Lamač

Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti

Nie je vypracovaná.

Existujúce cyklotrasy

Cyklotrasy sú vybudované len pri nákupnom centre Bory Mall v dĺžke cca 550 m.

  • R11 od križovatky s cestou II/505 pri Bory Malle po Dúbravčický potok, cca 200 m.
  • odbočka z R11 k Bory Mallu, cca 350 m.

Plánované cyklotrasy

Najaktuálnejší materiál, ktorý spracováva aspoň základnú sieť cyklotrás v Lamači je Územný generel dopravy z roku 2016.

Hlavné cyklotrasy

  • O6 od hranice s Dúbravkou po Harmincovej do zóny Rázsochy, kde nadviaže na trasy O7. Dĺžka v mestskej časti 2-3 km. Podobu trasy sme pripomienkovali v rámci územného plánu zóny Rázsochy.
  • O7 po ceste na Klanec, Podháji a popod diaľnicu D2 do Dúbravky. Úsek od križovatky s Hodonínskou do Dúbravky sa od roku 2015 pripravuje. Dĺžka v mestskej časti cca 1,5 km.
  • R12 súbežne so železničnou traťou, po uliciach Zidiny, Segnáre, Pod násypom a Hodonínska. Dĺžka v mestskej časti 3,3 km. Bude slúžiť na spojenie s centrom mesta a s Partizánskou lúkou, na druhej strane bude pokračovať do Záhorskej Bystrice a Stupavy.
  • R61 bude predstavovať prepojenie Dúbravky a Lamača v polohe pri železničnej stanici. Dĺžka v mestskej časti cca 0,6 km.

Vedľajšie cyklotrasy

Nie je vypracovaná koncepcia rozvoja, ktorá by určovala ďalšie trasy. Pre cyklistov je povolený protismerný prejazd Rajtákovou ulicou (cca 220 m).