Komunálne voľby 2018: Verejný záväzok

Cyklokoalícia pripravila verejný záväzok ku komunálnym voľbám 2018 v oblasti rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, verejných priestorov. Tento sme rozoslali kandidátom na primátora Bratislavy a postupne oslovujeme ďalších kandidátov na starostov mestských častí, ale aj kandidátov na poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev na jeho podporu.

Tento dokument definuje verejný záväzok, ku ktorému sa môžu prihlásiť a podporiť ho všetci kandidáti  a kandidátky na volené pozície v komunálnych voľbách 2018 v Bratislave.

Pozrite si, kto z kandidátov sa k verejnému záväzku prihlásil.

Kandidujete na primátora/ku, starostu/ku či poslanca/kyňu? Prihláste sa k verejnému záväzku.

Kandidáti a kandidátky na primátora / primátorku

Verejne sa zaväzujem, že najneskôr do 4 rokov:

 1. Viditeľne zvýšim podiel nemotorovej dopravy
 2. Zrenovujem minimálne 3 významné verejné priestory (ulice, námestia, prestupné uzly) v rámci širšieho centra s preferenciou peších, cyklistov a MHD (koncept Kompletných ulíc)
 3. Spojím Ružinov a Nové Mesto / Raču s centrom mesta bezpečnými, oddelenými cyklotrasami (iba bratislavskí kandidáti)
 4. Zrealizujem minimálne 10 km oddelených cyklistických cestičiek alebo cyklistických pruhov v urbanizovanom území
 5. Zrealizujem bezbariérové vstupy na chodník minimálne na 50 miestach v širšom centre na základe koncepčných architektonických a funkčných princípov a zasadím sa o to, aby boli všetky nové či opravované chodníky a trasy riešené bezbariérovým spôsobom.
 6. Budem svoje aktivity vykonávať transparentne a so zapojením odbornej, organizovanej i širšej verejnosti, budem proaktívne zverejňovať informácie k chystaným a prebiehajúcim projektom, vrátane rozpracovanej projektovej dokumentácie a budem systémovo zapájať verejnosť do tvorby projektov a strategických dokumentov mesta.

Kandidáti a kandidátky na starostu a starostku

Verejne sa zaväzujem, že najneskôr do 4 rokov:

 1. Viditeľne zvýšim podiel nemotorovej dopravy
 2. Zrevitalizujem 2 významné verejné priestory (ulice, námestia) v rámci širšieho centra mestskej časti s preferenciou peších, cyklistov a MHD (koncept Kompletných ulíc)
 3. Vypracujem koncepčný dokument rozvoja cyklodopravy v prvom roku (ak takýto obec nemá) a zrealizujem minimálne 25% cyklotrás každoročne podľa dokumentu (značením, výstavbou a pod.)
 4. Zrealizujem bezbariérové vstupy na chodník na 50 miestach v mestskej časti na základe koncepčných architektonických a funkčných princípov a zasadím sa o to, aby boli všetky nové či opravované chodníky a trasy riešené bezbariérovým spôsobom.
 5. Budem svoje aktivity vykonávať transparentne, teda sprístupním dostupné informácie na žiadosť, budem proaktívne zverejňovať informácie k chystaným a prebiehajúcim projektom, vrátane rozpracovanej projektovej dokumentácie a budem systémovo zapájať verejnosť do tvorby projektov a strategických dokumentov mestskej časti.

Kandidáti a kandidátky na poslancov  a poslankyne do mestského zastupiteľstva

Verejne sa zaväzujem, že podporím:

 1. Viditeľné zvýšenie podielu nemotorovej dopravy
 2. Revitalizáciu 3 verejných priestorov (ulice, námestia) v širšom centra mesta s preferenciou peších, cyklistov a MHD (koncept Kompletných ulíc)
 3. Spojenie Ružinova a Nového Mesta / Rače s centrom mesta bezpečnými, oddelenými cyklotrasami (iba bratislavskí kandidáti)
 4. Realizáciu 10 km oddelených cyklistických cestičiek alebo cyklistických pruhov v urbanizovanom území
 5. Realizáciu bezbariérových vstupov na chodníky na 50 miestach v širšom centre a  bezbariérové a inkluzívne riešenie všetkých nových či opravovaných chodníkov.
 6. Zapojenie odbornej, organizovanej i širšej verejnosti do tvorby projektov a strategických dokumentov mesta.

Kandidáti  a kandidátky na poslancov a poslankyne do miestneho zastupiteľstva

Verejne sa zaväzujem, že podporím:

 1. Viditeľné zvýšenie podielu nemotorovej dopravy
 2. Revitalizáciu 3 verejných priestorov (ulice, námestia) v mestskej časti s preferenciou peších, cyklistov a MHD (koncept “kompletných ulíc”)
 3. Spojenie mestskej časti s centrom mesta bezpečnými, oddelenými cyklotrasami
 4. Vypracovanie koncepčného dokumentu rozvoja cyklodopravy v prvom roku (ak takýto obec nemá) a realizáciu minimálne 25% cyklotrás každoročne podľa koncepčného dokumentu (značením, výstavbou a pod.)
 5. Realizáciu bezbariérových vstupov na chodníky na 50 miestach v mestskej časti a  bezbariérové a inkluzívne riešenie všetkých nových či opravovaných chodníkov.
 6. Zapojenie odbornej, organizovanej i širšej verejnosti do tvorby projektov a strategických dokumentov mestskej časti.

Definície pojmov

Verejný priestor

Pod verejnými priestormi rozumieme také priestory v existujúcej urbanistickej štruktúre sídiel, ktoré sú nezastavané, otvorené a prístupné všetkým občanom nezávisle od ich pohlavia, rasy, etnicity, veku alebo socioekonomickej úrovne. Verejné priestory bývajú spravidla na verejnom pozemku a slúžia verejnosti.

https://pdcs.sk/sk/publikacie/verejne-priestory#P

Kompletné ulice (koncept)

Ide o koncept, v ktorom sú ulice plánované, navrhnuté a zrealizované tak, aby poskytli bezpečné používanie pre všetkých užívateľov a užívateľky, pohodlný a komfortný pohyb a prístup pre všetky vekové kategórie a schopností, bez ohľadu na spôsob ich dopravy.

Kompletné ulice umožňujú bezpečný pohyb pešo, na bicykli, MHD, automobilom, ale aj zásobovanie tovarom. Takéto ulice majú zmapované všetky potrebné funkčnosti, efektívne využívajú verejný priestor v prospech ľudí a zabezpečujú ich efektívne fungovanie v zmysle požiadaviek moderného mesta (zohľadňuje nielen ekonomické aspekty, ale aj aspekty prevádzky, životnosti, nákladov, údržby a dopadov na zdravie a ŽP)

https://smartgrowthamerica.org/program/national-complete-streets-coalition/publications/what-are-complete-streets/

Oddelené cyklistické cestičky a cyklistické pruhy

Cyklistické cestičky alebo cyklistické pruhy stavebne či inak (napr. zábrany) oddelené od ostatných druhov dopravy vrátane chodcov, realizované v súlade s TP 085; občas označované ako “segregované”.
https://wiki.cyklokoalicia.sk/index.php/Odde%C4%BEovanie_chodcov_a_cyklistov

https://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_infrastructure

Bezbariérové chodníky / trasy

Bezbariérové chodníky a trasy sú prístupné a užívateľné všetkými typmi ľudí bez cudzej pomoci, najmä však ľuďmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ako také sú základným predpokladom mesta, otvoreného pre všetkých.

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design

http://www.edf-feph.org/transport-1