S591 Spojka po Šintavskej a Topoľčianskej

Funkcia trasy

prepojenie trás S590R18 R38

Vedenie trasy

Trasa začína odbočením z trasy S590 na Šintavskej ul. Vedie po existujúcom chodníku pozdĺž Šintavskej ul. ako cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou. Od križovania so Strečnianskou ul. bude viesť po navrhovanej samostatnej cyklistickej cestičke. Spolu s trasou R18 križuje Šintavskú ul. a pokračuje na vozovke miestnej komunikácie na Topoľčianskej ul. (Zóna 30). Pred ZUŠ odbočuje vpravo na chodník ako cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou a cez premostenie Chorvátskeho ramena vyúsťuje na trasu R38.

Atraktivity a ciele na trase

  • Tesco
  • ZŠ Holíčska ul.
  • ZUŠ

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • úpravy obrubníkov na križovaniach s miestnymi komunikáciami
  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku pozdĺž Šintavskej ul.
  • vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky pozdĺž Šintavskej ul. v úseku od vyústenia Strečnianskej ul.
  • vyznačenie priechodu pre cyklistov cez Šintavskú ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke upokojenej miestnej komunikácie na Topoľčianskej ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na chodníku a lávke nad Chorvátskym ramenom

Dĺžka trasy

981 m (z toho 26 m spoločne s trasou č. 1A)

Finančné nároky trasy

40 000 Eur

Ďalšie informácie