S386 Černyševského – Wolkrova

Funkcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na cyklotrase O3 a mimoúrovňovou lávkou pre chodcov a cyklistov prekračuje Einsteinovu ul. Lávka vyúsťuje na Černyševského ul., odkiaľ cyklotrasa pokračuje po existujúcej upokojenej komunikácii (Zóna 30), čiastočne v súbehu s trasou S383. Na konci Černyševského ul. odbočuje vľavo a ďalej pokračuje po chodníkoch až po križovanie Rusovskej cesty ako cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Za križovaním Rusovskej cesty sa krátkou navrhovanou samostatnou cyklistickou cestičkou pri Chorvátskom ramene napojí na trasu O4 a R38.

Atraktivity a ciele na trase

 • ZŠ Černyševského ul.
 • Združená stredná škola Wolkrova ul.
 • Súkromná stredná umelecká škola anim. tvorby / Akadémia filmovej tvorby
  a multimédií – Vlastenecké nám.
 • športová hala – Vlastenecké nám.
 • pošta

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Černyševského ul.
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníkoch v obytnom súbore Dvory IV (medzi
  Černyševského ul. a Rusovskou cestou)
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Rusovskú cestu (primknutý k exist.
  priechodu pre chodcov)
 • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky od križovania s Rusovskou cestou
  po cyklotrasu Chorvátske rameno (napr. v trase nespevneného chodníka)

Dĺžka trasy

1182 m (z toho 116 m spoločne s trasou č. S383)

Finančné nároky trasy

50 000 Eur

Ďalšie informácie