obyvatelia miest vystaveni znecisteniu

Obyvatelia miest EU vystavení pôsobeniu koncentrácie škodlivých látok v znečistenom ovzduší. Porovnanie a posúdenie vystaveniu podľa EU limitov a podľa WHO smernice http://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed.