S480 Trasa po Dolnozemskej ceste

Funkcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na vyústení Starohájskej ul. na Dolnozemskú cestu (križovatka s R48). Trasa na Dolnozemskej ceste ďalej križuje Kutlíkovu ul. (O5) a Mamateyovu ul. (S382). Končí na križovaní Dolnozemskej cesty s Gettingovou ul. (O4), kde pokračuje ako trasa S383 Bosákova ul. – Zadunajská cesta. Cyklotrasa sa navrhuje ako cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou (vzhľadom k nízkej intenzite pohybu chodcov).

Atraktivity a ciele na trase

  • dostihová dráha

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie priechodov pre cyklistov cez Mamateyovu ul., Kutlíkovu ul.
  • obnovenie značenia na Dolnozemskej ceste
  • rozšírenie chodníkov na Dolnozemskej ceste (výhľadovo)
  • odstránenie priečnych nerovností chodníka na Dolnozemskej ceste (lokálne)

Dĺžka trasy

1740 m

Finančné nároky trasy

50 000 Eur

Ďalšie informácie