R51 Devínska radiála

Popis: Spojenie centra mesta s Devínom a Devínskou Novou Vsou. Súčasť trasy EuroVelo 13 na území Bratislavy.

Trasa: Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero

R51A Most Lafranconi – Karloveské rameno

Pripravovaný úsek, problémom sú majetkové vzťahy k pozemkom pod cyklotrasou, zatiaľ sa nedarí nájsť dohodu medzi ich vlastníkom, Univerzitou Komenského, a mestom.

R51B Karloveské rameno

Existujúca cestička so zmiešaným pohybom chodcov a cyklistov vedúca od lodeníc pri Karloveskom ramene až po most na ostrov Sihoť.

R51C Nad ostrovom

Plánovaný úsek.

Trasa mimoúrovňovo (nadjazdom) prekrižuje Devínsku cestu a bude vedená na svahu nad cestou po ulici nad Ostrovom, bude mať šírku 3 m a asfaltový povrch. Trasa pokračuje k rampe, vybudovanej vedľa schodišťa spájajúceho ulicu Nad ostrovom s Devínskou cestou. Trasa končí pri Devínskej ceste napojením sa na jestvujúci cyklistický chodník.

R51D Ostrov

Plánovaný úsek.

Trasa úrovňovo prechodom pre cyklistov prekrižuje Devínsku cestu a bude v súbehu s cestou vedená na konzole nad ramenom Dunaja, bude mať šírku 3 m a betónový povrch. Cyklistická trasa bude vedená v pridruženom dopravnom priestore, od Devínskej cesty bude oddelená verejným osvetlením a zeleným pásom.

R51E Záhrady

Plánovaný úsek.

Trasa sa vráti naspäť k Devínskej ceste, bude mať šírku 3 m a asfaltový povrch, alebo povrch zo zámkovej bezšpárovej dlažby. Cyklistická trasa bude vedená v pridruženom dopravnom priestore, medzi Devínskou cestou a cyklotrasou bude zelený pás a verejné osvetlenie.

R51F Tieňava

Úsek vybudovaný na jeseň 2014.

Za kameňolomom trasa prechodom pre cyklistov prekrižuje úrovňovo Devínsku cestu a napojí sa na starú cestu, bude viesť okolo domov a chát a ďalej po svahu cez les, bude mať šírku 3 m a asfaltový povrch. Cyklistická trasa bude vedená samostatne. Súčasťou trasy bude jedno odpočívadlo pre cyklistov, velo-placka (malé odpočívadlo) sa bude nachádzať v terénnej priehlbine, bude mať spevnený štrkový povrch a bude vybavená prvkami určenými na oddych a informovanie cyklistov.

Našu recenziu trasy si prečítajte Cyklotrasa Devínska cesta – časť Tieňava “hotová”

R51G Skalnaté

Plánovaný úsek.

Trasa sa vráti naspäť k Devínskej ceste, bude mať šírku 3 m a asfaltový povrch. Cyklistická trasa bude vedená popri kameňolome v pridruženom dopravnom priestore, medzi Devínskou cestou a cyklotrasou bude línia ochrannej a izolačnej zelene a verejné osvetlenie.

R51H Gronáre

Plánovaný úsek.

Trasa sa odkloní od Devínskej cesty a bude vedená vo voľnej krajine (časť Dolné Gronáre) v trase autami vyjazdenej poľnej cesty. Cyklistická trasa bude vedená samostatne, bude mať šírku 3 m a spevnený štrkový povrch. V tejto časti trasy budú umiestnené dve odpočívadlá pre cyklistov, velo-plac (veľké odpočívadlo) sa bude nachádzať na rovinatej plošine, bude mať spevnený povrch a bude vybavený prvkami určenými na oddych a informovanie cyklistov. Pri odpočívadle bude vyhliadková veža. Velo-placka (malé odpočívadlo) bude umiestnená pri hlavnom toku Dunaja a bude spojená s cyklistickou trasou spevnenou cestičkou, dnes využívanou prevažne rybármi. Dĺžka cestičky vedenej k velo-placke bude 250 m.

R51I Mokrý les

Plánovaný úsek.

Navrhovaná trasa bude začínať napojením sa na jestvujúcu konzolovitú časť protipovodňovej ochrany a bude vedená na konzole a čiastočne po teréne nad ramenom Dunaja popri Devínskej ceste. Cyklistická trasa bude vedená v pridruženom dopravnom priestore, bude mať šírku 3 m, betónový povrch a od Devínskej cesty bude oddelená zvodidlami, verejným osvetlením a zeleným pásom.

R51J Slovanské nábrežie

Existujúca cestička pre chodcov a cyklistov po nábreží Dunaja a Moravy.

R51K Devín – Devínska Nová Ves

Existujúca cestička pre chodcov a cyklistov popri Morave.