Cyklotrasy

Koncepcia cyklotrás vznikla na pôde Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu. Následlne bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2014 ako bod 58 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, v rámci ktorého poslanci uznesením č.1743/2014 schválili aj Návrh hlavných cyklistických komunikácií v Bratislave. Tento návrh aktualizoval pôvodný, štvrťstoročia starý dokument.

Základné vlastnosti nového návrhu:

  • Zahustenie hlavných trás v súčasnom zastavanom území, kde chýbajú.
  • Doplnenie hlavných trás v územiach určených na zastavanie.
  • Zavedenie radiálno-okružného systému. Súčasné hlavné trasy sa rozčlenia na okruhy a radiály, čím sa stane sieť prehľadnejšou. Vedľajšie a doplnkové trasy budú vedené ako spojky.
  • Zavedenie jednotného systému značenia a číslovania mestských cyklotrás.

Charakteristika nových katergórií cyklotrás:

  • Okruhy – Prepájajú jednotlivé radiály v pravidelnej vzdialenosti od centra. Sú značené ako O1, O2, atď. Prvý okruh (tiež známy ako historický) vedie okolo historického centra mesta a tvorí východisko najdôležitejších radiál. Majú pridelenú zelenú farbu. Viac o okruhoch.
  • Radiály – Tvoria spojnice centra mesta s ostatnými časťami. Vedené sú podľa možnosti najpriamejšiou, no zároveň bezpečnou a plynulou trasou. Radiály začínajúce na 1. okruhu sú značené ako R11, R12, …, radiály začínajúce na 2. okruhu ako R21, R22 atď. Majú pridelenú modrú farbu. Viac o radiálach.
  • Spojky – Zahusťujú sieť okruhov a radiál. Majú pridelenú žltú farbu. Viac o spojkách.