TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštrukúry

Predmetom týchto technických podmienok (ďalej len TP) je určenie zásad navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. TP priamo nadväzujú na STN 73 6101 a STN 73 6110.
TP sú účinné od 10. 6. 2019, čím nahradili predchádzajúce TP z roku 2014.