Územný generel dopravy

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a súvisiacich právnych predpisov zabezpečilo verejné obstaranie Územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len ÚGD BA).

Spracovateľom ÚGD BA bol Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšenská 33a, 636 00 Brno, Česká republika. ÚGD BA bol spracovaný v mierke primeranej spracovaniu materiálu na celomestskej úrovni.