeme presadzovať princíp technologickej neutrality. V zmysle stanoviska k zákazu spaľovacích motorov na úrovni Európskej únie od roku 2035, ktoré sme predložili do NR SR a v máji 2023 bolo v pléne schválené 127 hlasmi, podporujeme „zachovanie technologickej neutrality tak, aby istý druh osobnej a nákladnej prepravy z hľadiska pohonu nebol nadraďovaný nad iný bez jednoznačného primeraného a legitímneho dôvodu, akým je najmä zachovanie zdravej klímy“. Zároveň budeme kritickí voči „všetkým iniciatívam a reguláciám na úrovni Európskej únie smerujúcim k znevýhodňovaniu a predražovaniu využívania spaľovacích motorov alebo k zákazu spaľovacích motorov; pri ktorých nie je jednoznačne zrejmé, že sú na prospech vyššieho cieľa, akým je osobitne zdravé životné prostredie“.

65. Budeme presadzovať princíp technologickej neutrality, vrátane zohľadnenia prínosov syntetických či obnoviteľných palív a klásť dôraz na to, že skutočný vplyv na globálne otepľovanie a zmena klímy závisí od celkových emisií vozidla počas jeho životného cyklu, nielen emisií produkovaných počas jeho používania. Práve technologická neutralita a s ňou spojená variabilita možných pohonov (nie len benzín, nafta, elektrina, ale aj CNG, LNG, H2) vytvoria najlepšiu ponuku pre všetky možné a potrebné spôsoby mobility.

66. Budeme hľadať podporu rovnako zmýšľajúcich poslancov Európskeho parlamentu s cieľom zabrániť znevýhodňovaniu a predražovaniu využívania spaľovacích motorov alebo zákazu spaľovacích motorov, pri ktorých nie je jednoznačne zrejmé, že sú na prospech vyššieho cieľa, akým je osobitne zdravé životné prostredie.

67. Budeme hlasovať za odmietnutie každého návrhu predloženého na úrovni Európskej únie, ktorý bude smerovať k zákazu spaľovacích motorov.

68. Budeme presadzovať predĺženie kontroly technického stavu nových osobných vozidiel zo 4 na 5 rokov. Osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá (kategórie M1 a N1) sa podľa európskych pravidiel majú kontrolovať štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každé dva roky.

Nákladná železničná doprava s využitím alternatívnych zdrojov energie.
Železničná doprava je 9-krát menším producentom CO2 ako cestná a je sedemkrát viac energeticky efektívna. EÚ sa usiluje o energetickú nezávislosť. Preto by mala brať tieto fakty do úvahy a podporiť politickou iniciatívou posilnenie využitia železničnej dopravy pre určité segmenty diaľkovej prepravy. V spojení s implementáciou technológií alternatívnych palív by tak prispela k napĺňaniu Zelenej dohody.

69. Podporíme iniciatívy na podporu železničnej dopravy s využívaním technológií pre alternatívne pohony ako aj na podporu rozvoja železničnej infraštruktúry s cieľom znížiť emisie CO2 a energetickú náročnosť.
21. Progresívne SlovenskoStrana sa doprave venuje okrajovo v kapitole 6. Ochrana klímy a prírody pre nás a naše deti:

Podporujeme investície do uhlíkovo neutrálnych alebo energeticky menej náročných technológií, vrátane európskej železničnej siete, ktorá významne zníži emisie z nákladnej dopravy.
22. SLOVENSKO, ZA ĽUDÍKoalícia sa doprave venuje okrajovo v kapitole Oprava zelenej dohody:

Je potrebné zrevidovať snahy, ktoré sú pod zásterkou ochrany prírody, ale v rozpore so zdravým sedliackym rozumom a majú potenciál vážne poškodiť európsku ekonomiku. Preto budeme presadzovať zrušenie, alebo aspoň výrazné časové posunutie zákazu spaľovacích motorov v EÚ. Nedovolíme, aby sa EÚ stala závislou len od jednej technológie, len od jedného zdroja ovládania všetkých automobilov. Nerozvážne a zbrklé zavedenie elektromobility povedie k väčšej chudobe a zníženiu mobility zraniteľných skupín obyvateľstva, chudobnejších ľudí, ako aj ľudí žijúcich na vidieku.
23. HLAS – sociálna demokraciaStrana nemá zverejnený progam pre voľby do Európskeho parlamentu.
24. Volt SlovenskoStrana sa téme dopravy venuje vo viacerých kapitolách:

I. PODPORA EURÓPY NA CESTE K BLAHOBYTU

8. Chránenie kritickej infraštruktúry

Uprednostniť investície do kritických celoeurópskych infraštruktúrnych projektov vrátane obnoveného záväzku voči transeurópskym dopravným sieťam (TEN-T) zdvojnásobením Nástroja na prepájanie Európy (NPE), prostredníctvom ktorého sú financované.

III. ZÁKON O SPOLOČNEJ PROSPERITE

9. Cenovo dostupné a prístupné bývanie a pulzujúce mestá

Vyhradiť európske finančné prostriedky na rozvoj zelenej infraštruktúry, zlepšenie verejných priestorov a realizáciu „15-minútového mesta“, čím sa sprístupnia základné potreby a služby dostupné aktívnou alebo verejnou dopravou vo všetkých komunitách.

Umožniť EÚ podporovať mestá poskytovaním priameho financovania nezávisle od potenciálnych sankcií voči krajine. Vytvoriť systém zdieľania osvedčených postupov pre mestá, aby mohli okrem iného diskutovať o tom, ako:
– Financovať vytváranie obývateľných miest a obcí, prístupných pre všetkých, so živými miestami na spoločenské stretnutia, zelenými plochami a rekreačnými aktivitami;
– Podporovať aktívnu dopravu, ako je chôdza a jazda na bicykli, a zaručiť
bezpečnú infraštruktúru, čím sa zníži počet smrteľných nehôd;
– Podporovať hustejšie urbanistické plánovanie a efektívne využívanie pôdy s cieľom znížiť rozrastanie miest, a tým znížiť emisie uhlíka, zlepšiť zdravie a minimalizovať choroby, hospitalizácie a úmrtia;
– Urobiť cenovo dostupnú a prístupnú miestnu dopravu realitou pre všetkých Európanov prostredníctvom vytvorenia komplexnej a spoľahlivej mestskej a prímestskej železničnej siete;

10. Zlepšenie cestovania vlakom

Vytvoriť Európsky orgán pre dopravu (ETA s konzultačným legislatívnym
orgánom a finančnými zdrojmi na presun zodpovednosti na európsku úroveň. ETA bude dohliadať na investície do cezhraničnej a vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry v celej Európe, čím sa odstránia existujúce medzery v železničnej prepojenosti.

Vytvoriť jednotnú platformu na predaj lístkov na vlak, kde každý používateľ železničnej dopravy môže zadať dve stanice v Európe, získať trasu a rezervovať si lístok. Platforma musí tiež informovať používateľov železničnej dopravy o meškaniach v reálnom čase, nákladoch, zrušeniach a príslušných práva cestujúcich, ktoré sa uplatňujú. Platforma by mala zahŕňať API s otvoreným prístupom, sledovať UIC MERITS a pokrývať všetky (medzi)národné a cezhraničné vlaky.

Zriadiť komplexnú vysokorýchlostnú železničnú sieť spájajúcu všetky mestá EÚ s počtom obyvateľov nad 100 000, zahŕňajúcu vysokorýchlostné a nočné vlaky a prispievajúcu k zvýšenej slobode a pohodliu jednotlivca, snahám o odolnosť voči klimatickým zmenám, verejnému zdraviu a hospodárskemu blahobytu.

Zadať ETA úlohu presadzovania inovácií a udržateľnosti v leteckom a lodnom priemysle.

IX. ZÁKON O KLIMATICKEJ TRANSFORMÁCII

2. Spravodlivý prechod bez škodlivých dotácií

Rozšíriť systém obchodovania s emisiami (SOE) tak, aby zahŕňal negatívne emisie a pokrýval najmenej 90% (2021 cca. 40%) všetkých emisií uhlíka v EÚ v rámci jedného stropu najneskôr do konca roku 2025. To znamená, že urýchlenie zavedenia plánovaného ETS 2, ktorý sa vzťahuje na budovy, cestnú dopravu a ďalšie malé priemyselné odvetvia, ako aj zahrnutie emisií z priemyselného chovu zvierat.

6. Odvetvie nízkouhlíkovej dopravy

Posilniť a rozšíriť železničný systém v Európe, pretože viac ako 20% CO2 v EÚ pochádza z dopravy, či už ide o cestnú dopravu (72% z celkového množstva) alebo leteckú dopravu (14%), zatiaľ čo železnica tvorí iba 0,4% emisií uhlíka:
– Harmonizovať infraštruktúru v celej Európe, najmä pokiaľ ide o európsky zabezpečovací systém riadenia vlakov (ETCS), výšku nástupišťa, rozchod koľaje a schvaľovanie železničných vozidiel.
– Navrhnúť značné celoeurópske investície a dotácie na všetkých
úrovniach železničnej dopravy, ako sú integrované diaľkové a strednodobé železničné siete pre tovar a cestujúcich, európska
vysokorýchlostná trať (VRT) (HSR) a regionálna a miestna verejná doprava. Rozšíriť a zlepšiť vnútroštátne a medzinárodné nočné vlakové služby ako pohodlnú alternatívu k leteckej doprave.

Dať navrhovanému Európskemu orgánu pre dopravu (ETA, pozri zákon
o spoločnej prosperite) mandát byť konzultačným legislatívnym orgánom a vybaviť ho finančnými zdrojmi na dohľad nad investíciami do cezhraničnej a vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry v celej Európe a na presadzovanie inovácií a udržateľnosti v leteckom a lodnom priemysle.

Podporovať a dotovať celoeurópsku platformu MaaS (Mobilita ako služba), ktorej cieľom je poskytovať bezproblémové, cenovo dostupné a ekologicky šetrné možnosti dopravy, čo uľahčuje prechod od súkromného vlastníctva automobilu.

Zakázať používania fosílnych palív v cestných vozidlách do roku 2035.
To nezakazuje predaj ani používanie spaľovacích motorov, pokiaľ spaľujú biopalivá alebo synchrónne palivá.

Zrušiť oslobodenie od dane z leteckého paliva a zvýšiť úsilie o dosiahnutie čistých nulových emisií v európskej medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej doprave do roku 2040 prostredníctvom poradnej rady pre letectvo (ACARE).

X. ZÁKON O ZDRAVÝCH EKOSYSTÉMOCH

5. Environmentálna reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky

Podporovať modely rozvoja vidieka, ktoré stimulujú miestne dodávateľské reťazce harmonizáciou zastrešujúcich oblastí politiky. Napríklad efektívny dopravný systém stimuluje fixáciu ľudí na vidieku a podporuje poľnohospodárov a miestne dodávateľské reťazce.

Výsledky volieb budeme pozorne sledovať a bez ohľadu na ich výsledok naďalej komunikovať so zástupcami a zástupkyňami Slovenska v europarlamente a presadzovať zmeny smerujúce k lepším podmienkam pre pešiu, cyklistickú a verejnú osobnú dopravu. Vy môžete ďalší vývoj ovplyvniť, keď pôjdete v sobotu k volebným urnám. Ideálnym dopravným prostriedkom je vzhľadom na hustotu volebných miestností práve bicykel :).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.