Aká bude nakoniec Národná stratégia pre bezpečnosť cestnej premávky?

Ministerstvo dopravy finalizuje dokument, ktorý by mal hovoriť o tom, kam sa na Slovensku budeme uberať v téme bezpečnosti na cestách do roku 2030. Keďže ide o tému mimoriadne dôležitú a návrh stratégie mal výrazné medzery, pripravili sme súbor pripomienok, ktoré sme aj vďaka podpisom verejnosti mohli zaslať ministerstvu a ďalej o nich rokovať. Väčšina z nich bola akceptovaná už v prvom kole, štyri z nich sme ale riešili na druhom rozporovom konaní, ktoré sa konalo 10. novembra 2021 a výsledok možno nazvať úspechom.

V prvom kole rozporového konania bolo z našich 32 pripomienok akceptovaných 11 a čiastočne akceptovaných 12. Ich kompletný zoznam aj s vyhodnotením sme zhrnuli v našom predchádzajúcom článku. V tomto sa budeme venovať štyrom bodom, ktoré na prvom rokovaní akceptované neboli a museli sa tak prerokovať znova. Druhé stretnutie sa konalo po viac ako mesiaci a zdá sa, že časový odstup pomohol – ministerstvo vnútra napríklad zistilo, že údaje o polohe nehôd už zaznamenáva, hoci to predtým ako bod odmietalo. Stretnutia sa zúčastnili štátny tajomník Jaroslav Kmeť a Roman Török z oddelenia BECEP za Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Tomáš Vrábel, aktuálne poverený riadením odboru dopravnej polície za Ministerstvo vnútra SR a Peter Rozsár s Danom Kollárom za Cyklokoalíciu.

Prinášame zhrnutie vyhodnotenia jednotlivých pripomienok tak, ako je uvedené v oficiálnom zápise:

 1. Oblasť 1 Akčného plánu, sféra Legislatíva – Jedným z opatrení by malo byť umožnenie vymáhania práva v doprave zo strany samospráv. Napríklad, aby mohla samospráva z rozpočtu zaobstarať meracie zaradenie a v zmysle objektívnej zodpovednosti pokutovať vodiča. Cestným správnym orgánom je často samospráva a nie štátna správa, a preto aj dohľad nad dodržiavaním predpisov by mal byť aj v kompetencii samosprávy. Tento rozsah môže byť obmedzený napr. na meranie rýchlosti, dodržiavanie prednosti v jazde a jazdu vo vyhradených jazdných pruhoch. Žiadame doplniť tento bod.

  Spôsob vyhodnotenia: Čiastočne akceptované
  Uvedená pripomienka verejnosti je obsahovo totožná so zásadnou pripomienkou Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá bola na rozporovom konaní dňa 03.11.2021 na úrovni štátnych tajomníkov vyriešená a teda pripomienka verejnosti je v rámci tohto rozporu vyriešená rovnako, v nasledovnom znení:

  Do návrhu znenia stratégie bude doplnené nové opatrenie č. 3.2 v znení:
  „Vytvorenie odbornej pracovnej skupiny pre zadefinovanie podmienok pre zavedenie systému automatizovaného odhaľovania porušenia pravidiel cestnej premávky pre účely ich riešenia formou objektívnej zodpovednosti na úrovni obcí.“
  Termín plnenia: 2022
  Zodpovedný subjekt: MV SR
  Spolupracujúce subjekty: MDV SR, ÚMS

 1. V Akčnom pláne celkom chýba Presná lokalizácia miest výskytu dopravných nehôd, zaznamenávaná prostredníctvom GPS. Ide o opatrenie E.2.1 z Plánu z roku 2010 s plnením v roku 2011, ktoré dodnes nebolo naplnené. Bez dát o miestach nehody nemožno považovať prístup k bezpečnosti cestnej premávky za zodpovedný. Navrhujeme bod doplniť s okamžitým plnením.

  Spôsob vyhodnotenia: Cyklokoalícia ďalej netrvá na pripomienke.
  Cyklokoalícia ďalej netrvá na pripomienke na základe aktuálnej informácie zúčastneného zástupcu MV SR, že sa požadovaná presná lokalizácia miest výskytu dopravných nehôd na území SR už vykonáva prostredníctvom fotoaparátov s funkciou zaznamenávania a odosielania presnej lokality dopravnej nehody prostredníctvom GPS súradníc do Informačného systému dopravných nehôd (ISDN) a to cca od 2. polovice roku 2019. V súčasnosti prebiehajú administratívne a zmluvné procesy na MV SR k vytvoreniu nadstavby ISDN pre sprístupnenie týchto dát.

 2. V Akčnom pláne navrhujeme doplniť bod Sprístupnenie dát o lokalite a charakteristikách nehodovosti vo formáte open data. Pre zvyšovanie znalostí o bezpečnosti cestnej premávky je potrebné umožniť akademickým či vedeckým inštitúciám a odbornej verejnosti jednoduchý prístup k všetkým dostupným dátam. Tie by tiež mali byť dostupné všetkým samosprávam ako podklad pre rozhodovanie na základe dát pri tvorbe dopravných politík.

  Spôsob vyhodnotenia: Čiastočne akceptované.
  Do návrhu znenia stratégie bude doplnené nové opatrenie v znení:
  „Sprístupnenie vybraných dát o dopravnej nehodovosti vo forme „open data“ pre verejnosť.“
  Termín: priebežne
  Zodpovedný subjekt: MV SR
  Spolupracujúce subjekty: všetky zainteresované subjekty podľa relevancie

 3. Stratégia nedostatočne opisuje finančné krytie navrhovaných opatrení, financovaniu opatrení stratégie sa venuje iba v dvoch krátkych odsekoch. Podľa Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií musia mať vznikajúce stratégie jasne definovaný spôsob financovania ich implementácie, aby mohla byť realizácia prijatých stratégií pravidelne premietaná do rozpočtu (štátneho rozpočtu a ostatných verejných rozpočtov, respektíve rozpočtu danej inštitúcie). Navrhujeme uviesť zdroje a tam, kde je to možné, odhadované náklady financovania pre každé opatrenie zvlášť.

  Spôsob vyhodnotenia: Čiastočne akceptované
  MDV SR ako gestor stratégie, rešpektujúc bod C.13. Uznesenia vlády SR č. 649/2020 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, vhodne zapracuje do súčasného znenia časti „Financovanie stratégie“ formuláciu, že úlohou odbornej pracovnej skupiny, ktorá po prijatí stratégie povinne vznikne, bude určiť participujúcimi subjektami predpokladané priemerné finančné náklady z vlastných rozpočtových zdrojov na plnenie opatrení na celé obdobie platnosti stratégie. Zároveň MDV SR vhodne doplní a formuluje nové opatrenie stratégie o povinnosti subjektov v prvom celom roku platnosti stratégie vyčísliť očakávané/predpokladané ročné finančné náklady zainteresovaných subjektov v rámci ich schválených rozpočtov na plnenie jednotlivých opatrení na nasledujúci kalendárny rok + výhľadovo na ďalšie 2 roky a následne ich takto predkladať každoročne gestorovi stratégie.

Záverom môžeme zopakovať konštatovanie z predošlého článku, hoci druhé rozporové konanie celkový dojem o niečo vylepšilo. Samotná stratégia je v mnohých ohľadoch premárnenou príležitosťou a nemožno ju nazvať ani nepriestreľným, ani ambicióznym dokumentom. Aj vďaka našim pripomienkam a vašim podpisom je dnes o niečo kvalitnejšia, ako v pôvodnom návrhu – ďakujeme. Jedna vec sú však stratégie, druhá vec ich skutočná implementácia. Ani z predošlej stratégie pre roky 2011 – 2020 totiž množstvo opatrení splnených nebolo. Preto budeme v najbližších rokoch dohliadať na to, aby sme na Slovensku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky začali skutočne konať.


Týmto témam sa môžeme venovať vďaka projektu Advokácia udržateľnej mobility pre všetkých, podporeného z programu Active Citizen Fund – Slovakia. Program je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. Podporiť našu ďalšiu činnosť však môžete aj vy akoukoľvek sumou – ďakujeme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.