S590 Trasa cez Lúky sever – juh

Funkcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Trasa so začiatkom na Šintavskej ul. (križovatka s S492) vedie najprv po existujúcom chodníku pozdĺž Šintavskej ul. ako cestička pre chodcov a cyklistov (S591). Prevažná časť trasy však vedie vnútornými priestormi obytných súborov Lúky II, Lúky III, Lúky IV, Lúky V. Na Lietavskej križuje trasu O6. Vyúsťuje na trasu R18 – Petržalská radiála a ďalej pokračuje ako trasa S681. Je vedená takmer výlučne po existujúcich chodníkoch v podobe cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Po upokojenej miestnej komunikácii je cyklotrasa vedená len v krátkom úseku na Vígľašskej ul.

Atraktivity a ciele na trase

  • vnútroblokové oddychové priestory v obytných súboroch Lúky III a Lúky V
  • stredná zdravotná škola
  • ZŠ Budatínska ul.
  • cirkevná ZŠ s gymnáziom

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku pozdĺž Šintavskej ul.
  • vyznačenie cyklotrasy po existujúcich chodníkoch v obytných súboroch Lúky II, Lúky III, Lúky IV, Lúky V
  • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Lietavskú ul., vrátane bezbariérovej úpravy
  • rozšírenie chodníka na Vígľašskej ul.
  • bezbariérová úprava obrubníkov na prechode z chodníka na miestnu komunikáciu na Vígľašskej ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Vígľašskej ul.

Dĺžka trasy

2178 m

Finančné nároky trasy

70 000 Eur

Ďalšie informácie