S383 Bosákova – Zadunajská cesta

Funkcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na križovatke Dolnozemskej cesty s Gettingovou ul. (O4). Najprv vedie po Blagoevovej ul. Cyklotrasa bude vedená v protismere automobilovej dopravy, t.j. na jednosmernej upokojenej komunikácii s protismerným cyklistickým pruhom až po križovanie s Bulíkovou ul. Ďalej vedie po chodníku pozdĺž Bosákovej ul. (križovanie s S384 a R38) a Farského ul. (R18) až po križovatku s Černyševského ul. a Vavilovovou ul. ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov (v I. etape so zmiešanou prevádzkou, v II. etape po rozšírení s oddelenou prevádzkou). Na Farského ul. vedie po upokojenej miestnej obslužnej komunikácii (Zóna 30). V II. etape bude ďalej pokračovať najprv spoločne s trasou S386 a ďalej po miestnej obslužnej komunikácii na Pifflovej ul. Navrhovanou samostatnou cyklistickou cestičkou prejde pod Panónskou cestou a cez železnicu a vyústi na Röntgenovu ul. Odtiaľ sa po vozovke miestnej komunikácie napojí na trasu S393 na Zadunajskej ceste.

Atraktivity a ciele na trase

 • odbočenie k Ekonomickej univerzite
 • Tesco Expres – Blagoevova ul.
 • predajne potravín – Bosákova ul.
 • odbočenie k poliklinike – Šustekova ul.
 • trhovisko Bosákova ul.
 • predajňa TPD

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi koncom Blagoevovej ul.
  a križovatkou s Gettingovou ul.
 • vyznačenie protismerného cyklistického pruhu na jednosmernej upokojenej
  komunikácii na Blagoevovej ul.
 • úprava parkovania na pozdĺžne (namiesto šikmého), prípadne obmedzenie
  parkovania na Blagoevovej ul., v úseku paralelnom s Dolnozemskou cestou
 • vyznačenie priechodov pre cyklistov cez Šustekovu ul., Gettingovu ul.,
  Farského ul., Černyševského ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku pozdĺž Bosákovej ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku na Farského ul.
 • rozšírenie chodníka na Farského ul. (v II. etape)
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke upokojenej miestnej komunikácie na
  Farského ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Pifflovej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi Pifflovou ul. a Röntgenovou ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Röntgenovej ul.

Dĺžka trasy

2737 m (z toho I. etapa 1108 m, II. etapa 1629 m; 116 m spoločne s trasou č. 13)

Finančné nároky trasy

 • 40 000 Eur (I. etapa)
 • 110 000 Eur (II. etapa)

Ďalšie informácie