O1 Historický okruh (1. okruh)

Funkcia

Okruh okolo pešej zóny v historickom centre mesta, najvnútornejšia cyklistická trasa a východisko hlavných radiál (značených R11-R19).

Vedenie trasy

Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám.

Navrhovaný 1. okruh s jednotlivými úsekmi. Podkladová mapa © OpenStreetMap contributors. Tiles courtesy of MapQuest
Navrhovaný 1. okruh s jednotlivými úsekmi. Podkladová mapa © OpenStreetMap contributors. Tiles courtesy of MapQuest

O1A Hviezdoslavovo námestie

V úseku je pešia zóna s povoleným vjazdom cyklistov. Výhľadovo, po odstránení plotu americkej ambasády navrhujeme na južnej strane námestia zriadiť obojsmernú cestičku pre cyklistov.

O1B Jesenského

V úseku sa cyklisti pohybujú vo vozovke v zóne 30.

O1C Štúrova

Na Štúrovej je v smere na Kamenné námestie zriadený cyklopruh, v opačnom smere sa nachádza piktokoridor. Úsek je v zóne 30.

O1D Námestie SNP

V úseku sa cyklisti pohybujú vo vozovke, dolná časť námestia je kvôli potlačeniu tranzitu neprejazdná pre motorovoú dopravu s výnimkou MHD. Úsek je v zóne 30. Výhľadovo odporúčame redukovať až úplne vylúčiť povrchové parkovanie z námestia a revitalizovať celý priestor aj so samostatnou cestičkou pre cyklistov.

O1E Kapucínska

Ide o pešiu zónu bez povolenia vjazdu cyklistom. Navrhujeme povoliť vjazd zmenou zvislého značenia.

O1F Židovská

Ide o pešiu zónu bez povolenia vjazdu cyklistom. Navrhujeme povoliť vjazd zmenou zvislého značenia a pre cyklistov zobojsmerniť Židovskú a Mikulášsku ulicu. Na zvýšenie bezpečnosti a zvýraznenie funkcie pešej zóny odporúčame zrušiť povrchové parkovanie.

O1G Prejazd pod Mostom SNP

V časti úseku je vyznačená cestička pre cyklistov, vo zvyšku je zmiešaný pohyb s chodcami.