Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

Dokument Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy bol schválený ako uznesenie mestského zastupiteľstva Bratislavy č. 1743/2014 zo dňa 25. 09. 2014.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
1. Návrh hlavných cyklistických komunikácií v Bratislave.
2. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.
B. berie na vedomie
1. Záverečnú správu UNDP „Podpora nemotorovej dopravy v Bratislave“ s prílohami 1 a 2.
2. Zoznam najproblematickejších uzlov a ulíc v Bratislave v pešej doprave.
3. Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.
C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. vypracovať Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať aktualizované Priority v oblasti cyklodopravy a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny kalendárny rok,
T: 15. 12., každoročne
2. vypracovať Metodiku podpory nemotorových spôsobov dopravy,
T: 30. 11. 2014
3. jeden krát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu,
T: 31.3., každoročne
4. každoročne v návrhu rozpočtu zohľadňovať opatrenia na plnenie Rozvojového dokumentu cyklistickej a pešej dopravy, Priorít v oblasti cyklodopravy Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.
T: 15.12., každoročne