R12 Lamačská radiála

Fukcia trasy

Spojenie centra mesta s hlavnou železničnou stanicou, Patrónkou, Lamačom a Dúbravkou. Nadväznými trasami aj spojenie s Kramármi a Dúbravkou.

Vedenie trasy

Hurbanovo nám. – Banskobystrická – Nám. slobody – Štefanovičova/Leškova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská

Trasa je v zastavanej oblasti navrhnutá väčšinou po vedľajších uliciach s minimálnou premávkou, takže cyklisti pôjdu vo vozovke s ostatnou dopravou. V jednosmerných uliciach budú vyznačené protismerné cyklopruhy. Prejazd križovatkou Patrónka bude po samostatných komunikáciách pre cyklistov. Medzi Lamačom, Záhorskou Bystricou a Stupavou bude potrebné vybudovať samostatnú cestičku pre cyklistov súbežne s cestou I/2.

Stav

Trasa nie je vyznačená v teréne.

V roku 2015 bol legalizovaný prejazd hornou časťou ulice pre cyklistov aj smerom hore (dovtedy tu bol zákaz vjazdu) na základe podnetu na webe Odkaz pre starostu.

Na Banskobystrickej bol v júni 2016 vyznačený protismerný pruh pre cyklistov na základe projektu, ktorý financovala Cyklokoalícia.

Pripravuje sa:

 • Zobojsmernenie Štefanovičovej pre cyklistov.
 • Vytvorenie bezpečnejšieho prejazdu Hodžovým námestím (z Hurbanovho námestia na Banskobystrickú). Navrhované riešenie ideovo vychádza zo štúdie návratu električiek na Štefánikovu ulicu z roku 2012.
 • Protismerný cyklopruh na Prokopa Veľkého a Brnianskej od Hroboňovej po Západný rad.
 • Cyklotrasa Patrónka – komplexné zlepšenie tejto križovatky pre nemotorovú dopravu. Projekt je v príprave. (Návrh je podrobnejšie rozpracovaný v článku Križovatka Patrónka – koncept riešenia.):
  • Peší priechod cez Brniansku ulicu pri zastávke Dubová navrhujeme rozšíriť o cyklistický na západnej strane.
  • Ďalej navrhujeme zriadiť v stredovom deliacom páse samostatnú cestičku pre cyklistov až po križovatku Patrónka.
  • Na západnej strane križovatky navrhujeme zriadiť svetelne riadený priechod pre chodcov a cyklistov, ktorým sa bude dať pokračovať na trasu O5 do Mlynskej doliny a na trasu R52 do Dúbravky.
  • Cyklotrasu R12 navrhujeme previesť priechodom na severnú stranu križovatky a pokračovať formou cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou až po ulicu K Železnej studienke.
  • Po ulici K Železnej studienke navrhujeme vedenie vo vozovke.

Pri Vojenskej nemocnici má cyklotrasa podľa územného plánu viesť po severovýchodnej strane železnice. Ide však o nevyhovujúci terén s veľkým zbytočným prevýšením, náprava ktorého by si žiadala rozsiahle úpravy. Alternatívne je preto potrebné preskúmať možnosť vedenie cyklotrasy po juhozápadnej strane železnice, popri Lamačskej ceste alebo priamo cez areál Vojenskej nemocnice. V novembri 2014 sme v rámci procesu EIA navrhli umiestnenie tejto cyklotrasy na opačnú – vhodnejšiu stranu, do areálu Vojenskej nemocnice: Nová univerzitná nemocnica a zmeny v projekte Twin City.