Prieskum: Politické strany a cyklodoprava

Politickým stranám kandidujúcim do parlamentných volieb 2012 sme zaslali zoznam otázok, aby sme zistili ich postoje k cyklodoprave. Tu je znenie emailu:

Dobrý deň, som členom občianskeho združenia Cyklokoalícia, ktoré sa venuje popularizovaniu a rozvoju používania bicykla ako dopravného prostriedku hlavne v Bratislave. Tejto téme sa venujeme hlavne na základe komunálnej politiky, pre rozvoj potrebujeme však zelenú aj od politiky „vysokej“. Z tohto dôvodu Vám zasielame pár otázok do nášho predvolebného kvízu, ktorý následne uverejníme na webe ako aj v ostatných médiach. Otázky sú jednoduché, odpovedajte prosím stručne a vecne, nakoľko chceme predvolebný cyklokvíz urobiť pre ľudí zaujímavý a nie „omáčkový“.

Odpovede od jednotlivých strán nasledujú v poradí, ako nám prišli. Žiaľ, väčšina oslovených strán odpoveď neposlala.

Jazdí niekto z Vašej politickej strany na bicykli do práce? Plánuje? Ak nie, tak prečo?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Richard Medal: Aj ja aj manželka chodíme do práce na bicykli v maximálnej možnej miere (ak dovolí počasie či pracovné okolnosti)

Most – Híd, Zuzana Bačiak Masaryková:  áno

Zmena zdola, Juraj Smatana, Elena Pätoprstá: Samozrejme. Nemáme prehľad o spôsobe dopravy do práce od našich 53 kandidátov, takže len niekoľko prípadov, ilustrujúcich náš vzťah k cyklistickej doprave.Č. 1 – Ján Budaj – jeden zo zakladateľov BICYBA, ešte pred novembrom 1989. Bicykel používa na pohyb po Rači, kde býva. Č. 2 – Juraj Smatana – nevlastní auto, bicykel používa na každodennú dopravu do práce. Č. 13 – Jaromír Šíbl – nevlastní auto Č. 6 – Elena Pätoprstá – spolu s Jurajom Smatanom, Róbertom Oružinským a Tomášom Blaškovičom (č. 31) spoluorganizovala cyklodemonštráciu proti zákazu vjazdu bicyklov na lesné chodníky: http://jurajsmatana.blog.sme.sk/c/102986/Ako-sme-nahnevali-Fica-Gasparovica-aj-Pasku-jednym-vrzom.html

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej, Ing. Jozef Holečko MBA: Áno

Právo a spravodlivosť, Mgr. Peter Puškár: nie ale uvažujem nad tým, auto používam aj ako kancelariu

Viete si predstaviť Vaše mesto ako mesto pre cyklistov? (Holandsko, Dánsko, Viedeň, Paríž, Londýn…)

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: V Trenčíne sa o to maximálnou mierou snažíme, iniciovali sme vypracovanie generelu cyklistickej dopravy v trenčíne, sme tiež autormi výstavy „mestá pre ľudí“, popularizujúcej príklady „nežnej mobility“ z množstva európskych miest. táto výstava niekoľko rokov putovala po rôznych mestách na slovensku aj v českej republike a bola pre mnohé samosprávy inšpiráciou.

Most – Híd:  áno, musia však byť na to vytvorené podmienky

Zmena zdola: Zmena zdola kandiduje v parlamentných voľbách (celoslovenských) a podľa nášho názoru bykaždé slovenské mesto malo byť mestom aj pre chodcov a cyklistov.

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Áno

Právo a spravodlivosť: Áno

Čo konkrétne pre to spravíte?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti:  Dlhé roky sa snažíme propagovať cyklodopravu, v rámci návrhu generelu cyklistickej dopravy v trenčíne momentálne je snaha v rozpočte mesta vyčleniť prostriedky na realizáciu prvého cyklochodníka na veľmi frekventovanej ulici. ak sa tento modelový príklad podarí, bude modelom riešenia aj pre iné mestá na slovensku – verím. (tak, ako je pre súčasné vedenie mesta príkladom aktivita budovania cyklotrás v bratislave, martine, prešove a iných mestách na slovensku, príp. v brne či prahe, kde v posledných rokoch bolo tejto problematike venované veľa pozornosti aj prostriedkov).

Most – Híd:  Je potrebné smerovať ekonomické zdroje pre vytváranie cyklotrás a zelených zón v meste. Cyklisti nesmú byť vytláčaní na cestách

Zmena zdola:  Naši kandidáti mali cyklistickú tématiku vo svojom volebnom programe už v komunálnych voľbách. Napríklad Ján Budaj – konkrétne odpovede týkajúce sa Bratislavy: http://cykloguerilla.blogspot.com. Elena Pätoprstá – ako komunálna poslankyňa v Petržalke presadzuje vytvorenie líniového parku popri Chorvátskom ramene, kde sa počíta aj s cyklotrasou, časť sa už realizovala. Tvorila PHSR Bratislavy kapitolu cyklistická doprava, kde presadzovala generel cyklistickej dopravy, bezpečnú mestskú sieť cyklotrás, natočila video o cyklistickej doprave v meste Dessau. Presadila do OPBK (Operačný program pre Bratislavský kraj) položku pre cyklistickú dopravu. Z tejto položky sa momentálne čerpajú eurofondy pre cyklotrasy v Bratislavskom kraji atď. Juraj Smatana – komunálny poslanec v Považskej Bystrici, presadzuje generel cyklistickej dopravy a vytvorenie cyklochodníka popri rieke Domanižanka, spolupracuje s miestnym združením Bystricykel, Atď.Čo chce vaša strana presadzovať pre zlepšenie dopravy? Aké miesto má vo vašich plánoch podpora alternatívnej dopravy (cyklisti, peší)?

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej:  Presadíme samostatný zákon v tejto oblasti

Právo a spravodlivosť: Hlavne začneme osvetu v športe a to že to je správny životný štýl.

Čo chce vaša strana presadzovať pre zlepšenie dopravy? Aké miesto má vo vašich plánoch podpora alternatívnej dopravy (cyklisti, peší)?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Podporujeme princíp „nežnej mobility“, princípu zraniteľnejší účastník cestnej premávky musí byť uprednostnený pred silnejšími účastníkmi – teda chodec má prednosť pred cyklistom, nemotoroví účastníci premávky pred motorovými…

Most – Híd: Je potrebné skvalitniť vozový park, motivovať k využívaniu koľajovej dopravy, najmä elektrifikovanej. Mestskú hromadnú dopravu treba integrovať s prímestskou, ďalej elektrifikovať a podporevať mestskú koľajovú dopravu.

Zmena zdola:  Podľa viacerých environmentalistov má Zmena zdola najprepracovanejší environmentálnyprogram zo všetkých kandidujúcich strán. Obsahuje 105 opatrení, z nich vyberáme: Zrušíme zbytočné obmedzenia vstupu občanov do lesov a zákaz vjazdu cyklistov na lesné cesty. Budeme presadzovať zachovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel bez oprávnenia do lesov v trestnom zákone. Podporujeme zvýšenie cieľov EÚ v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na 30% z primárnych zdrojov do roku 2020, pri súčasnom tlaku na znižovanie energetickej náročnosti našej ekonomiky (najmenej o 20% do roku 2020 oproti roku 1990). Navrhujeme lepšie využitie potenciálu aktivačných prác a rozšírenie ich spektra o nasledovné typy prác: starostlivosť o lesy, chránené územia a kultúrne pamiatky, preventívne protipovodňové opatrenia, najmä opatrenia na zvyšovanie retenčnej kapacity povodí a údržba malých vodných tokov, monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín, monitoring a likvidácia nelegálnych skládok odpadov, dôslednejšia recyklácia druhotných surovín, zakladanie malých kompostovísk, zber a príprava materiálu na kompostovanie, monitoring nelegálneho spaľovania odpadov, logistické zabezpečenie odpadového hospodárstva na miestnej úrovni, obnova a údržba nelesnej drevinovej vegetácie (stromoradia, aleje, vetrolamy, remízky, sídlisková zeleň), kosenie opustených pozemkov a pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, manažmentové opatrenia v krajine – obnova pietnych miest, značenie a údržba turistických chodníkov, budovanie peších trás a cyklotrás vo voľnej krajine atď. Vo všetkých uvedených oblastiach má Slovensko vážne nedostatky, aj vzhľadom k našim medzinárodným záväzkom, pričom argumentom zodpovedných inštitúcií obvykle býva nedostatok zdrojov. V OBLASTI TRVALO UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY  Súčasná dopravná politika štátu sa podľa nášho názoru jednostranne orientuje na preferovanie automobilovej dopravy a výstavbu diaľničnej infraštruktúry. Zmena zdola podporuje vytváranie integrovaných dopravných systémov, kombinujúcich najvýhodnejšie vlastnosti jednotlivých druhov dopravy (železničnej, cestnej, vodnej, leteckej, cyklistickej, pešej), aj z hľadiska ich energetickej účinnosti a vplyvov na životné prostredie. Presadíme do legislatívy povinnosť v rámci dopravných generelov miest a obcí vypracúvať aj generely cyklistickej a pešej dopravy. Presadíme do legislatívy povinnosť riešiť cyklistickú infraštruktúru pri akejkoľvek výstavbe alebo rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry. Budeme presadzovať, aby sa časť z daní za pohonné hmoty vyčlenila na účel výstavby takých spevnených cyklotrás medzi obcami, ktoré budú môcť slúžiť ako alternatíva osobnej automobilovej dopravy. Podporíme zákaz parkovania automobilov na chodníku, s výnimkou vyhradených miest. Podporíme legalizáciu ohľaduplnej jazdy bicyklom po všetkých chodníkoch, popri ktorých nevedú paralelné cyklochodníky.86. Vrátime do vyhlášky o ochrane obyvateľstva pred hlukom zdravotné limity vzťahujúce sa na hluk spôsobený dopravou.

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Ide o prioritné riešenia dopravnej infraštruktúry

Právo a spravodlivosť: chceme a budeme to riešit a radi by sme spolu s vami lebo tento program mate prepracovanejší

Kto je vaším expertom pre problematiku cyklodopravy a pešieho pohybu?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Vzhľadom k vyššie uvedenému ponúkam svoje know-how dlhoročného cyklistu a propagátora cyklodopravy, hoci nie som dopravný inžinier.

Most – Híd: Minister ŽP József Nagy a štátny tajomník Arpád Érsek

Zmena zdola:  Nemáme samostatného špecialistu na cyklodopravu a peší pohyb, avšak viacero našichkandidátov sa venuje tejto problematike: Ing. arch. Pätoprstá, Juraj Smatana, Ján Budaj atď. V prípade potreby máme dobré osobné kontakty na cyklistické mimovládne organizácie a expertov: Ján Roháč (problematika rekreačnej cyklistiky), Patrik Martin (Bicyba), Jaroslav Semančík (Bystricykel) atď.

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Pavol Holečko – kandidát č. 141

Právo a spravodlivosť: zatial nemame a preto uviame spolurpacu s vami

Kolko % z rozpočtu štátu na dopravu by malo podla Vás ísť na rozvoj cyklodopravy?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Bez hlbšieho rozboru si netrúfam sa k tejto otázke vyjadriť, rozhodne si problematika zlepšovania podmienok pre pešiu a cyklistickú dopravu v mestách vyžaduje oveľa viac prostriedkov (minimálne desaťnásobne) v porovnaní so súčasným stavom.

Most – Híd: Treba ustanoviť koľko % každoročne bude vyčlenených zo štátneho rozpočtu, nakoľko to doteraz nie je stanovené.

Zmena zdola:  Niekoľkonásobne viac, ako v súčasnosti. Presné percento by malo vychádzať z vyčísleniaobjemu jednotlivých druhov dopráv (pešej, cyklistickej, atď.) Podľa nášho názoru je v súčasnosti zjavný nepomer medzi financovaním automobilovej dopravy (diaľničný program) a financovaním železníc, mestskej hromadnej dopravy, ciest pre peších a cyklistov.

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Pripravíme k tejto problematike hĺbkovú analýzu až potom určíme percenta

Právo a spravodlivosť: nevieme

Podporí Váš politický subjekt zvýšenie klimatického cieľa EÚ v oblasti redukcie emisií zo súčasných -20% na -30%?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Áno

Most – Híd: Jednoznačnú odpoveď na túto otázku zatiaľ, podobne ako aj v ďalších krajinách EU, nemáme. Aktívne sa treba zapájať do diskusie o stredno a dlhodobých cieľoch na znižovanie emisií skleníkových plynov, zároveň transponovať  legislatívne opatrenia, ktoré sa s ich  praktickým plnením spájajú. Napr. klimaticko-energetický balíček, ktorý definuje podmienky na dosiahnutie cieľa -20% do roku 2020. Diskusia o možnosti prechodu na cieľ 30% sa v súčasnosti prelína s diskusiou k Low carbon Roadmap 2050, kde sú definované indikatívne ciele pre roky 2030 a 2050. Je otázne, či je z praktického hľadiska lepšie „vyskúšať“  si cieľ 20% v praxi a analýzy koncentrovať na dlhodobejšiu trajektóriu alebo sa už teraz intenzívne zaoberať úpravou legislatívy na cieľ 30%. Ceníme si analýzy mimovládneho sektora, ale bez hĺbkovej ekonomickej analýzy od Európskej komisie a širokej verejnej diskusie o ekonomicko-sociálnych dopadoch na hospodárstvo SR nie je možné sa jednoznačne postaviť za takýto ambiciózny a ľúbivý projekt. Treba vytvárať platformu pre vyjednávanie o prípadných potrebných kompenzáciách pre udržanie zamestnanosti v energeticky náročných odvetviach alebo získať istoty pre technologické investície na Slovensku, pre vytvorenie náhradných pracovných miest v tzv. zelenej ekonomike.

Zmena zdola: Áno, je to bod 54 nášho programu Zelené Slovensko: Zmena zdola podporuje zvýšenie klimatického cieľa EÚ v oblasti redukcie emisií zo súčasných -20% na -30% do roku 2020 (oproti emisiám z roku 1990).

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej:  Áno

Právo a spravodlivosť: ano

Podporíte zákaz parkovania na chodníku okrem vyhradených miest?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Nepochybne (viď princíp „nežnej mobility“)

Most – Híd:  V súčasnosti je na to ustanovený zákon, podľa ktorého sa treba riadiť.

Zmena zdola:  Áno, je to bod 84 nášho programu Zelené Slovensko.

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Áno

Právo a spravodlivosť: ano a vytvorenie parkovacich domov

Ste za legalizáciu ohladuplnej jazdy bicyklom po chodnikoch?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Áno. v súvislosti s tým je ale nutné investovať aj do osvety, s cieľom bezproblémového a ohľaduplného spolunažívania pešej a cyklistickej verejnosti.

Most – Híd: Áno. Na vyznačených chodníkoch pre cyklistov.

Zmena zdola:  Áno, je to bod 84 nášho programu Zelené Slovensko. (Snažili sme sa ho dať aj ako jednu zpripomienok k zákonu.)

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Áno ale vyznačiť trasu cyklistov vodorovným aj dopravným značením z dôvodu bezpečnosti peších chodcov

Právo a spravodlivosť: samozrejme tam kde je an to priestor a možnosti

Ste za povinné zváženie riešenia cykloinfraštruktúry pri akejkoľvek výstavbe/rekonštrukcii infraštruktury?

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti: Áno, veľmi by to pomohlo.

Most – Híd:  Áno, treba však vytvoriť zákonné podmienky. Za sebou už máme úspešnú dohodu s obcami Šamorín – Kvetoslavov a Rimavská Sobota – Poltár. Dohody sa týkajú prerobenia dlhodobo nevyužívaných vlakových tratí na cyklotrasy. S ďalšími obcami sa momentálne rokuje.

Zmena zdola:  Áno, je to bod 82 nášho programu Zelené Slovensko.

Strana slobodného slova-Nory Mojsejovej: Áno

Právo a spravodlivosť: ano to je to čo som envpoedal vyššie ze to by sa malo automaticky reišit pri novej výstavbe

 

Ostatné politické strany, ktoré mali zverejnené emailové kontakty na webstránke, neodpovedali.

One thought on “Prieskum: Politické strany a cyklodoprava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.