TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštrukúry

Predmetom týchto technických podmienok (ďalej len TP) je určenie zásad navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. TP priamo nadväzujú na STN 73 6101 a STN 73 6110.
TP sú účinné od 1.11.2014, pôvodne boli označené ako TP 07/2014.