O2 Staromestský okruh (2. okruh)

Funkcia trasy

Okruh okolo centrálnej časti Starého Mesta, paralelne s vnútorným dopravným okruhom Základného komunikačného systému (ZÁKOS) mesta.

Vizualizácia možného vzhľadu cyklotrasy na nábreží. Autor: intony
Vizualizácia možného vzhľadu cyklotrasy na nábreží. Autor: intony

História

  • 09-10/2018 cestička pre cyklistov pri Karadžičovej, od zastávky Twin City smerom na Mlynské nivy, vyznačene
  • 201x cestička pre cyklistov pri Karadžičovej, od zastávky Twin City smerom na Mlynské nivy, len stavebné vybudovanie, bez vyznačenia
  • 200x cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešaným pohybom pred CBC na Karadžičovej

Vedenie trasy

(Rybné nám. – Židovská – Staromestská – Štefánikova – Hlavná stanica – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska -) Račianske mýto – Legionárska – Karadžičova – Dostojevského rad – Gondova – Fajnorovo nábr. – Rázusovo nábr. – Rybné nám.

O2A Rybné námestie

Prvotné riešenie pre cyklistov na námestí bola cestička pre cyklistov vyznačená vodorovným značením. Dnes je tu zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov, presné značenie závisí od miesta vstupu (buď cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou alebo pešia zóna s povoleným vjazdom cyklistov). Odporúčame zjednotiť značenie a priestor vyznačiť ako pešiu zónu s povoleným vjazdom cyklistov.
Pri prejazde na nábrežie absentuje priechod pre cyklistov. Ten je vyznačený vodorovným značením len cez električkovú trať. Navrhujeme zriadenie samostatného priechodu pre cyklistov v minimálnej šírke 4 m západne od priechod pre chodcov v zmysle rozpracovaného projektu.

O2B Rybné námestie – Šafárikovo námestie

V tomto úseku neexistuje žiadne riešenie pre cyklistov napriek tomu, že ide podľa sčítania o jeden z najfrekventovanejších úsekov. Cyklisti tu jazdia väčšinou po pešej časti nábrežnej promenády, na Fajnorovom nábreží vo vozovke.
Od propeleru po SNM odporúčame viesť cyklotrasu ako obojsmernú cestičku pre cyklistov na mieste pravého jazdného pruhu od Nám. Ľ. Štúra v smere k SNM. Návrh vychádza zo skutočnosti, že kvôli ľavému odbočeniu na Mostovú je tu vozovka už dnes zúžená na jeden jazdný pruh – tento zúžený profil by sa predĺžil. Zároveň návrh zníži atraktivitu tranzitnej dopravy po nábreží, ktorá je podľa nás nevhodná. Alternatívou je vedenie cyklotrasy cez park, čo je však záber zelene, ktorému sa dá pri prvej možnosti vyhnúť.
Na Fajnorovom nábreží a Gondovej navrhujeme vedenie vo vozovke (zóna 30), podmienkou je zobojsmernenie pre cyklistov v celej dĺžke.
Dokumentácia pre tento úsek je rozpracovaná od roku 2012.
Na Šafárikovom námestí navrhujeme napojenie na cyklotrasu R18 zo Štúrovej na Starý most.

O2C Dostojevského rad

Úseku začína na Šafárikovom námestí, pokračuje Dostojevského radom a Karadžičovou a končí na križovatke s Mlynskými nivami. Cyklisti tu jazdia vo vozovke a ani pri nedávnych rekonštrukciách nebola pre nich vytvorená samostatná infraštruktúra.
Navrhujeme jednosmerné vedenie cyklistov, podľa miestnych pomerov buď formou cyklopruhu alebo jednosmernej cestičky pre cyklistov na chodníku doplnenú priestormi pre cyklistov a nepriamymi ľavými odbočeniami v križovatkách a priechodmi pre cyklistov na prejazd z jedenj strany ulice na druhú. Od Landererovej po Mlynské nivy odporúčame pri výstavbe na východnej strane ulice vybudovať cestičku pre cyklistov na tejto strane ako obojsmernú.

O2D Karadžičova

Popri budove CBC je vybudovaná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou. Táto realizácia je však nevhodná z viacerých dôvodov:

  • chýbajú priechody pre cyklistov
  • chýba napojenie na komunikácie na koncoch trasy (najmä v smere zo severu na juh)
  • zmiešaný pohyb v danom type priestoru a očakávaných intenzitách pešej aj cyklistickej dopravy je nevhodný

Od križovatky Mlynské nivy po Páričkovu navrhujeme jednosmerný cyklopruh. Cestičku so zmiešanou prevádzkou navrhujeme prebudovať na samostatnú cestičku pre cyklistov (odstrániť lavičky, upraviť priechody) a tiež predĺžiť ju od CBC po Poľskú po východnej strane, tu doplniť priechod pre cyklistov a pokračovať po západnej strane až po Blumentálsku ulicu. Od Poľskej po Mlynské nivy navrhujeme zriadenie cyklopruhu na západnej strane. Od Poľskej po Záhradnícku navrhujeme zriadenie cyklopruhu na východnej strane.

O2E Legionárska

Navrhujeme vedenie cyklotrasy vnútroblokom na západnej strane (obytný komplex Stein).

O2F Šancová

Navrhujeme povolenie jazdy cyklistov v existujúcom bus pruhu a jeho predĺženie až od Žilinskej až po Račianskej mýto.
Ako ďaleký výhľad po výstavbe Severnej tangenty a upokojení Šancovej navrhujem zriadenie samostatných cyklopruhov alebo obojsmernej cestičky pre cyklistov.

O2G Štefánikova

V úseku sú možné viaceré riešenia.
Pri zriadení bus pruhu je potrebné povoliť v ňom aj jazdu cyklistov.
Druhou možnosťou je redukcia počtu jazdných pruhov zo štyroch na tri (zrušenie jazdného pruhu v smere do centra) a vyznačenie cyklopruhov.

O2H Staromestská

Navrhujeme vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov na severnej strane ulice. Táto zmena si vyžaduje obmedzenie divokého parkovania.