Stará koncepcia rozvoja cyklotrás

V zmysle rozvojového dokumentu Cyklistická doprava v Bratislave z roku 1990 sa cyklistické trasy z hľadiska významu a kompetencií pri zabezpečovaní ich rozvoja členia do troch základných kategórií:

  • Hlavné trasy vytvárajú kompletný systém prepájajúci jednotlivé často mesta a v extraviláne nadväzujú na nadmestské a medzinárodné cyklistické trasy. Ich rozvoj a realizácia je v kompetencii Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Ich celková navrhovaná dĺžka je 150 km. Viac o hlavných trasách.
  • Vedľajšie trasy sú rozvíjané v nadväznosti na hlavné trasy a vytvárajú plošnú sieť cyklistických cestičiek v jednotlivých mestských častiach. Ich realizácia je v kompetencii jednotlivých mestských častí. Viac o vedľajších trasách.
  • Doplnkové trasy zabezpečujú prístup k objektom, rekreačným plochám a pohyb v ich tesnej blízkosti. Realizáciu zabezpečujú vlastníci objektov a areálov.

Koncepcia navrhuje aj sieť hlavných trás, ktorá bola prenesená do územného plánu. Táto sieť však už po štvrťstoročí nezodpovedala aktuálnym potrebám mesta a bola v roku 2014 aktualizovaná uznesením mestského zastupiteľstva na základe materiálu vypracovaného Komisiou mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu.