R18 Petržalská radiála

Funkcia trasy

hlavná radiálna trasa

Vedenie trasy

Kamenné nám. – Štúrova – Starý most – Jantárová cesta – Janíkov dvor – Petržalka juh – Jarovce – Rusovce

Trasa začína na Kamennom námestí v Starom Meste (na Historickom okruhu, spoločne s trasami R16 a R17), odkiaľ je vedená Štúrovou ulicou formou jednosmerných pruhov na vozovke v hlavnom dopravnom priestore. Šafárikovo námestie prekonáva dvoma jednosmernými priechodmi pre cyklistov primknutými k priechodom pre chodcov po oboch stranách budovanej električkovej trate (križovatka s O2 a R27). Starým mostom pokračuje ako dvoma spoločnými cestičkami pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou na oboch stranách mosta, premávka cyklistov však bude jednosmerná.

V Petržalke bude trasa kopírovať trasu budúceho nosného systému MHD. Zo Starého mosta bude viesť južným smerom až do plánovanej štvrte Južné mesto, pričom bude tvoriť hlavnú os cyklistickej dopravy MČ Bratislava – Petržalka. I. etapu predstavuje úsek zo Starého mosta po Bosákovu ul. s napojením na trasu S383 (hlavná vetva). Druhá vetva je vedená najprv na vozovke na miestnej komunikácii na Krasovského ul. a ďalej po samostatnej cyklistickej cestičke k lávke nad Einsteinovou ul., pričom zabezpečuje napojenie na Medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu a trasu O3. V I. etape sa ďalej dobuduje úsek pozdĺž Jantárovej cesty v obytných súboroch Lúky. Do vybudovania celej trasy R18 bude funkciu južnej radiály plniť trasa R38 pozdĺž Chorvátskeho ramena.

Medzi Petržalkou a Jarovcami navrhujeme vedenie formou samostatnej cestičky pre cyklistov, ktorá bude vybudovaná zároveň s novou zástavbou.

V Jarovciach navrhujeme vedenie po existujúcej uličnej sieti.

Medzi Jarovcami a Rusovcami navrhujeme vedenie formou samostatnej cestičky pre cyklistov.

V Rusovcami navrhujeme vedenie po existujúcej uličnej sieti, po Kovácsovej ulici. Pozdĺž Balkánskej a súbežne s cestou do Čunova navrhujeme vedenie formou samostatnej cestičky pre cyklistov.

V Čunove navrhujeme vedenie po existujúcej uličnej sieti.

Atraktivity a ciele na trase

Petržalka:

 • zdravotné stredisko
 • predajňa Billa
 • športová hala
 • nákupné stredisko – Jantárová cesta
 • výhľadovo: občianska vybavenosť pozdĺž hlavnej rozvojovej osi

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

Petržalka:

 • vyznačenie samostatnej cyklistickej cestičky zo Starého mosta po Bosákovu ul.
 • vybudovanie napojenia na trasu O3 k nájazdovej rampe na lávku nad Einsteinovou ul.
 • obnovenie značenia cyklotrasy na chodníku pozdĺž Holíčskej ul. a rekonštrukcia chodníka pozdĺž Holíčskej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky po priechod na Šintavskej ul.
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Šintavskú ul. (primknutý k exist. priechodu pre chodcov)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od Šintavskej ul. po predajňu Billa
 • rozšírenie a rekonštrukcia chodníka od športovej haly po nákupné stredisko v obytnom súbore Lúky IV
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku v úseku od športovej haly
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez križovatkové vetvy Lietavskej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky pozdĺž Jantárovej cesty od nákupného strediska až po trasy S590 a S681

Dĺžka trasy

Petržalka:

1685 m + 1770 m – len I. etapa

Finančné nároky trasy

Petržalka:

175 000 Eur (I. etapa)

Navrhované členenie na úseky

R18A Štúrova

 • Vybudovaný v roku 2015 pri výstavbe električky do Petržalky.
 • Jednosmerná cestička pre cyklistov v smere do centra, výškovo oddelená od električkovej trate i chodníka.
 • Cyklopruh v smere z centra.

R18B Starý most – Bosákova

 • Vybudovaný v roku 2015 pri výstavbe električky do Petržalky.
 • Jednosmerné pruhy pre cyklistov na oboch lávkach mosta.
 • Obojsmerná cestička pre cyklistov súbežne s električkou, po jej východnej strane.

R18C Bosákova – Kutlíkova

R18D Kutlíkova – Dolnozemská cesta

R18E Janíkov dvor

R18F Janíkov dvor – Jarovce

R18G Jarovce – Rusovce

R18H Rusovce – Čunovo

Ďalšie informácie