R38 Chorvátske rameno

Popis: Spojenie budúceho celomestského centra na pravom brehu Dunaja s centrálnou časťou Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena.

Trasa vedie v zelenom páse pozdĺž Chorvátskeho ramena. V súčasnosti končí na Bosákovej ulici pri predajni Albero. Výhľadovo sa predĺži cez budúce celomestské centrum, s napojením priamo na Starý most. Do výstavby cyklistickej trasy R18 pozdĺž električkovej trate a Jantárovej cesty bude tvoriť hlavnú radiálu Petržalky.

Trasa: Celomestské centrum – Chorvátske rameno.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia:

  • vyznačenie cyklotrasy ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou
    prevádzkou
  • vybudovanie nového premostenia Chorvátskeho ramena s dostatočnou šírkou
    v blízkosti Romanovej ul.
  • zriadenie odpočívadiel pre cyklistov
  • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Rusovskú cestu

Ďalšie informácie: Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka