R11 Dúbravská radiála

Funkcia trasy

 • Hlavná radiálna trasa.
 • Spojenie centra mesta s Karlovou Vsou, Dúbravkou a rozvojovou lokalitou Bory až po Volkswagen. Nadväznými trasami aj spojenie s Devínskou Novou Vsou a Lamačom.
Cyklotrasa R11 pri Iuvente
Cyklotrasa R11 pri Iuvente

Vedenie trasy

Rybné nám. – ľavobrežné nábrežie Dunaja – Most Lafranconi – Botanická – Líščie údolie – Park SNP – Dúbravka – Bory – Volkswagen

R11A Nábrežie

Trasa začína na Rybnom námestí v Starom Meste (na Historickom okruhu. Na námestí je povolený zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov.
Priechod cez cestu a električkovú trať je dnes vyznačený vodorovným značením len cez električkovú trať, zvislé značenie a svetelná signalizácia absentuje. Navrhujeme dobudovať samostatný priechod pre cyklistov západne od dnešného priechodu pre chodcov.
Po nábrežnej promenáde od Mosta SNP po River Park je vodorovným značením vyznačená cestička pre pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Pás pre cyklistov je umiestnený medzi dvoma pásmi pre chodcov. Povrch je v nevyhovujúcom stave. Navrhujeme scelenie priestoru pre chodcov a presun cyklistického pásu na stranu k ceste. Na zvýšenie bezpečnosti navrhujeme vzájomné oddelenie cyklistov a chodcov pásom zelene.
Pred River Parkom je vyznačená spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Cyklisti sú vedení ďalej od Dunaja. S cyklotrasou susedia viaceré letné terasy, ktoré spolu s niektorou nevhodnou výsadbou zhoršujú rozhľadové pomery.
Úsek medzi River Parkom a FTVŠ nie je vyznačený, cyklotrasu navrhujeme ako samostatnú cestičku pre cyklistov po polovici promenády vzdialenejšej od Dunaja.
Pozdĺž FTVŠ je vyznačená samostatná cestička pre cyklistov, povrch je v nevyhovujúcom stave.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie priechodu pre cyklistov na Rybnom námestí (článok, pripomienky k projektu)
 • oprava povrchu a prípadne stavebné oddelenie od chodcov medzi Mostom SNP a River Parkom (pripomienky, návrh)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi River Parkom a FTVŠ
 • oprava povrchu pri FTVŠ

R11B Botanická – Líščie údolie – Krčace

Na ceste pozdĺž parkoviska pod Mostom Lafranconi sú vyznačené vodorovným značením cyklopruhy. Povrch je cementovobetónový s potrebou lokálnych opráv.
Popri Botanickej ulici je vybudovaná spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou. Výhľadovo odporúčame jej rozšírenie.
Vodorovné značenie smeruje cyklistov na lávku nad Botanickou, značenie je však nedostatočné. Pri nájazdových rampách, priamo v trase cyklistov sa nachádza prístrešok zastávky MHD. Na odstránenie tohto konfliktu a zároveň na plynulejší a priamejší nájazd na lávku navrhujeme vybudovať novú rampu v zmysle samostaného návrhu. Je možné zahrnutie tejto stavebnej úpravy do rekonštrukcie karloveskej električkovej radiály. Na nadchode navrhujeme vyznačiť spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou.
Popri Prírodovedeckej fakulte UK vedie trasa po existujúcich upokojených komunikáciách, navrhujeme len vyznačenie smerovými tabuľami. Južne od ZŠ pre nevidiacich navrhujeme vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov v zmysle samostaného návrhu na elimináciu zbytočného prevýšenia.
Trasa vedie po existujúcich upokojených komunikáciách celým údolím až po štadión ŠKP. V Parku SNP je vylúčená motorová doprava. Povrch je lokálne v nevyhovujúcom stave. Úsek je vyznačený smerovými tabuľami.
V časti od Iuventy popri kúpalisku Rosnička a štadióne ŠKP odporúčame súčasne so zástavbou územia vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov.
Od futbalového štadiónu ŠKP vedie spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou až po križovatku s Harmincovou. Povrch je v nevyhovujúcom stave. Navrhujeme rozšírenie tak, aby mali cyklisti samostatný pás, ideálne oddelený pásom zelene od chodcov.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • rozšírenie chodníka v priestore zastávky MHD Botanická (pod nadchodom)
 • výhľadové vybudovanie novej nájazdovej rampy na nadchod (viac)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky pri ZŠ pre nevidiacich (viac)
 • lokálne opravy povrchu vozovky v Líščom údolí.

R11D Dúbravka

Na križovatke s Harmincovou absentuje priechod pre cyklistov, ktorý je potrebné dobudovať.
Za križovatkou pokračuje trasa ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou až po nákupné centrum pri zastávke MHD Damborského. Povrch je v nevyhovujúcom stave.
Zvyšná časť úseku cez Dúbravku dnes neexistuje.
Od nákupného centra pri zastávke MHD Damborského po Alexyho navrhujeme vybudovať spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou s využitím dnešného širokého chodníka vedúceho cca 70 m východne od ulice Sch. Trnavského.
Alexyho ulicu navrhujeme prekonať mimoúrovňovo a bezbariérovo podchodom.
Od Alexyho po Drobného navrhujeme vybudovať spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou rozšírením chodníka na východnej strane Saratovskej.
Od Drobného po Dúbravčickú navrhujeme vybudovať buď spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou s využitím dnešného širokého chodníka vedúceho cca 70 m východne od Saratovskej alebo alternatívne samostatnú obojsmernú cestičku pre cyklistov na mieste dnešného málo využívaného bus pruhu na východnej strane.
Úsek končí na križovatke s Dúbravčickou ulicou.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie chýbajúcej časti cyklotrasy vrátane cyklopriechodov cez Bagarovu, Alexyho, Drobného a Dúbravčickú
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Harmincovu
 • výhľadové vybudovanie podjazdu pod Alexyho

R11E Dúbravčice

Úsek začína na križovatke s Dúbravčickou. Od Dúbravčickej po Agátovú navrhujeme vybudovať spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou po východnej strane Saratovskej.
Za touto križovatkou navrhujem prejazd cyklistov na druhú stranu Agátovej a následne Saratovskej a pokračovanie ďalej ako samostatná cestička pre cyklistov po severnej strane Agátovej do existujúceho podjazdu pod železnicou až po pripravovanú križovatku Saratovská – cesta II/505.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky vrátane cyklopriechodov cez ulice Pri Hrubej lúke, Agátová, Saratovska a cestu II/505

R11F Bory

Od križovatky Saratovská – cesta II/505 je trasa vybudovaná existujúcemu úseku popri Dúbravčickom potoku až po Metro ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou.

R11G Mláka – Volkswagen

Úsek vedie pozdĺž cesty II/505 od Metra až po Volkswagen. Na ceste je povolená maximálna rýchlosť 80 km/h. Bližšie vedenie zatiaľ nie je určené. Do vybudovania samostatnej cestičky pre cyklistov navrhujeme vyznačenie cyklopruhov na mieste širokých krajníc.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky pozdĺž cesty II/505 vrátane cyklopriechodov cez križované komunikácie

Ďalšie informácie