S393 Šustekova – Einsteinova – Viedenská cesta

Funkcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa začína za Šustekovou ul. pod lávkou nad Einsteinovou ul. (S384). Vedie ako samostatná cyklistická cestička v trase nespevnenej cesty a vyúsťuje pri predajni Albero (výhľadové križovanie s R38). Ďalej pokračuje po vozovke miestnej komunikácie, cez železničné priecestie až po Einsteinovu ul. Pozdĺž Einsteinovej ul. a ďalej po chodníku pozdĺž križovatkovej vetvy pred administratívnym komplexom Digitalpark až po koniec Zadunajskej cesty (odbočka na S383) vedie ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Alternatívne je namiesto trasy pred administratívnym komplexom Digitalpark možné zvoliť diagonálnu trasu pred gymnáziom, vedúcu ďalej cez existujúci podchod pod križovatkovou vetvou. Na Zadunajskej ceste trasa vedie po vozovke miestnej komunikácie až po Petržalské korzo (R19), ktorým vedie po spoločnej trase až po odbočenie vpravo na Daliborovo nám. Odtiaľ vedie najprv ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou a ďalej po vozovke miestnej komunikácie na Kapicovej ul. Križuje Rusovskú cestu a po navrhovanej samostatnej cestičke pre cyklistov až po Viedenskú cestu (odbočka na S390). Na Viedenskej ceste má podobu obojsmerného cyklistického pásu až po napojenie na trasu R29.

Súčasťou trasy je vetva Einsteinova B v mimoúrovňovej križovatke s Dolnozemskou cestou. Trasa je vedená po južnej strane Einsteinovej ul. na existujúcom chodníku ako cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou.

Atraktivity a ciele na trase 

 • predajňa Albero
 • obchodný dom Atrium
 • obchodné centrum Ravak
 • administratívny komplex Digitalpark
 • Gymnázium Mercury
 • ZŠ Nobelovo nám.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky medzi Bosákovou ul. a Šustekovou ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie cez železničnú trať až po Einsteinovu ul.
 • obnovenie značenia cyklotrasy po chodníku pozdĺž Einsteinovej ul.; (výhľadovo
  rozšírenie chodníka)
 • vyznačenie cyklotrasy po chodníku pozdĺž križovatkovej vetvy ako samostatnej
  cyklistickej cestičky
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od Zadunajskej cesty cez podchod
  pod Panónskou cestou
 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke upokojenej miestnej komunikácie na
  Zadunajskej ceste a cez Nobelovo nám.
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku medzi Kapicovou ul. a Daliborovým
  námestím
 • úprava parkovania na pozdĺžne (namiesto šikmého) na Kapicovej ul.
  vyznačenie protismerného cyklistického pruhu na jednosmernej upokojenej
  komunikácii na Kapicovej ul.
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od Kapicovej ul. po Rusovskú
  cestu
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Rusovskú cestu (odporúča sa posunúť
  aj priechod pre chodcov), vrátane bezbariérovej úpravy
 • vyznačenie cyklistického pásu na vozovke na Viedenskej ceste

Pre vetvu Einsteinova B:

 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku pozdĺž Einsteinovej ul.
 • vyznačenie priechodov pre cyklistov cez križovatkové vetvy

Dĺžka trasy

 • 5023 m (z toho I. etapa 1329 m, II. etapa 3694 m; 89 m spoločne s trasou č. 2)
 • 530 m pre vetvu Einsteinova B

Finančné nároky trasy

 • 85 000 Eur (I. etapa)
 • 200 000 Eur (II. etapa)
 • 15 000 Eur (vetva Einsteinova B)

Ďalšie informácie