S491 Nám. hraničiarov – Matador

Funkcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na Nám. hraničiarov (križovatka s O4 a R48). Odtiaľto až po Fedinovu ul. má podobu cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Najprv vedie po chodníku na Osuského ul., križuje Hrobákovu ul. a po chodníkoch vnútri obytného súboru sa dostáva na Romanovu ul., ktorú križuje (S482) a potom pokračuje v trase vyšliapaného chodníka ku Chorvátskemu ramenu (R18, R38). Vedie najprv ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov po chodníku, ktorý stúpa od Chorvátskeho ramena po bytový dom na Fedinovej ul. Ďalej pokračuje po upokojenej miestnej komunikácii (Zóna 30). Na konci komunikácie vchádza na chodník, kde sa zakrátko spája s trasou S490. Alternatívne je v tomto úseku možné vedenie trasy po Jiráskovej ul. v oddelených jednosmerných pruhoch na vozovke až po CC Centrum a odtiaľ po chodníku. Ďalej vedie v súbehu s trasou S490 takmer 200 m, potom odbočuje vľavo na Ševčenkovu ul. k daňovému úradu. Tu vedie na vozovke miestnej komunikácie, potom na navrhovanej samostatnej cyklistickej cestičke pri daňovom úrade, križuje Panónsku cestu a ďalej vedie podchodom vyúsťujúcim v priestoroch železničnej stanice Petržalka. Krátko pokračuje spolu s trasou R19, potom odbočuje vpravo na Údernícku ul., kde je vedená na vozovke miestnej komunikácie a ďalej na vozovke na Kaukazskej ul. (výhľadovo ako samostatná cyklistická trasa). Vyúsťuje dvoma vetvami, jedna na Bratskú ul. – na trasu O5, druhá na Viedenskú cestu – na trasu S393.

Alternatívne je možné (z dôvodu zvýšeného rizika dopravných kolízií a obmedzených priestorových možností na Úderníckej ul.) vedenie trasy na vozovke miestnej komunikácie na Vranovskej ul., s napojením na Údernícku ul. po chodníku pri kúpalisku Matador.

Výhľadovo sa odporúča presmerovať trasu do samostatného koridoru, ktorý bude
začínať na Ševčenkovej ul. pri športovej hale, ďalej bude viesť na chodníku a potom na vozovke obslužnej komunikácie na Švabinského ul. a odtiaľ mimoúrovňovým križovaním Panónskej cesty a železnice až do lokality Matador a z nej po Dargovskej ul.

Atraktivity a ciele na trase

 • dom kultúry na Romanovej ul.
 • CC Centrum
 • športová hala
 • daňový úrad
 • železničná stanica Petržalka
 • kúpalisko Matador
 • Petržalský cintorín

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • rozšírenie chodníka na Osuského ul. a vyznačenie cyklotrasy
 • bezbariérová úprava obrubníkov na vjazde z Romanovej ul. a na Hrobákovej ul.
 • vylúčenie parkovania na chodníku na Hrobákovej ul.
 • rozšírenie chodníka na Romanovej ul. a vyznačenie cyklotrasy
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Osuského ul. (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od Chorvátskeho ramena po križovatku Romanovej ul. s Osuského ul.
 • rozšírenie / vybudovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov po
  chodníku od Chorvátskeho ramena po bytový dom na Fedinovej ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke upokojenej miestnej komunikácie na Fedinovej ul.
 • rozšírenie chodníka od konca Fedinovej ul. po napojenie na trasu č. 20
  a vyznačenie cyklotrasy
 • bezbariérové úpravy bodov medzi prechodom cyklotrasy z miestnej komunikácie na chodník
 • vyznačenie cyklotrasy na miestnej komunikácii na Ševčenkovej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky pri daňovom úrade
 • vyznačenie priechodu pre cyklistov na Panónskej ceste
 • vyznačenie cyklotrasy na miestnych komunikáciách na Úderníckej ul. a Kaukazskej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi Kaukazskou ul. a Bratskou
  ul. (vetva 1)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi Kaukazskou ul. a Viedenskou cestou (vetva 2)

Dĺžka trasy

3685 m (z toho I. etapa 1908 m, II. etapa 1777 m; vetva 2 = 223 m; 103 m spoločne
s trasou č. 2, 188 m spoločne s trasou č. 20)

Finančné nároky trasy

 • 150 000 Eur (I. etapa)
 • 120 000 Eur (II. etapa)

Ďalšie informácie