EIA

EIA (Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

Posudzované zámery sú zverejňované na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Zámery, ku ktorým je možné sa aktuálne vyjadriť:

Zámer Pripomienky Trasa Viac
Obchodný dom KIKA II – Bory Mall, Bratislava – Lamač Do 3.4.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
EIA Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY Do 28.3.2017
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
O9, R74

Pozrite si aj archív starších zámerov.


Pripomienky ku konaniam počas obdobia január-apríl 2016 boli realizované ako jeden z výstupov projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov.

logo_osf_500x192px_rgb_sk

Projekt Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov bol podporený sumou 13446 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (www.eeagrants.org). Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.