EIA zámery za rok 2018

Zoznam zámerov predložených v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, do ktorých sa Cyklokoalícia zapojila v roku 2018.