EIA

EIA (Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

Posudzované zámery sú zverejňované na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Zámery, ku ktorým je možné sa aktuálne vyjadriť:

Zámer Pripomienky Trasa Viac
Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava Do 28.8.2017
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
81235 Bratislava
 R11 Poslané elektronicky 16.8.2017 a doplnené písomným podaním cez poštu 17.8.2017 dodatočne v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.
Polyfunkčný bytový dom REZIDENCIA MEDZI HVIEZDAM Do 21.7.2017
Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o ž.p.
odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p.
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
Poslané elektronicky 21.7.2017 a doplnené písomným podaním cez poštu dodatočne v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.

Pozrite si aj archív starších zámerov.


Pripomienky ku konaniam počas obdobia január-apríl 2016 boli realizované ako jeden z výstupov projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov.

logo_osf_500x192px_rgb_sk

Projekt Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov bol podporený sumou 13446 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (www.eeagrants.org). Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.